Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Το Τμήμα Ψυχολογίας ανήκει στην Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης.  Ιδρύθηκε το 1984 (Π.Δ. 156/1984, ΦΕΚ Α΄ 53/27-4-1984) και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1987-88.  Είναι το πρώτο τμήμα Ψυχολογίας στην Ελλάδα.  Το Τμήμα βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη στο Γάλλο, περίπου 4,5 χλμ από το κέντρο του Ρεθύμνου.

Τη Διοίκηση του Τμήματος ασκούν: α) ο/η Πρόεδρος και β) η Συνέλευση Τμήματος (ΣΤ), η οποία είναι το Ανώτερο Διοικητικό Όργανο και αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και εκπροσώπους των ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ καθώς και των φοιτητών.  Η Σ.Τ. συνεδριάζει περίπου κάθε 2 μήνες.  Στην παρούσα περίοδο Πρόεδρος του Τμήματος είναι η Δρ. Στέλλα Γιακουμάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. 

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές του μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης όπου η διδασκαλία να συνδέεται με την έρευνα.  Για το σκοπό αυτό το Τμήμα διαμόρφωσε ένα πλουραλιστικό πρόγραμμα σπουδών καλύπτοντας τα κυριότερα επιμέρους πεδία της ψυχολογικής επιστήμης με εισαγωγικά μαθήματα, ενώ μέσω των σεμιναρίων και εργαστηρίων που προσφέρει δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν μια σειρά δεξιότητες καθώς και κριτική σκέψη.  Για την καλύτερη σύνδεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας το Τμήμα προχώρησε στη θεσμοθέτηση 4 Εργαστηρίων (Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων).  Μέσω όλων των παραπάνω οι φοιτητές αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και άλλες δεξιότητες και επιπλέον έχουν μια σύντομη εμπειρία πρακτική άσκησης (200 ώρες).  Έτσι ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους δυνητικά είναι έτοιμοι για να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες επιλογές σταδιοδρομίας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τμήμα Ψυχολογίας,

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,

Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο, Ελλάδα

Γραμματεία Τμήματος:

Τηλ.: +30 28310 77579/ 77577/ 77543

Fax: +30 28310 77578

E-mail: psychology_registry@uoc.gr

Ιστοσελίδα του Τμήματος:

http://www.psychology.uoc.gr

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Ψυχολογίας

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Η εισαγωγή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης γίνεται με τους προβλεπόμενους από την Εθνική Νομοθεσία τρόπους εισαγωγής στα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [α) πανελλήνιες εξετάσεις, β) ειδικές κατηγορίες όπως αλλοδαπών-αλλογενών, Ελλήνων του εξωτερικού, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες κ.λπ., γ) μετεγγραφή και δ) κατατακτήριες εξετάσεις].

Οι κατατακτήριες εξετάσεις (για πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και σχολών υπερδιετούς φοίτησης) γίνονται σε 3 μαθήματα που προσδιορίζονται από τη Σ.Τ. Ψυχολογίας.

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

4 Ακαδημαϊκά Έτη ή 8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα.  Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 31 Αυγούστου.  Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

 

Φοίτηση

Πλήρης φοίτηση: Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με περίπου 60 πιστωτικές μονάδες (π.μ.) ή ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο με περίπου 30 ECTS (οι πιστωτικές μονάδες ενός μαθήματος εκφράζουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή προκειμένου να επιτύχει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που αφορούν στο συγκεκριμένο μάθημα).  Η απόκτηση πτυχίου προϋποθέτει τη συγκέντρωση συνολικά 240 π.μ.

Μερική φοίτηση: Η μερική φοίτηση είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 3 του Ν. 4009/2011.

 

Κατευθύνσεις του προγράμματος

Το Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κατευθύνσεις

 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων (π.μ.) ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας καθορίζεται στις 240 με βάση το τι ισχύει διεθνώς για τετραετή προγράμματα σπουδών.

Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας οι φοιτητές συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες ECTS μονάδες με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, σε ορισμένα κατ' επιλογή υποχρεωτικά (σεμινάρια, εργαστήρια), σε αρκετές ελεύθερες επιλογές, καθώς και με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.  Μεταξύ των μαθημάτων περιλαμβάνονται και μαθήματα Αγγλικής γλώσσας.  Οι φοιτητές δύνανται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία.  Η κατανομή των 240 ECTS μονάδων παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

120

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

50 - 70*1

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

12*2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

18*3

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

8 - 16

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

12

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (προαιρετική)

12

 

*1 Τουλάχιστον 30 - 50 ECTS μονάδες από μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Ψυχολογίας ανάλογα με τον φόρτο εργασίας στα μαθήματα των Αγγλικών και την επιλογή ή όχι Πτυχιακής εργασίας.  Προαιρετικά μπορεί να ολοκληρώσει επιτυχώς έως το πολύ 12 ECTS από μαθήματα που προσφέρονται από άλλα μαθήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.  Επίσης προαιρετικά μπορεί να ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα (που αντιστοιχούν έως το πολύ 8 ECTS) μονάδες από άλλα Τμήματα του Παν/μίου Κρήτης.

*2 Τουλάχιστον 1 σεμινάριο που αντιστοιχεί σε 6 ECTS μονάδες προέρχεται από το Τμήμα Ψυχολογίας.

*3 Τουλάχιστον 2 Εργαστηριακά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 12-14 ECTS μονάδες προέρχονται από το Τμήμα Ψυχολογίας.

 

Κατηγορίες Μαθημάτων

Όπως διαπιστώνεται και από τον προηγούμενο Πίνακα το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δομείται με Υποχρεωτικά, Προαιρετικά (Ελεύθερες Επιλογές) και με Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα.  Τα μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή παραδόσεων, ή έχουν χαρακτήρα σεμιναρίου ή εργαστηρίου.  Τα μαθήματα του προγράμματος κατανέμονται σε επτά (7) επιμέρους κύκλους μαθημάτων (Θεμελιώδεις Αρχές, Στατιστική - Μεθοδολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία - Εκπαιδευτική & Σχολική Ψυχολογία, Βιοψυχολογία - Νευροεπιστήμες, Κοινωνική & Εγκληματολογική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία - Συμβουλευτική Ψυχολογία - Ψυχολογία Υγείας).

Τα υποχρεωτικά (Y) μαθήματα αντιστοιχούν σε 120 ECTS και όλοι οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να εξεταστούν σε αυτά.  Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα υποχρεωτικό μάθημα, δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής του από κάποιο άλλο.  Κάποια από τα Υποχρεωτικά μαθήματα έχουν προσδιοριστεί ως προαπαιτούμενα για άλλα που έπονται.  Στόχος των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι να εισαγάγουν το φοιτητή σε θεμελιώδες έννοιες σε όλα σχεδόν τα βασικά πεδία της επιστήμης και να παράσχουν κοινή βασική κατάρτιση σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος.

Τα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΥΕ), προσφέρουν στον φοιτητή /-τρια τη δυνατότητα επιλογών από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και προσεγγίσεων.  Τα μαθήματα αυτά (ΥΕ) αποβλέπουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους θεματικούς τομείς της επιστήμης της Ψυχολογίας και παράλληλα στην εξοικείωση του φοιτητή με την ερευνητική διαδικασία.  Για τον λόγο αυτόν τα παραπάνω μαθήματα έχουν σεμιναριακή ή εργαστηριακή μορφή και υπάρχει υποχρεωτική παρουσία.  Τα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΥΕ) που υποχρεούται να παρακολουθήσει ο φοιτητής ισοδυναμούν με τουλάχιστον 30 ECTS (12 από Σεμινάρια και 18 από Εργαστήρια).  

Τα Επιλεγόμενα ή Προαιρετικά ή Ελεύθερες Επιλογές (ΕΕ) συμπληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών και παρέχουν στον/την φοιτητή/-τρια τη δυνατότητα να δομήσει το πρόγραμμα του σε ένα βαθμό με βάση τις επιθυμίες του και τις προτιμήσεις του σε διάφορους τομείς της επιστήμης της Ψυχολογίας ή και σε άλλα επιστημονικά πεδία.  Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει επιλεγόμενα μαθήματα που να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 50 ECTS εάν εκπονήσει πτυχιακή εργασία ή σε τουλάχιστον 62 ECTS αν δεν εκπονήσει πτυχιακή εργασία και υπό προϋποθέσεις έως 70 ECTS μονάδες.

Ξένη γλώσσα

Στο πλαίσιο της Ξένης Γλώσσας, το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει, Αγγλικά για Ψυχολόγους. Τα μαθήματα αυτά είναι πέντε (5), είναι υποχρεωτικά και χωρίζονται σε δύο επίπεδα.  Συγκεκριμένα:

• Στο Πρώτο Επίπεδο διδάσκονται δύο (2) μαθήματα αγγλικών ως ξένη γλώσσα [English as a Foreign Language (EFL)].

• Στο Δεύτερο Επίπεδο διδάσκονται τρία (3) μαθήματα αγγλικών για ειδικό σκοπό που είναι η γνώση της ορολογίας της ψυχολογίας στην αγγλική [English for Specific Purpose (ESP) - Terminology of Psychology].

• Επιπλέον υπάρχει ένα μάθημα επιλογής το Advanced Academic English (προτείνεται για φοιτητές του 3ου – 4ου έτους).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο σχετικό ιστότοπο του Τμήματος.

Απαιτείται η συμπλήρωση έως 16 ECTS μονάδων από μαθήματα Αγγλικών.

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές κατατάσσονται σε κάποιο μάθημα Αγγλικών [του 1ου επιπέδου (EFL) ή στο 2ο επίπεδο (ESP)] μέσω γραπτής εξέτασης.  Όσοι ενταχθούν στα μαθήματα ESP, τα οποία αντιστοιχούν σε 12 ECTS, οφείλουν να συμπληρώσουν τα υπολειπόμενα 4 ECTS από κάποιο επιλεγόμενο μάθημα

Πτυχιακή εργασία

Η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών γίνεται κατά το 4ο έτος σπουδών και είναι προαιρετική για τους εισακτέους από το 2013-2014.  Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε 12 ECTS και στις περιπτώσεις που οι φοιτητές επιλέξουν να μην πραγματοποιήσουν πτυχιακή εργασία, τότε καλύπτουν τον αντίστοιχο φόρτο από επιλεγόμενα μαθήματα.

Οι κανόνες και οι οδηγίες εκπόνησης πτυχιακής εργασίας βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της έρευνας. Αυτό γίνεται μέσω της έμφασης που δίνεται τόσο στην προπτυχιακή διδασκαλία όσο και σε μια σειρά διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης στην προοπτική της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο νέο επιστήμονα για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Επιπρόσθετα οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους και ιδιαίτερα κατά το 3ο και 4ο έτος σπουδών τους, τηρώντας απαρέγκλιτα ένα πλαίσιο δεοντολογικών κανόνων. Έρευνα γίνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών της ψυχολογικής επιστήμης, με τη χρήση διάφορων μεθοδολογικών προσεγγίσεων.
  • Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο αλλά και ακαδημαϊκό τομέα. Το προφίλ των αποφοίτων μας ενισχύεται και μέσω των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης (υποχρεωτική) και του Erasmus Placement.
  • Να παρέχει, υπό προϋποθέσεις στους αποφοίτους του μέσω της καλλιέργειας των παραπάνω, δυνατότητες πρόσβασης σε 2ο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή σε 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.

Σχετικές πληροφορίες για θέματα εργασίας ή συνέχισης των σπουδών τους μπορούν να λαμβάνουν οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι του Τμήματος μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας.

 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στα μαθήματα γίνεται μέσω προόδων, σύντομων δοκιμασιών, εργασιών, παρουσιάσεων, και τελικών εξετάσεων. Ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα και ανακοινώνεται  με την έναρξη του εξαμήνου.  Σχετικές πληροφορίες μπορεί να πάρει κάποιος από τον ιστότοπο του Τμήματος. Στις εξετάσεις κάθε φοιτητής/-τρια προσέρχεται έχοντας μαζί του/της την φοιτητική ή αστυνομική του/της ταυτότητα.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:

α) Ιανουαρίου, για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου (2-3 εβδομάδες).

β) Ιουνίου, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (2-3 εβδομάδες) και

γ) Σεπτεμβρίου (επαναληπτική), για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (3 εβδομάδες).

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης (αναβαθμολόγησης) μια φορά σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα καθ’ όλα τα έτη φοίτησης τους και ο βαθμός που κατοχυρώνεται είναι ο τελευταίος. Η επανεξέταση γίνεται στην τρέχουσα ύλη του μαθήματος / των μαθημάτων.

 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

H βαθμολογία σε κάθε μάθημα κυμαίνεται από το 0 έως το 10 κλιμακούμενη ανά 0,5 μονάδες.

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

O βαθμός πτυχίου κλιμακώνεται ως εξής από πάνω προς τα κάτω:

Άριστα: 8,50 - 10,00

Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49

Καλώς: 5,00 - 6,49

 

Τίτλος (οι) Σπουδών

Πτυχίο Ψυχολογίας

 

Επαγγελματική κατοχύρωση

Με τη λήψη πτυχίου, οι απόφοιτοι λαμβάνουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) και, κατά συνέπεια, απολαύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν όλα τα απαραίτητα προσόντα για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο την απόκτηση εξειδίκευσης στην Ψυχολογία.  Ακόμη, οι φοιτητές μας έχουν ικανοποιητική εκπαίδευση σε ερευνητικές μεθόδους σε διάφορα πεδία της Ψυχολογίας (π.χ., Γνωστική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία) μέσω των υποχρεωτικών εργαστηρίων και της ερευνητικής τους πτυχιακής που τους δίνουν απαραίτητα εφόδια για περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών τους δεξιοτήτων σε ακαδημαϊκό ή εφαρμοσμένο επίπεδο (π.χ., στο χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας, της Σχολικής, Συμβουλευτικής, Οργανωτικής και Ψυχολογίας της Υγείας).  Τέλος, μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για επαγγελματική ενασχόληση σε όμορες επιστημονικές περιοχές, όπως η εκπαίδευση, η ειδική αγωγή, οι ανθρώπινοι πόροι, το μάρκετιγκ, η διοίκηση κ.ά., μετά από κατάλληλη εκπαίδευση.

 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εκπαιδεύονται ώστε να αποκτήσουν τα ουσιαστικά και τυπικά εφόδια (θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση) για να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄

ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

Ιστορία της Ψυχολογίας (Ψ-1101, 5 ECTS)

Θεωρίες Προσωπικότητας (Ψ-1103, 6 ECTS)

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι (Ψ-1201, 5 ECTS)

Στατιστική Ι (Ψ-1202, 8 ECTS)

Εισαγωγή στη Νευροβιολογία - Γενετική (Ψ-1401, 6 ECTS)

Αναπτυξιακή (Εξελικτική) Ψυχολογία Ι: Προγεννητική Ανάπτυξη έως τη Μέση Παιδική Ηλικία (Ψ-1301, 6 ECTS)

Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία (Ψ-1501, 5 ECTS)

Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Ψ-1302, 5 ECTS)

Αγγλική γλώσσα (4 ECTS)

Αγγλική γλώσσα (4 ECTS)

Επιλεγόμενο (4 ECTS)

Επιλεγόμενο (4 ECTS)

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄

Μνήμη, Γλώσσα, Σκέψη, Επίλυση Προβλημάτων (Ψ-1102, 5 ECTS)

Αντίληψη, Προσοχή, Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις (Ψ-2102, 5 ECTS)

Στατιστική ΙΙ (Ψ-2201, 5 ECTS)

Δεοντολογία στην Ψυχολογία (Ψ-2103, 5 ECTS)

Αναπτυξιακή (Εξελικτική) Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία έως Ύστερη Ενήλικη Ζωή (Ψ-2301, 6 ECTS)

Ψυχομετρία I: Βασικές Αρχές Μέτρησης  και Κατασκευής Ψυχολογικών Εργαλείων (Ψ-2202, 5 ECTS)

Φυσιολογία Συμπεριφοράς Ι: Βασικές Αρχές & Αισθητικά Συστήματα (Ψ-2401, 6 ECTS)

Εισαγωγή στη  Σχολική Ψυχολογία (Ψ-2302, 5 ECTS)

Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Κοινωνική Πειραματική Ψυχολογία(Ψ-2501, 5 ECTS)

Φυσιολογία Συμπεριφοράς II: Κινητικά και Ρυθμιστικά Συστήματα (Ψ-2402, 6 ECTS)

Αγγλική γλώσσα (4 ECTS)

Αγγλική γλώσσα (4 ECTS)

Επιλεγόμενο (4 ECTS)

Επιλεγόμενο (4 ECTS)

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε΄

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄

Ψυχολογία Υγείας (Ψ-3601, 5 ECTS)

Νευροψυχολογία (Ψ-3401, 5 ECTS)

Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων (Ψ-3602, 5 ECTS)

Ψυχοπαθολογία Παιδιών & Εφήβων (Ψ-3614, 6 ECTS)

Σεμινάρια (6 ECTS)

Συμβουλευτική Ψυχολογία (Ψ-3615, 5 ECTS)

Εργαστήρια (6 ή 7 ECTS)

Σεμινάρια (6 ECTS)

Επιλεγόμενο (4 ECTS)

Εργαστήρια (6 ή 7 ECTS)

 

Επιλεγόμενο (4 ECTS)

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ΄

ΕΞΑΜΗΝΟ Η΄

Πτυχιακή Εργασία (6 ECTS)

Πτυχιακή Εργασία (6 ECTS)

Πρακτική Άσκηση (12 ECTS)*

[Πρακτική Άσκηση, (12 ECTS)]*

Σεμινάρια (6 ECTS)

Σεμινάρια (6 ECTS)

Εργαστήρια (6 ή 7 ECTS)

Εργαστήρια (6 ή 7 ECTS)

Επιλεγόμενο (4 ECTS)

Επιλεγόμενο (4 ECTS)

 

* Η επιλογή της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνει στο Χειμερινό ή το Εαρινό εξάμηνο του 4ου έτους.

Στο πρόγραμμα αυτό υποδεικνύεται μια συγκεκριμένη χρονική ακολουθία παρακολούθησης, η τήρηση της οποίας θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης, αλλά και τις βαθμολογικές επιδόσεις των φοιτητών (υπό προϋποθέσεις).

 

Κινητικότητα φοιτητών

Το Τμήμα Ψυχολογίας συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Erasmus+ του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές (όπως και σε μέλη ΔΕΠ και μέλη διοικητικού προσωπικού) να μετακινηθούν για ορισμένο διάστημα διάρκειας έως ένα έτος σε αντίστοιχα Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Σχετικές πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτή παρέχονται από την κεντρική ιστοσελίδα του Π.Κ. ή του Τμήματος και από τους Συντονιστές Προγράμματος Erasmus του Τμήματος (Ηλία Οικονόμου, Επίκουρο Καθηγητή, e-mail: eliaseconomou@uoc.gr και Αλέξη Αρβανίτη, Επίκουρο Καθηγητή, e-mail: a.arvanitis@uoc.gr).

 

Πρακτική άσκηση

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας προσφέρει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών σε φορείς και υπηρεσίες επαγγελματικού ενδιαφέροντος (εφαρμοσμένοι τομείς της ψυχολογίας) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (Erasmus placement).

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του 6ου εξαμήνου.  Μετά το πέρας της άσκησης υποβάλλεται από τον φοιτητή «έκθεση πεπραγμένων» η οποία αξιολογείται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και αποφασίζεται η κατοχύρωση ή όχι των μονάδων ECTS που αντιστοιχούν σε αυτήν και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτησή τους.

Η βαθμολόγηση της Πρακτικής Άσκησης του κάθε φοιτητή γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με τους χαρακτηρισμούς «Επιτυχώς» ή «Ανεπιτυχώς» με βάση την συνέπεια του σε επίπεδο παρακολούθησης, την αξιολόγηση του επόπτη και την αξιολόγηση της Έκθεσης Πεπραγμένων.  

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

Υποτροφίες, βραβεία για προπτυχιακούς φοιτητές σε επίπεδο Τμήματος/Σχολής/Ιδρύματος.

Κάθε τρία χρόνια είναι στη διάθεση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών η Υποτροφία Αλεξάνδρου Καραβίτη που επιβραβεύει ένα/μία φοιτητή/-τρια με εξαιρετική επίδοση στις σπουδές του/της.

Κρατικές και άλλες χρηματοδοτήσεις: Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται επίσης υποτροφίες και βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) είτε λόγω επίδοσης στις εισαγωγικές εξετάσεις είτε λόγω επίδοσης σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.  

Οι φοιτητές επίσης μπορούν να ενημερωθούν από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου για τις υποτροφίες που θα μπορούσαν δυνητικά να τους αφορούν (βλ. και http://www.uoc.gr/studies-at-uni/scolar-intro/gen-scolarships.html).

Αντίστοιχες πηγές πληροφοριών είναι φυσικά ο ιστότοπος του Γραφείου Διασύνδεσης της Δ.Α.ΣΤΑ. (βλ. http://www.dasta.uoc.gr/career) και ο ιστότοπος του Τμήματος (βλ. http://www.psychology.uoc.gr/awards-scholarships/vraviaypotrofies.html).