Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας ανήκει στην Σχολή Κοινωνικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1984 (ΦΕΚ 156/27-4-1984, τεύχος Α΄) και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδ. έτος  1987-1988.

Οι εκπαιδευτικές και οργανωτικές δραστηριότητες οργανώνονται στους ακόλουθους άτυπους τομείς:

Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Μεθόδων

Τομέας Κοινωνικής Οργάνωσης και Μεταβολής

Τομέας Πολιτισμού

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, Κρήτη

Τηλ. +30 28310 77465
Τηλ. +30 28310 77466
Τηλ. +30 28310 77491
Fax: +30 2831 077467
E-mail: regist@social.soc.uoc.gr

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Κοινωνιολογίας

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα

 

Φοίτηση

Πλήρης φοίτηση /  Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS

 

Κατευθύνσεις του προγράμματος

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα κατευθύνσεων. Οι κατευθύνσεις συγκροτούν συστηματικές θεματικές περιοχές επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστήμης της Κοινωνιολογίας. Προσφέρουν τη δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης και ευέλικτης συγκρότησης του ιδιαίτερου επιστημονικού πεδίου προτίμησης των φοιτητών.

Οι Κατευθύνσεις είναι:

Α. Κοινωνική Θεωρία-Μέθοδοι

Β. Κοινωνική Ανάπτυξη-Κοινωνικός Μετασχηματισμός

Γ. Πολιτική Κοινωνιολογία

∆. Πολιτισμός-Εργασία-Εκπαίδευση

Οι κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών και τα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτές δεν οργανώνονται με στόχο την εξειδίκευση των φοιτητών και των φοιτητριών στον πρώτο κύκλο των σπουδών τους. Ο επιμερισμός των μαθημάτων σε γνωστικά υποσύνολα (κατευθύνσεις) υπηρετεί δύο καίριας σημασίας στόχους: Αφενός δίνεται στις φοιτήτριες/τές η δυνατότητα προσωπικής επιλογής των κατευθύνσεων και συνεπώς των γνωστικών αντικειμένων, στα οποία επιθυμούν να επικεντρώσουν τη μελέτη τους, αφετέρου λαμβάνεται μέριμνα για την παράλληλη επαφή τους με τα αντικείμενα και των άλλων κατευθύνσεων ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτητα των γνώσεών τους.

 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει το λιγότερο 243 ECTS.

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Κοινωνιολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα  π.χ. (κορμού-υποχρεωτικά και επιλογής). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν π.χ.  πτυχιακή διπλωματική εργασία ή/και πρακτική άσκηση. Η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής και ένα σεμινάριο και η πρακτική άσκηση με ένα μάθημα επιλογής.

 

Κατηγορίες Μαθημάτων

Oι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. H ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Kοινωνιολογίας, για το οποίο απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα (40)  εξαµηνιαία µαθήµατα (36 µαθήµατα στην Kοινωνιολογία και συναφή αντικείµενα και 4 εξαµηνιαία µαθήµατα Ξένης Γλώσσας). Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα αντιστοιχεί σε ορισµένο αριθµό πιστωτικών μονάδων ECTS. Τα µαθήµατα του Τµήµατος χωρίζονται σε αυτά που έχουν οκτώ (8) , επτά (7) και πέντε (5) ECTS ανάλογα με το είδος τους. Ο ελάχιστος αριθµός πιστωτικών μονάδων που απαιτείται για την απόκτηση του πτυχίου Κοινωνιολογίας είναι διακόσια σαράντα τρία (243)  ECTS.

Mε  βάση  τα παραπάνω, από το σύνολο των  σαράντα (40) µαθηµάτων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου:

-  έντεκα (11) µαθήµατα είναι Υποχρεωτικά (ΥΠΟ),

-  τέσσερα (4) µαθήµατα Ξένης Γλώσσας,

-  τέσσερα (4) µαθήµατα από τις Υποχρεωτικά Επιλεγόµενες Κατευθύνσεις (ΥΕΚ),

-  δεκατρία (13) µαθήµατα είναι Υποχρεωτικά Επιλεγόµενες Παραδόσεις (ΥΕΠ),

-  πέντε (5) µαθήµατα είναι Υποχρεωτικά Επιλεγόµενα Σεµινάρια (ΥΕΣ),

-  τρία (3) µαθήµατα µπορεί να είναι Ελεύθερης Επιλογής (ΕΛΕ),

-  Η Πτυχιακή Εργασία(ΠΤYΚ400, 401) είναι προαιρετική

-  Η Πρακτική Άσκηση(ΠΡΑΚ500) είναι προαιρετική

 

Ομάδες μαθημάτων και ECTS

Α. Υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ)

Μαθήματα

Αριθμός μαθημάτων

ECTS ανά μάθημα

Σύνολο μονάδων ανά κατηγορία μαθημάτων

Παραδόσεις και εργαστήρια

11

8

88

Ξένη Γλώσσα

4

5

20

Μερικό Σύνολο (Α): 108

Β. Υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα Κατεύθυνσης (ΥΕΚ)

Μαθήματα

Αριθμός μαθημάτων

ECTS ανά μάθημα

Σύνολο μονάδων ανά κατηγορία μαθημάτων

Παραδόσεις

4

5

20

Μερικό Σύνολο (Β): 20

Γ. Υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα (ΥΕΠ)

Μαθήματα

Αριθμός μαθημάτων

ECTS ανά μάθημα

Σύνολο μονάδων ανά κατηγορία μαθημάτων

Παραδόσεις

13

5

65

Μερικό Σύνολο (Γ): 65

Δ. Υποχρεωτικά επιλεγόμενα σεμινάρια (ΥΕΣ)

Μαθήματα

Αριθμός μαθημάτων

ECTS ανά μάθημα

Σύνολο μονάδων ανά κατηγορία μαθημάτων

Σεμινάρια

5

7

35

Μερικό Σύνολο (Δ): 35

Ε. Ελεύθερες επιλογές (προαιρετικά - εφόσον δεν επιλεγούν συμπληρώνονται από μαθήματα ΥΕΚ και ΥΕΠ που προσφέρονται από το Τμήμα)

Μαθήματα

Αριθμός μαθημάτων

ECTS ανά μάθημα

Σύνολο μονάδων ανά κατηγορία μαθημάτων

Μαθήματα

3

5

15

Μερικό Σύνολο (Ε): 15

Γενικό Σύνολο                            15 ECTS

ΣΤ. Πτυχιακή εργασία (προαιρετική - εφόσον επιλεγεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια απαλλάσσεται ενός σεμιναρίου και δύο υποχρεωτικά επιλεγομένων παραδόσεων.

Πτυχιακή εργασία

1

  17

17

 

Ζ. Πρακτική άσκηση (προαιρετική  εφόσον επιλεγεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια απαλλάσσεται ενός υποχρεωτικά επιλεγόμενου μαθήματος)

Πρακτική άσκηση

1

5

5

 

Τα μαθήματα ΥΕΚ μπορούν να δηλωθούν και ως ΥΕΠ. Σεμινάρια και πρακτική άσκηση μπορούν να δηλωθούν από το 3ο έτος σπουδών και έπειτα. Πτυχιακή εργασία μπορεί να γίνει από το 4ο έτος σπουδών και έπειτα.

 

 

Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Η κοινωνιολογία είναι μια εμπειρικά προσανατολισμένη κοινωνική επιστήμη που μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα στην ιστορική και στη συγχρονική τους διάσταση. Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να εξοπλίσει θεωρητικά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στα αντικείμενα της κοινωνιολογίας, όπως επίσης και να τους/τις καταστήσει ικανές/νούς στη χρήση των εμπειρικών μεθόδων της κοινωνιολογικής έρευνας. Οι σπουδές προσανατολίζονται στην ανάπτυξη της αυτόνομης και μεθοδολογικά αναστοχαστικής κοινωνιολογικής σκέψης για την επιστημονική ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων, ενώ μεγάλη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να στοχάζονται τις επιδράσεις της δραστηριότητάς τους στην κοινωνική πραγματικότητα. Οι σπουδές στην Κοινωνιολογία στοχεύουν στη θεωρητικά και μεθοδολογικά θεμελιωμένη εκπαίδευση για την απόκτηση γνώσεων γύρω από την κοινωνική δομή, την κοινωνική αλληλόδραση και τους κοινωνικούς θεσμούς.

Οι σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας είναι δομημένες με τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την ευρύτερη κοινωνιολογική γνώση, γνώσεις στα ιδιαίτερα πεδία της κοινωνιολογίας και γνώσεις από άλλες πειθαρχίες των κοινωνικών επιστημών. Το Πρόγραμμα Σπουδών οργανώνεται γύρω από τις θεματικές: γενικές κοινωνιολογικές θεωρίες, ανάλυση των κοινωνικών δομών, μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, ειδικές κοινωνιολογίες, συναφή επιστημονικά αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν να απασχοληθούν ως καθηγητές/τριες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε περιοχές που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, στην έρευνα, το σχεδιασμό και τις εφαρμογές των κοινωνικών πολιτικών, την ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων και την υλοποίηση συναφών προγραμμάτων, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και τη λειτουργία τυπικών ή άτυπων οργανώσεων και δικτύων.

Το βασικό πλεονέκτημα των αποφοίτων του Τμήματός μας, όταν αναζητούν μια θέση στην αγορά εργασίας, έγκειται στη συγκρότησή τους ως επιστημόνων που έχουν τα κατάλληλα εφόδια (γνώσεις και δεξιότητες) για να προσεγγίζουν τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα με θεωρητική επάρκεια και να διαμορφώνουν ερευνητικά σχέδια για την επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτύπωση και αντιμετώπισή τους. Οι πτυχιούχοι κοινωνιολόγοι είναι εφοδιασμένοι με ειδικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να μελετούν τις αλλαγές στην κοινωνική δομή, σε μια συγκριτική διάσταση, και να ερμηνεύουν τις αντιλήψεις και τις πρακτικές που υιοθετούνται από διάφορες κοινωνικές ομάδες και κοινωνικές κατηγορίες ανθρώπων. Υπό αυτήν την έννοια, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι οι καταλληλότεροι/ες επιστήμονες για τη διαμόρφωση ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις απαιτούμενες πολιτικές που στοχεύουν στην αντιμετώπισή τους. Για το λόγο αυτό, στο Πρόγραμμα Σπουδών μας, δίδεται ιδιαίτερο βάρος στα μαθήματα που αφορούν στο χειρισμό των ποιοτικών και των ποσοτικών μεθόδων της κοινωνιολογικής έρευνας, με στόχο να εξοπλίσουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για την οργάνωση ερευνητικών σχεδίων και την επεξεργασία δεδομένων, με τη χρήση των πιο σύγχρονων υπολογιστικών μέσων και εργαλείων. Επιπλέον οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι σε θέση να αναλάβουν θέσεις εργασίας σχετικές με την επιστημονική οργάνωση και λειτουργία ποικίλων κοινωνικών θεσμών και υπηρεσιών.

 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

Η εξέταση γίνεται γραπτά / προφορικά ή και μέσω εργασίας.

Εξεταστικές Περίοδοι: Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου

Αναβαθμολόγηση: Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να αναβαθμολογήσουν έως και έξι (6) μαθήματα από το πέμπτο (Ε) εξάμηνο σπουδών και εξής.

 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).

Άριστα : 8,50-10,00

Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

Καλώς: 5,00- 6,49

Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

 

Τίτλος (οι) Σπουδών

Πτυχίο Κοινωνιολογίας

 

Επαγγελματική κατοχύρωση

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 159/2009 (ΦΕΚ 199/Α/1-10-2009) «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Κοινωνιολογίας» και συμπληρωματικά στο ΦΕΚ [N.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3- 2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»].

 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

Υποχρεωτικά Α΄ Εξαμήνου (ΥΠΟ)

ΕΙΣΚ100

 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία I

(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)

Τζανάκης Εμμανουήλ /Εργαστήριο

8 ECTS

ΘΕΩΚ106

 

 

Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασικοί Θεωρητικοί)

(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)

Λαβράνου Αλίκη/

Μουζακίτης Άγγελος /Εργαστήριο

8 ECTS

ΙΣΤΚ120

 

Κοινωνική Ιστορία

(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)

Φουρναράκη Ελένη /Εργαστήριο

8 ECTS

Επιλέξτε μια ξένη γλώσσα :

ΑΓΓΚ010

 

Αγγλικά Επίπεδο Α΄

Χαβρεδάκη Ειρήνη

5 ECTS

ΓΕΡΚ010

 

Γερμανικά Επίπεδο Α΄

Παππά Ελευθερία

5 ECTS

Υποχρεωτικά Γ΄ Εξαμήνου (ΥΠΟ):

ΘΕΩΚ108

 

 

Κοινωνική Θεωρία ΙΙI (Σύγχρονη)

(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)

Ρωμανός Βασίλειος/ Μουζακίτης Άγγελος

Εργαστήριο

8ECTS

ΠΟΚΚ149

 

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)

Αχείμαστος Μύρων/

Γκούνης Κωνσταντίνος Εργαστήριο

8ECTS

ΣΤΑΚ130

 

Κοινωνική Στατιστική

(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)

Καλογεράκη Στεφανία/Παπαδάκη Μαρίνα Εργαστήριο

8ECTS

Επιλέξτε μια ξένη γλώσσα :

ΑΓΓΚ030

 

Αγγλικά Επίπεδο Γ΄

Χαβρεδάκη Ειρήνη

5 ECTS

ΓΕΡΚ030

 

Γερμανικά Επίπεδο Γ΄

Παππά Ελευθερία

5 ECTS

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενης Κατεύθυνσης (ΥΕΚ):

ΑΝΘΚ220

Α+Β+Δ

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Γκούνης Κωνσταντίνος

5 ECTS

ΒΙΟΚ275

Β+Δ

Βιομηχανική Κοινωνιολογία - Κοινωνιολογία της Εργασίας Ι

Καρακιουλάφη Χριστίνα

5 ECTS

ΕΓΚΚ239

Α+Δ

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία

Πετούση Βασιλική

5 ECTS

ΚΟΙΚ232

Α+Β

Οικονομική Κοινωνιολογία

Κονιόρδος Σωκράτης

5 ECTS

 

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ):

ΑΓΡΚ291

 

Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Αγροτικός Χώρος

Πετροπούλου Ευγενία

5 ECTS

 

ΕΚΠΚ249

ΝΕΟ

 

Εκπαίδευση και Ετερότητα

Κωνσταντινίδου Χριστίνα

5 ECTS

ΕΠΙΚ252

 

Δημόσιος λόγος, κοινωνικές αναπαραστάσεις και κοινή γνώμη

Σκουλαρίκη Αθηνά

5 ECTS

ΠΛΗΚ253

 

Κοινωνιολογία της Κοινωνίας των Πληροφοριών και του διαδικτύου

 

Σαματάς Μηνάς

5 ECTS

ΠΟΛΚ222 ΝΕΟ

 

Κυρίαρχες ιδεολογίες στον 20ο αιώνα

Αλεξάκης Εμμανουήλ

5 ECTS

ΠΟΛΚ265

 

Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας

Ζαμπαρλούκου Στέλλα

5 ECTS

ΠΟΛΚ266

 

Κοινωνιολογία της Παρακολούθησης και της Ιδιωτικότητας

Σαματάς Μηνάς

5 ECTS

ΣΚΕΚ201

ΝΕΟ

 

Παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και εργασιακές σχέσεις

Καρακιουλάφη Χριστίνα,

Β. Αρανίτου

(νέο Διατμηματικό)

5 ECTS

 

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ):

ΑΝΑΚ375

Β

Ειδικά Θέματα: Τρίτος Κόσμος και Ανάπτυξη

Πετροπούλου Ευγενία

7 ECTS

ΕΡΓΚ371

Β+Δ

Εργασία και Διακρίσεις: έμφυλες και άλλες μορφές διάκρισης

Καρακιουλάφη Χριστίνα

7 ECTS

ΘΕΩΚ311

Α

Ειδικά Θέματα στη Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία Ι

Ρωμανός Βασίλειος

7 ECTS

ΚΜΜΚ390

Β+Γ+Δ

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία του Φύλου και των ΜΜΕ

Κωνσταντινίδου Χριστίνα

7 ECTS

ΜΕΘΚ391

Α+Δ

Θεωρία και Ανάλυση Λόγου

Σκουλαρίκη Αθηνά

7 ECTS

ΠΟΛΚ324

Γ

Πολιτικά Κόμματα και Κοινωνική Δράση στη Μεταπολιτευτική Ελλάδα

Αλεξάκης Εμμανουήλ

7 ECTS

ΠΟΛΚ343

Α+Δ

Ειδικά Θέματα στην Κουλτούρα και Ιδεολογία

Αχείμαστος Μύρων

7 ECTS

ΠΡΟΚ372

Β+Γ

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Πολιτική και στο Κράτος Πρόνοιας

Ζαμπαρλούκου Στέλλα

7 ECTS

ΡΑΤΚ387

Β+Δ

Ρατσισμός: Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις

Αράπογλου Βασίλειος

7 ECTS

 

 

 

 

 

ΠΤΥΚ 400

 

Πτυχιακή Εργασία

 

17 ECTS

ΠΡΑΚ 500

 

Πρακτική Άσκηση

 

5 ECTS

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

Υποχρεωτικά Β΄ Εξαμήνου (ΥΠΟ)              

ΘΕΩΚ107

 

Κοινωνική Θεωρία ΙΙ – Κλασικοί Θεωρητικοί

(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)

Λαβράνου Αλίκη /

Κουμπουρλής Ιωάννης

Εργαστήριο

8ECTS

ΜΕΘΚ132

 

 

Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής

Έρευνας: Ποσοτικές Μέθοδοι

(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)

Καλογεράκη Στεφανία/

Παπαδάκη Μαρίνα, Κουμουνδούρου Γεωργία Εργαστήριο

8 ECTS

ΠΟΛΚ140

 

Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία

(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)

Σαματάς Μηνάς/

Εργαστήριο

8ECTS

 

Επιλέξτε μια ξένη γλώσσα

ΑΓΓΚ020

 

Αγγλικά Επίπεδο Β΄

Χαβρεδάκη Ειρήνη

5 ECTS

ΓΕΡΚ020

 

Γερμανικά Επίπεδο Β΄

Παππά Ελευθερία

5 ECTS

 

Υποχρεωτικά Δ΄ Εξαμήνου (ΥΠΟ)

ΑΝΑΚ145

 

 

Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής και Ανάπτυξης

(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)

Ζαμπαρλούκου Στέλλα/

Εργαστήριο

8 ECTS

ΜΕΘΚ131

 

Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας:  Ποιοτικές Μέθοδοι

(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)

Σκουλαρίκη Αθηνά/

Εργαστήριο

8ECTS

 

Επιλέξτε μια ξένη γλώσσα

ΑΓΓΚ040

 

Αγγλικά Επίπεδο Δ΄

Χαβρεδάκη Ειρήνη

5 ECTS

ΓΕΡΚ040

 

Γερμανικά Επίπεδο Δ΄

Παππά Ελευθερία

5 ECTS

 

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης (ΥΕΚ)

 

ΑΣΤΚ273

Β+Δ

Αστική Κοινωνιολογία

Αράπογλου Βασίλειος

5 ECTS

ΕΛΕΚ215

Β+Δ

Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου

Ζαϊμάκης Ιωάννης

5 ECTS

ΕΠΙΚ251

Β+Δ

Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας

Κωνσταντινίδου Χριστίνα

5 ECTS

ΘΡΗΚ285

Α+Δ

Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Αχείμαστος Μύρων

5 ECTS

ΙΔΕΚ247

Α+Δ

Ιδεολογία και Κουλτούρα

Αχείμαστος Μύρων

5 ECTS

ΙΣΤΚ218

Β+Γ+Δ

Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας

Φουρναράκη Ελένη

5 ECTS

ΥΓΑΚ208

Β+Δ

Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας

Τζανάκης Εμμανουήλ

5 ECTS

 

 

 

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)

ΑΝΑΚ276

 

Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία - Όψεις

Κονιόρδος Σωκράτης

5 ECTS

ΑΝΘΚ235

 

Ανθρωπολογία και Τέχνη

Γκούνης Κωνσταντίνος

5 ECTS

ΚΕΣΚ257

 

Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων

Καρακιουλάφη Χριστίνα

5 ECTS

ΚΟΜΚ245

 

Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κομμάτων

Αλεξάκης Εμμανουήλ

5 ECTS

ΣΚΕΚ202

 

Προπαγάνδα

Σκουλαρίκη Αθηνά

Γ. Καραγιάννης

(νέο Διατμηματικό)

5 ECTS

ΣΚΕΚ203

 

Η Διαφορετικότητα στον Κινηματογράφο. Ψυχολογικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις.

Τζανάκης Εμμανουήλ, Τριλίβα Σοφία

(νέο Διατμηματικό)

5 ECTS

 

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)

ΑΓΡΚ394

ΝΕΟ

Β+Δ

 

Ειδικά Θέματα στην Αγροτική Κοινωνιολογία, Γεωργία, Τρόφιμα και Περιβάλλον-Η ανάπτυξη στα πλαίσια της Οικονομίας και του Πολιτισμού

Πετροπούλου Ευγενία

7 ECTS

ΑΝΘΚ342

ΝΕΟ

 

Ανθρωπολογία του Εγκλεισμού

Γκούνης Κωνσταντίνος

7 ECTS

ΚΑΠΚ307

Γ

Κοινωνικός αποκλεισμός-Πολιτικές Κοινωνικής ένταξης στον Αστικό Χώρο

Αράπογλου Βασίλειος

7 ECTS

ΕΚΠΚ348

ΝΕΟ

 

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Ετερότητας

Κωνσταντινίδου Χριστίνα

7 ECTS

ΕΡΓΚ376

Β+Γ+Δ

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία των εργασιακών σχέσεων και του συνδικαλισμού

Καρακιουλάφη Χριστίνα

7 ECTS

ΘΕΩΚ311

 

Ειδικά θέματα στην Κοινωνική Θεωρία

Λαβράνου Αλίκη

5 ECTS

ΘΕΩΚ317

Α

Η Θέση του Weber για την Προτεσταντική Ηθική και η Σχετική Συζήτηση σήμερα

Κονιόρδος Σωκράτης

7 ECTS

ΘΕΩΚ324

Α+Β+Δ

Θεωρίες Συστημάτων

Μουζακίτης Άγγελος

7 ECTS

ΜΕΘΚ394

Α

Σεμινάριο Ποσοτικών Μεθόδων

Καλογεράκη Στεφανία

7 ECTS

ΠΟΛΚ341

Γ

Ειδικά Θέματα στην Πολιτική Κοινωνιολογία

Αλεξάκης Εμμανουήλ

7 ECTS

ΥΓΑΚ309

Δ

Κοινωνιολογία της Ψυχικής Υγείας

Τζανάκης Εμμανουήλ

7 ECTS

 

 

 

 

 

ΠΤΥΚ401

 

Πτυχιακή Εργασία

 

17ECTS

ΠΡΑΚ500

 

Πρακτική Άσκηση

 

5ECTS

 

Κατευθύνσεις μαθημάτων/σεμιναρίων:

Α

Β

Γ

Κοινωνική Θεωρία–Μέθοδοι

Κοινωνική Ανάπτυξη-Κοινωνικός Μετασχηματισμός

Πολιτική Κοινωνιολογία

Πολιτισμός- Εργασία- Εκπαίδευση

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων και στον Οδηγό Σπουδών http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=613 .

 

Κινητικότητα φοιτητών

Erasmus+ : Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus +.

Πληροφορίες για τη διαδικασία στην  ιστοσελίδα του Τμήματος http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=5555 και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης http://intrel.dev.edu.uoc.gr/intrel/cat12/cat12.html.

 

Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Πρακτικής άσκησης  (Π.Π.Α.). Πληροφορίες για τη διαδικασία http://www.dasta.uoc.gr/pa/ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=90.

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών από το ΙΚΥ και από άλλους φορείς