Τμήμα Χημείας

Προπτυχιακό
Τίτλος σπουδών και Κατευθύνσεις
Πτυχίο στην Χημεία
Διάρκεια και Διδακτικές Μονάδες
8 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
240 ECTS
Πρόσθετες Πληροφορίες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Διδασκαλίας:
Κόστος: Δωρεάν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Γραμματείας:
Γραμματεία: 2810 545131
Προπτυχιακές Σπουδές: 2810 545136
Μεταπτυχιακές Σπουδές: 2810 5133
E-mail: secrchem@chemistry.uoc.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης

Πληροφορίες (Αντικείμενο - Σκοπός)

Με στόχο πάντα την αριστεία σε όλους τους τομείς της Χημείας και την προσαρμογή στα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, την τεχνολογική πρόοδο και τις εκπαιδευτικές αλλαγές, το Τμήμα Χημείας υλοποιεί ένα πλήρες Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987. Μεγάλη έμφαση δίδεται στην προπτυχιακή διδασκαλία και ιδιαίτερα στα εργαστηριακά μαθήματα, αναγνωρίζοντας ότι οι εργαστηριακές δεξιότητες είναι απαραίτητες στο νέο
επιστήμονα για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Επιπρόσθετα οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους.
Οι σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση και υψηλή τεχνική κατάρτιση επιστημόνων χημικών. Έτσι, οι φοιτητές του Τμήματος θα αποκτήσουν πολύτιμα εφόδια για τη συγκρότηση του
επιστημονικού και επαγγελματικού τους προφίλ. Οι στόχοι του προγράμματος σπουδών συνοψίζονται ως ακολούθως:
• Η υψηλή στάθμη και ποιότητα με διεθνή κριτήρια.
• Η εναρμόνισή του με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την επιστήμη της χημείας
• Η εφαρμοσμένη κατεύθυνση με έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση, παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης και την κατανόηση των αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα.
• Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
• Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, η εξειδίκευση σε τομείς αιχμής και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος, και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλή επιστημονική στάθμη των μελών του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του. Στην
σημερινή εποχή, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η Επιστήμη της Χημείας έχει έναν κεντρικό ρόλο στην σύγχρονη κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εφαρμογή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως οι νανο-επιστήμες και η νανο-τεχνολογία, όσο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη νανο-υλικών και ο σχεδιασμός νέων φιλικών για το περιβάλλον χημικών διεργασιών (νέοι καταλύτες, βιοκαύσιμα κ.λ.π) έχουν ως αφετηρία την Επιστήμη της Χημείας. Η ανάδειξη του ρόλου της Επιστήμης της Χημείας ως την βασική επιστήμη στην αντιμετώπιση των σύγχρονων και μελλοντικών προκλήσεων αποτελεί σημαντικό στόχο του Τμήματος.
Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας το Τμήμα είναι οργανωμένο σε Ερευνητικούς Τομείς, στους οποίους κατανέμεται το διδακτικό προσωπικό και οι εργαστηριακές μονάδες. Κάθε Τομέας
συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’ 48/15-04-1983 οι Τομείς του Τμήματος Χημείας είναι πέντε (5):
• Τομέας Ανόργανης Χημείας
• Τομέας Βιοχημείας
• Τομέας Οργανικής Χημείας
• Τομέας Χημείας Περιβάλλοντος & Αναλυτικής Χημείας
• Τομέας Φυσικοχημείας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ανταποκριθούν με την ίδια ευκολία και επιτυχία στις απαιτήσεις όλου του φάσματος της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας: από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι την πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα.
Αναφορικά με τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο, απόφοιτοι του Τμήματος με υψηλές επιδόσεις γίνονται συστηματικά δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων και του ιδίου του Τμήματος.
Το Τμήμα είχε και συνεχίζει να έχει ισχυρό ερευνητικό προσανατολισμό. Τα μέλη του Τμήματος, σε όλη την πορεία του και ακόμη περισσότερο σήμερα, διατηρούν σημαντικές εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία ακαδημαϊκά
και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με τη βιομηχανία σε θέματα καίριου ενδιαφέροντος. Με βάση την εκπαίδευσή τους οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας έχουν ποικίλες ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό παραγωγικό τομέα (ακαδημαϊκές μονάδες, ιδρύματα, ινστιτούτα, κρατικές και ιδιωτικές βιομηχανίες, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Το Τμήμα Χημείας είναι ενεργό όσον αφορά στις συνεργασίες με τους τομείς έρευνας και παραγωγής της
βιομηχανίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μέσω των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης και του ERASMUS PLACEMENT προσφέροντας στους φοιτητές ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, που βοηθούν σημαντικά στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό και ενισχύουν το προφίλ των αποφοίτων.
Καταλήγοντας, ο Τμήμα θεωρείται πλέον σήμερα από τα κορυφαία Τμήματα Χημείας στην χώρα. Η σημαντική συνεισφορά του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην χώρα μας σε θέματα χημείας είναι πλέον αναγνωρισμένη και το εκπαιδευτικό έργο που συντελείται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο χαρακτηρίζεται από διεθνώς καταξιωμένη ποιότητα. Βεβαίως, το κύρος του Τμήματος αντανακλά ευθέως και στο κύρος των αποφοίτων του.

 


Μαθήματα και Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων και στον Οδηγό Σπουδών.

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αλφαβητική ταξινόμηση)

Καλοκαιρινά Προγράμματα τρέχοντος έτους