Ιατρική Σχολή

Προπτυχιακό
Τίτλος σπουδών και Κατευθύνσεις
Πτυχίο Ιατρικής
Διάρκεια και Διδακτικές Μονάδες
12 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
360 ECTS
Πρόσθετες Πληροφορίες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Διδασκαλίας:
Κόστος: Δωρεάν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2810394801

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης

Πληροφορίες (Αντικείμενο - Σκοπός)

Η πολιτική ποιότητας της Ιατρικής Σχολής (ΙΣ) έχει ως αφετηρία τη φιλοσοφία της Σχολής όπως καθορίστηκε από την αρχή της λειτουργίας της κι εμπλουτίστηκε κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων. Συνοπτικά, η πολιτική αυτή έχει ως στόχους: 1) την αριστεία στην εκπαίδευση φοιτητών/φοιτητριών στους βασικούς τομείς της Ιατρικής Επιστήμης 2) την αριστεία στην έρευνα και 3) την παροχή υψηλής ποιότητας κλινικού έργου στην 7η υγειονομική Περιφέρεια αλλά και πέραν αυτής.
Με βάση τη φιλοσοφία αυτή οι στόχοι του ΠΠΣ συνοψίζονται ως ακολούθως:
• Υψηλή στάθμη και ποιότητα των προσφερόμενων σπουδών με βάση τα διεθνή κριτήρια.
• Εναρμόνισή με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την Ιατρική Επιστήμη
• Καλλιέργεια της επιστημονικής και δημιουργικής σκέψης με κατανόηση των βασικών αρχών της ιατρικής Επιστήμης, παράλληλα με την απόκτηση υψηλού επιπέδου κλινικών δεξιοτήτων.
• Αρμονικός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
• Παροχή ευκαιριών που διανοίγουν τους γνωσιακούς ορίζοντες των φοιτητών/ φοιτητριών
• Σε μεταπτυχιακό (και προπτυχιακό) επίπεδο, η εξειδίκευση σε ερευνητικούς τομείς αιχμής και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης.
Στρατηγικός στόχος της Σχολής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής εκπαίδευσης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε τομείς αιχμής της Ιατρικής Επιστήμης και η παροχή υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιας περίθαλψης στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και τη χώρα γενικότερα. Η ΙΣ έχει ιεραρχήσει ως κορυφαίες προτεραιότητες τους στόχους του ΠΠΣ, τους μηχανισμούς υλοποίησής τους κατά την εκάστοτε χρονική περίοδο, τη διαρκή μέτρηση και αξιολόγηση, και τη σταδιακή βελτίωση. Αυτή η διαρκής διαδικασία βελτίωσης που εφαρμόζεται από την ίδρυση της Σχολής, έχει οδηγήσει σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που αποτελεί σημαντικό
πλεονέκτημα της ΙΣ στο διεθνή χώρο της εκπαίδευσης.
Με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της η ΙΣ είναι οργανωμένη σε 10 τομείς που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές στους οποίους κατανέμεται το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ), τα εκπαιδευτικά και τα ερευνητικά εργαστήρια. Σύμφωνα με το Π.Δ 361/83 ΦΕΚ (129/τ.Α/22-09-1983) οι Τομείς της Σχολής είναι οι ακόλουθοι:
• Τομέας Ακτινολογίας
• Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
• Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής
• Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής
• Τομέας Μητέρας-Παιδιού
• Τομέας Μορφολογίας
• Τομέας Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων
• Τομέας Παθολογίας
• Τομέας Χειρουργικής
• Τομέας Ψυχιατρικής

Χαρακτήρας των Σπουδών, Μαθησιακά αποτελέσματα, Επαγγελματικές Προοπτικές
Η Ιατρική Σχολή (ΙΣ) του Πανεπιστημίου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το 1984 ως Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ το 2018 μετονομάστηκε σε Ιατρική Σχολή. Είναι μία εκ των 7 Ιατρικών Σχολών/Τμημάτων της χώρας, με ιδιαίτερη συμβολή στην αλλαγή του χάρτη της ακαδημαϊκής ιατρικής εκπαίδευσης τα τελευταία 35 χρόνια. Η στελέχωση της ΙΣ από την αρχή της λειτουργίας της με υψηλού επιπέδου μέλη ΔΕΠ αποτέλεσε στρατηγική επιλογή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε τόσο στη διεθνή απήχηση του ερευνητικού τους έργου, όσο και στην ανάλογη ποιότητα του διδακτικού και κλινικού έργου. Σήμερα, τα 118 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) συμμετέχουν ενεργά στο προπτυχιακό πρόγραμμα καθώς επίσης και στη μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα. Επιπροσθέτως, τα κλινικά μέλη ΔΕΠ με το υψηλής ποιότητας κλινικό τους έργο αποτελούν την «ατμομηχανή» της πολύτιμης προσφοράς του ΠαΓΝΗ στην περίθαλψη και την προαγωγή της υγείας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και τη χώρα γενικότερα.
Η συμπλήρωση προσφάτως των 35 χρόνων λειτουργίας της, βρίσκει την ΙΣ να διαθέτει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο ανανεώνεται με βάση τα προτάγματα της διαρκούς και ταχύτατης εξέλιξης της Ιατρικής Επιστήμης, αλλά και της ανατροφοδότησης που η Σχολή έχει επιλέξει να προσλαμβάνει μέσα από διάφορους μηχανισμούς όπως οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις στην ιατρική εκπαίδευση, οι απόψεις των φοιτητών της, η εμπειρία των αποφοίτων της κ.α.
Με την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού προγράμματος οι πτυχιούχοι ιατροί έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων, ικανοτήτων και κλινικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν:
– Τη γνώση της βασικής αρχιτεκτονικής της δομής και της οργάνωσης του ανθρώπινου σώματος
– Τη γνώση των φυσιολογικών μηχανισμών που διέπουν τις λειτουργίες των οργάνων και των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού
– Την κατανόηση του παθοφυσιολογικού υπόβαθρου και τη γνώση των παθογενετικών μηχανισμών των νοσημάτων
– Τη γνώση των κύριων επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του νοσολογικού προφίλ της κοινότητας και τις βασικές αρχές της πρόληψης
– Την απόκτηση δεξιοτήτων προσέγγισης κι επικοινωνίας με τον ασθενή και τους οικείους του
– Τη λήψη ενός πλήρους ιατρικού ιστορικού και την εκτέλεση ολοκληρωμένης φυσικής εξέτασης
– Τη γνώση του κλινικών εκδηλώσεων των συχνότερων νοσημάτων, τη διαγνωστική τους προσπέλαση και τις βασικές αρχές της αντιμετώπισής τους
– Την εκτέλεση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και την εφαρμογή των βασικών αρχών αντιμετώπισης του πολυτραυματία στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης
– Την πρωταρχική διαγνωστική προσπέλαση και αποτελεσματική διακίνηση και παραπομπή του ασθενούς/τραυματία
Συμπερασματικά, ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΠΠΣ της ΙΣ αποτελεί μία καλή βάση ώστε, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι της Σχολής να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και κλινικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν όχι απλώς επαρκείς για να συνεχίσουν ως ειδικευόμενοι σε μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αλλά και δυνητικά να διακριθούν στον τομέα που θα επιλέξουν. Αναφορικά με τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο, απόφοιτοι της Σχολής με υψηλές επιδόσεις γίνονται συστηματικά δεκτοί είτε σε μεταπτυχιακά προγράμματα είτε για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Σχολή και σε άλλα
Πανεπιστήμια. Παραλλήλως, ο σχεδιασμός δίνει τα ερεθίσματα, αλλά και τα βασικά εφόδια σε όσους ακολουθήσουν το δρόμο της βασικής έρευνας. Η ΙΣ είχε και συνεχίζει να έχει ισχυρό ερευνητικό προσανατολισμό. Τα μέλη της Σχολής, σε όλη την πορεία της και ακόμη περισσότερο σήμερα, διατηρούν σημαντικές εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα καλλιεργώντας ένα ιδιαιτέρως ελκυστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για νέους ερευνητές.
Εν κατακλείδι, η ΙΣ στα 35 χρόνια λειτουργίας της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ριζική αναβάθμιση της ιατρικής περίθαλψης στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και ευρύτερα στη χώρα. Η προσέλκυση υψηλού επιπέδου μελών ΔΕΠ με διεθνούς κύρους ερευνητική δραστηριότητα από την αρχή της λειτουργίας της είχαν ως αποτέλεσμα την καθιέρωσή της ως μία από τις καλύτερες Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας και με διακριτή θέση στο διεθνή ακαδημαϊκό στίβο.


Μαθήματα και Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων και στον Οδηγό Σπουδών.

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αλφαβητική ταξινόμηση)

Καλοκαιρινά Προγράμματα τρέχοντος έτους