Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προπτυχιακό
Τίτλος σπουδών και Κατευθύνσεις
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διάρκεια και Διδακτικές Μονάδες
8 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
240 ECTS
Πρόσθετες Πληροφορίες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Διδασκαλίας:
Κόστος: Δωρεάν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634
E-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλος, 74150 Ρέθυμνο

Πληροφορίες (Αντικείμενο - Σκοπός)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ανήκει στην Σχολή Επιστημών Αγωγής του Π.Κ.

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 320/9,3,1983 και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδ. έτος  1984-85.
Οι εκπαιδευτικές και οργανωτικές δραστηριότητες οργανώνονται στους ακόλουθους τομείς (ΦΕΚ 474/24-6-1994):

  • Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας
  • Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας
  • Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
  • Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Θετικών Επιστημών

Σε ό,τι αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν από την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, το Τμήμα εναρμονίζεται πλήρως με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, αναμένεται οι απόφοιτοί του/απόφοιτές του να:
α) οικοδομήσουν ένα στέρεο γνωστικό υπόβαθρο στις Επιστήμες της Αγωγής με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία
β) κατακτήσουν τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών του Δημοτικού Σχολείου, συνδέοντάς τα με την παιδαγωγική θεωρία, την εκπαιδευτική πράξη και το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού
γ) αναπτύξουν την ικανότητα σύνδεσης του εκπαιδευτικού έργου με το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό πραγματώνεται και με τα εκάστοτε κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά, επιστημονικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών/μαθητριών και τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία
δ) αναπτύξουν ένα πνεύμα ελεύθερης διερεύνησης της γνώσης, συνεργατικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς
ε) καλλιεργήσουν μέσα από τη βιωματική μάθηση ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις για την αυτοπραγμάτωσή τους και την ολιστική αντιμετώπιση των μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο μιας κριτικής προσέγγισης και ενός ουσιαστικού σύγχρονου κριτικού εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού λόγου
στ) μετατραπούν σε παράγοντες κοινωνικής αλλαγής, κατακτώντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να κάνουν τους μαθητές/τις μαθήτριες ανεξάρτητες αυτόνομες προσωπικότητες, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της κριτικής έκφρασης
ζ) αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν τη συνεχή ενασχόλησή τους με την εκπαιδευτική έρευνα
η) διαμορφώσουν την επαγγελματική/ εκπαιδευτική τους ταυτότητα ως αναστοχαζόμενα άτομα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους και αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες
θ) διαμορφώσουν μέσα στη σχολική τάξη ένα περιβάλλον, το οποίο να διαπνέεται από πνεύμα φιλίας και συνεργασίας, προάγοντας με τον τρόπο αυτό την αμοιβαία κατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων


Μαθήματα και Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων και στον Οδηγό Σπουδών.

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αλφαβητική ταξινόμηση)

Καλοκαιρινά Προγράμματα τρέχοντος έτους