Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Προπτυχιακό
Τίτλος σπουδών και Κατευθύνσεις
Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης
Διάρκεια και Διδακτικές Μονάδες
8 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
240 ECTS
Πρόσθετες Πληροφορίες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Διδασκαλίας:
Κόστος: Δωρεάν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077451, 2831077452
E-mail: politiki_epistimi@pol.soc.uoc.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλος, 74150 Ρέθυμνο

Πληροφορίες (Αντικείμενο - Σκοπός)

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα σύγχρονο Τμήμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στο ευρύ πεδίο της πολιτικής επιστήμης. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης λειτουργεί από το 1999· συγκροτήθηκε εξαρχής και διαμορφώθηκε σε αμιγή βάση, εντός του πλαισίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του οικείου πανεπιστημίου. Η αφετηρία αυτή του επιτρέπει να αναδείξει τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί διεθνώς, όσο και να συνεργαστεί με άλλους επιστημονικούς κλάδους στη βάση κοινών στοχοθεσιών για την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας. Βασικό αντικείμενο του Τμήματος είναι το φαινόμενο της εξουσίας σε όλες τις διαστάσεις του: τόσο ιστορικά, με συγκριτική αναδρομή σε κοινωνικούς σχηματισμούς που προηγούνται του νεωτερικού ορίζοντα, όσο και γεωγραφικά, μέσα από την επίσης συγκριτική εξέταση διαφορετικών πολιτικών και εξουσιαστικών συστημάτων, όσο επίσης και μέσα από την εξέταση του λόγου περί της εξουσίας, ο οποίος καταλαμβάνει το πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας. Μέσα από την άρθρωση του προγράμματος σπουδών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους φορείς και τη δυναμική του σύγχρονου πολιτικού συστήματος, εξετάζοντας όλο το φάσμα των αντίστοιχων δυνατοτήτων, από την εκλογική συμπεριφορά μέχρι τις ταξικές δομές των κοινωνικών συμφερόντων, και από την τοπική πολιτική μέχρι τους διεθνείς συσχετισμούς δύναμης. Η κριτική σκέψη, το ζήτημα των πολιτικών αξιών και της κανονιστικής διάστασης της πολιτικής καλλιεργούνται σε συνδυασμό με την συστηματική εξέταση διαδικασιών λειτουργίας και μεταβολής των δομών εξουσίας. Έμφαση δίνεται επίσης (όπως προκύπτει από το, παρακάτω παρατιθέμενο, πλαίσιο κατανομής μαθημάτων) σε σειρά πεδίων της πολιτικής επιστήμης, όπως οι διεθνείς σχέσεις, οι ευρωπαϊκές σπουδές, οι δημόσιες πολιτικές, η συγκριτική πολιτική ανάλυση, η πολιτική μεθοδολογία και ανάλυση, η πολιτική κοινωνιολογία, η πολιτική ιστορία, ενώ στην πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών
δόθηκε έμφαση και σε μαθήματα ακαδημαϊκής ευρύτητας με την εισαγωγή μαθημάτων για την κοινωνική ευθύνη και βιωσιμότητα, την ερευνητική μεθοδολογία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικής εργασίας (με την εισαγωγή ως υποχρεωτικού του σεμιναρίου ΣΕΕΠ570). Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πολιτικούς επιστήμονες, ικανούς να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις γνώσης και πραγμάτευσης των πολιτικών φαινομένων και της σύγχρονης πολιτικής σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει μαθήματα και ερευνητική επίβλεψη στα βασικά πεδία του αντικειμένου (πολιτική φιλοσοφία και πολιτική θεωρία, συγκριτική και ευρωπαϊκή πολιτική, δημόσιες πολιτικές, πολιτικό σύστημα – με έμφαση στην Ελλάδα – διεθνείς σχέσεις) καθώς επίσης και δεξιότητες απαραίτητες στους σημερινούς φοιτητές (ξένη γλώσσα, αξιοποίηση στατιστικών πακέτων επεξεργασίας δεδομένων, κ.ά.). Προς πλαισίωση της ερευνητικής δυναμικής, στο Τμήμα λειτουργεί επίσης και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Πολιτικό σύστημα και δημόσιες πολιτικές”.


Μαθήματα και Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων και στον Οδηγό Σπουδών.

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αλφαβητική ταξινόμηση)

Καλοκαιρινά Προγράμματα τρέχοντος έτους