Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ανήκει στην Σχολή Επιστημών Αγωγής του Π.Κ.

 Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 320/9,3,1983

 και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδ. έτος  1984-85.
Οι εκπαιδευτικές και οργανωτικές δραστηριότητες οργανώνονται στους ακόλουθους τομείς (ΦΕΚ 474/24-6-1994):

 • Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας
 • Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας
 • Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Θετικών Επιστημών
 

Στοιχεία επικοινωνίας

Το σύνδεσμο επικοινωνίας του Τμήματος  http://www.edc.uoc.gr

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα

 

Φοίτηση

Πλήρης φοίτηση /  Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS

 

Κατευθύνσεις του προγράμματος

Το Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κατευθύνσεις.

 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS.

Για την απόκτηση του πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα  π.χ. (υποχρεωτικά και επιλογής). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν π.χ.  πτυχιακή ή διπλωματική εργασία Η πτυχιακή/ διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τρία μαθήματα επιλογής.

 

Κατηγορίες Μαθημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

26

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

18

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

5

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

4

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

4

ΠΤΥΧΙΑΚΗ

3

 

Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης αποβλέπει στο:

 • Να καλλιεργήσει στον φοιτητή και μέλλοντα δάσκαλο πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
 • Να τον βοηθήσει ώστε να συνειδητοποιήσει και να αποδεχθεί τις ανθρώπινες αξίες.
 • Να τον παροτρύνει να αναπτύξει τις αναγκαίες ικανότητες για την κατανόηση και αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και την κριτική ανάλυση θεσμών και καταστάσεων.
 • Να τον καταστήσει φορέα βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και ανάπτυξης του τόπου μας.
 • Να του παράσχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών του.
 • Να τον εξασκήσει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της γης.

Οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης έχουν στα πλαίσια του άρθρου 1 παρ. 2 του N. 1268/82, ως αποστολή:

 • Nα καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Nα παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Nα συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των  αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Παιδαγωγικής.
 • Nα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.
 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

Η εξέταση γίνεται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.

Εξεταστικές Περίοδοι: Χειμερινό εξάμηνο, Εαρινό εξάμηνο και Σεπτεμβρίου

Αναβαθμολόγηση: Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν μέχρι 4 αναβαθμολογήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η βαθμολόγηση στη δεύτερη εξέταση θεωρείται και η τελική.

 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).

Άριστα: 8,50-10,00

Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

Καλώς: 5,00- 6,49

Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

 

Τίτλος (οι) Σπουδών

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 

Επαγγελματική κατοχύρωση

Δεν υπάρχει / Δεν απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση για τους αποφοίτους του Τμήματος.

 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1ο εξάμηνο

 

 

2ο εξάμηνο

 

 

3ο εξάμηνο

 

 

4ο εξάμηνο

 

 

5ο εξάμηνο

 

 

6ο εξάμηνο

 

 

7ο εξάμηνο

 

 

8ο εξάμηνο

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α01Π01

4

 

Β02Π01

4

 

Γ01Π01

4

 

Α06Π02

4

 

Α11Π04

4

 

ΣΠΑ 1

6

 

ΣΠΑ 2

6

 

ΠΤΥ ή ΕΕ

4

Β01Π01

4

 

Γ02Π01

4

 

Δ01Π06

4

 

Β03Π13

4

 

Α08Π01

4

 

Α05Π01

4

 

ΥΕ (Σεμ)

5

 

ΠΤΥ ή ΕΕ

4

Β03Π01

4

 

Ε01Π08

4

 

Ε01Π07

4

 

Δ02Π01

4

 

Γ03Π10

4

 

Β05Π07

4

 

ΥΕ

4

 

ΠΤΥ ή ΕΕ

4

Δ01Π17

4

 

Ε02Π02

4

 

Ε02Π06

4

 

Δ01Π03

4

 

Δ01Π13

4

 

ΥΕ (Σεμ)

5

 

ΥΕ

4

 

ΥΕ (Σεμ)

5

ΥΕ

4

 

ΥΕ

4

 

ΥΕ

4

 

Δ04Π07

4

 

ΥΕ (Σεμ)

5

 

ΥΕ

4

 

ΥΕ

4

 

ΥΕ

4

ΥΕ

4

 

ΥΕ

4

 

ΥΕ

4

 

Β06Π01

4

 

ΥΕ

4

 

ΥΕ

4

 

ΕΕ

4

 

ΕΕ

4

ΥΕ

4

 

ΥΕ

4

 

ΥΕ

4

 

ΥΕ

4

 

ΥΕ

4

 

ΕΕ

4

 

ΕΕ

4

 

ΕΕ

4

ΞΓΛ 1

2

 

ΞΓΛ 2

2

 

ΞΓΛ 3

2

 

ΞΓΛ 4

2

 

   

 

   

 

   

 

   

 

30

 

 

30

 

 

30

 

 

30

 

 

29

 

 

31

 

 

31

 

 

29

 

8. Δομή του προγράμματος σπουδών

 

Ως προς την λειτουργία τους στο Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα χαρακτηρίζονται και κατανέμονται ως ακολούθως:

 

8.1. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ): Πρόκειται για βασικά μαθήματα που έχουν ως στόχο να προσφέρουν στον φοιτητή την ενιαία βάση που είναι απαραίτητη για την ακαδημαϊκή του μόρφωση και την επαγγελματική του κατάρτιση. Ο φοιτητής πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα αυτά.

O φοιτητής μπορεί να κατοχυρώσει ως Υποχρεωτικό, μάθημα με το ίδιο περιεχόμενο από άλλο Τμήμα μόνο εφόσον δεν προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος και μετά από έγκριση της Επιτροπής Σπουδών.

Με γνώμονα την εξασφάλιση της επαρκούς ακαδημαϊκής μόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης του φοιτητή στα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων τα Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα ανά τομέα, καθώς και το εξάμηνο δήλωσής τους (όπου αυτό προβλέπεται), προσδιορίζονται ως εξής (επόμενη σελίδα):

 

Τομέας Α:

 (Υ) Α01Π01: Εισαγωγή στη Παιδαγωγική (1ο εξάμηνο)

(Υ) Α06Π02: Θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και ιστορική παιδεία (4ο εξάμηνο)

θα προσφέρεται από το νέο ακαδημαϊκό έτος

(Υ) Α08Π01: Διγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (από το 5ο εξάμηνο)

(Υ) Α011Π04: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών (e-learning)   

(από το 5ο  εξάμηνο)

(Υ) Α0501: Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης: η διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη (από το 6ο  εξάμηνο)

Τομέας Β:

Β01 01 Y        Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία  (1ο εξάμηνο)

Β02 01 Υ        Αναπτυξιακή ψυχολογία Ι: βρεφική & παιδική ηλικία (2ο εξάμηνο)

Β03 01  Y       Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (από το 1ο εξάμηνο)

Β0313  Υ        Μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου (από το 4ο εξάμηνο)

Β05Π07 Y      Ένταξη & ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές (από το 6οεξάμηνο)

Τομέας Γ:

Γ01 01 Y         Αναλυτικό Πρόγραμμα: Θεωρία και Πράξη (3ο Εξάμηνο)

Γ02 01 Υ         Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας  (2ο Εξάμηνο)

Γ03 10 Υ         Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

                        για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (5ο εξάμηνο)

Δ04 07 Υ         Μεθοδολογία της διδασκαλίας των κοινωνικών σπουδών στο ΔΣ (4ο εξάμηνο)

Τομέας Δ:

Δ01Π03: Παιδική λογοτεχνία (4o εξάμηνο)

Δ01Π13: Νεοελληνική & Ευρωπαϊκή λογοτεχνία (5ο εξάμηνο)

Δ01Π06: Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος (3ο εξάμηνο)

Δ01Π17: Νεοελληνική γραμματική (1ο εξάμηνο)

Δ02Π01: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (4ο εξάμηνο)

Τομέας Ε:

E01 08: Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του ΔΣ (2ο εξάμηνο)

Ε01 07: Μεθοδολογία τη διδασκαλίας των Μαθηματικών στο ΔΣ (3ο εξάμηνο)

Ε02 02: Βασικές έννοιες Φυσικής (2ο εξάμηνο)

Ε02 06: Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο ΔΣ (3ο εξάμηνο)

Διατομεακά μαθήματα

Β06Π01: Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες της Αγωγής  (4ο εξάμηνο)

Προαπαιτούμενο μάθημα για την εγγραφή σε σεμινάριο και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

 

 

Τα υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κατανέμονται ανά εξάμηνο σύμφωνα με τον ακόλουθο Π

 

Πίνακας 2: Κατανομή υποχρεωτικών μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών*

 

Α΄ εξάμηνο

Β΄ εξάμηνο

Γ΄ εξάμηνο

Δ΄ εξάμηνο

Ε΄ εξάμηνο

Στ΄ εξάμηνο

Α01 Π01

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη

 

 

Α06 Π02

Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και ιστορική παιδεία

Α08 Π01

Διγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Α05Π01

Θέματα κοινωνιολογίας της εκπ/σης: Η διαμόρφωση του του Ανθρώπου-Πολίτη

A11 Π04

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών  (e-learning)

Β01 Π01

Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία

Β02 Π01

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Βρεφική και παιδική  ηλικία

 

Β03 Π13

Μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου

 

Β05Π07

Ένταξη & ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες/

διαταραχές

Β06Π01

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής (Μάθημα Προαπαιτούμενο για συμμετοχή σε σεμινάριο κι εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

 

Β03Π01

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Γ02 Π01

Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας

Γ01 Π01

Αναλυτικά

Προγράμματα: Θεωρία και πράξη

 

Γ03 Π10

TΠΕ και εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη

 

Δ01 Π17

Νεοελληνική Γραμματική

 

Δ01 Π06

Διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος

Δ04 Π07

Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Κοινωνικών Σπουδών στο Δ.Σ.

Δ01 Π13

Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία

 

Δ01 Π03

Παιδική Λογοτεχνία

Δ02 Π01

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

 

Ε01 Π08

Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του Δ.Σ.

Ε01 Π07

Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δ.Σ.

 

 

 

 

Ε02 Π02

Βασικές έννοιες Φυσικής

Ε02 Π06

Μεθοδολογία της διδασκαλίας των ΦυσικώνΣπουδών στο Δ.Σ.

4

4

4

4

6

2

 

8.2. Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενα μαθήματα (ΥΕ): Πρόκειται για μαθήματα τα οποία μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής από τα μαθήματα κάθε Τομέα του Τμήματος.

Με γνώμονα την εξασφάλιση της επαρκούς ακαδημαϊκής μόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης του φοιτητή στα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων, τα  ΥΕ μαθήματα ανά τομέα, καθώς και το εξάμηνο δήλωσής τους (όπου αυτό προβλέπεται), προσδιορίζονται ως εξής:

 

Τομέας Α:

Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει 3 ΥΕ μαθήματα ως εξής:  Ένα εκ των:

 1. Α05 Π06  Έμφυλη ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης
 2. Α10Π04    Κράτος και εκπαίδευση
 3. Α12Π02    Διαδίκτυο και Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Γνώσης
 4. Α14Π01    Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα: θεωρία και                                        έρευνα

Τομέας Β:

Τρία ΥΕ μαθήματα, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον από την περιοχή Β05 Ειδική αγωγή

Τομέας Γ: Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει 3 ΥΕ μαθήματα ως εξής:

Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει 3 ΥΕ μαθήματα ως εξής:

Ένα ΥΕ μάθημα από την περιοχή Γ04 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Δύο ΥΕ μαθήματα από δύο τουλάχιστον διαφορετικές γνωστικές περιοχές του Τομέα.

Τομέας Δ:

Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει τρία ΥΕ μαθήματα από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές

γνωστικές περιοχές του Τομέα. 

Τομέας Ε:

 Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει 6 ΥΕ μαθήματα ως εξής:

 

Ένα εκ των (από το 1ο εξάμηνο και μετά)

Ε0208: Βιολογία

Ε0210: Στοιχεία Οικολογίας: Οικοσυστήματα και προστασία του περιβάλλοντος

 

Ένα εκ των (από το 3ο εξάμηνο και μετά)

Ε0101: Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών

Ε0104: Βασικές αλγεβρικές έννοιες

Ε0105: Βασικές έννοιες Γεωμετρίας κι η διδακτική τους


Ένα εκ των (από το 3ο εξάμηνο και μετά)

Ε0203: Η Φυσική σήμερα

Ε0205: Πειραματική Φυσική και Χημεία

Ε0207: Ενότητες από το πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών του ΔΣ

 

Τρία ΥΕ μαθήματα από τις τρεις διαφορετικές γνωστικές περιοχές του Τομέα (Ε01- Ε02 και Ε03)

8.3. Ξένη Γλώσσα(ΞΓλ): Είναι Υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση μίας από τις διδασκόμενες ξένες γλώσσες στο Παν/μιο Κρήτης, σε 4 εξαμηνιαίας διάρκειας επίπεδα (που η επιτυχής παρακολούθηση του καθενός είναι προαπαιτούμενη των επομένων).

8.4. Σχολική Πρακτική Άσκηση (ΣΠΑ): Είναι Υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση σε 2 εξαμηνιαίας διάρκειας επίπεδα (που η επιτυχής παρακολούθηση του καθενός είναι προαπαιτούμενη του επόμενου όπως περιγράφεται πιο πάνω.

8.5. Ελεύθερα Επιλεγόμενα μαθήματα (ΕΕ): 5 μαθήματα που επιλέγει ο φοιτητής από οποιουσδήποτε Τομείς του Τμήματος, ή άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το αντικείμενο, ή το είδος (παράδοση, αυτοτελής άσκηση, ή σεμινάριο).

8.6. Σε μαθήματα με δύο ή περισσότερα επίπεδα, κάθε επίπεδο είναι προαπαιτούμενο για το επόμενο.

8.7. Στις ακόλουθες παραδόσεις μπορεί να γίνονται και τρεις (3) ώρες φροντιστηριακές, ή εργαστηριακές ασκήσεις πέραν των τριών (3) ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1:

Από τον Β’ Τομέα: Β0605, Όλα με κωδικό  Β05, πλην του Β05 08

Από τον Γ’ Τομέα: Γ02 06, και όλα με κωδικό Γ03

Από τον Δ’ Τομέα: Δ01 06, Δ01 11, Δ01 02, Δ03 05, Δ03 13

Από τον Ε’ Τομέα: Ε01 01, Ε01 03, Ε01 05, Ε01 07, Ε01 08, Ε02 02, Ε02 03, Ε02 05, Ε02 06, Ε02 10, Ε02 11, Ε02 13, και όλα με κωδικό Ε03.

Η δυνατότητα ύπαρξης τέτοιων ασκήσεων, δε συνεπάγεται και την αναγκαστική ύπαρξή τους κάθε φορά που προσφέρεται το μάθημα. Αυτό καθορίζεται από το διδάσκοντα και την Επιτροπή Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών ώστε να αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες κατά την υλοποίησή του.

 

8.7. (α.)Το Ε03Π01 μπορεί να δηλωθεί το αργότερο μέχρι το 3ο εξάμηνο και υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής δεν έχει πάρει άλλο μάθημα της περιοχής Ε03. Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα που σκοπό έχει να εισαγάγει τους εντελώς αρχάριους φοιτητές στα βασικά θέματα της Πληροφορικής.

 (β) Στα μαθήματα του Ε’ Τομέα με εργαστηριακές ασκήσεις προηγούνται οι φοιτητές του Τμήματος. Τη δεύτερη εβδομάδα των μαθημάτων ο διδάσκων καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τον κατάλογο των φοιτητών που έγιναν δεκτοί.

 (γ) Στα μαθήματα Ε03 01, Ε03 04, Ε03 05, Ε03 07  εκτός από τις τρεις (3) ώρες παράδοσης υπάρχει και εβδομαδιαία εργαστηριακή άσκηση τριών (3) ωρών.

Ο βαθμός στα μαθήματα αυτά προκύπτει ως εξής:

- Για τα Ε03 04, Ε03 05, Ε03 07 κατά 80% η παράδοση και 20% η εργαστηριακή άσκηση

- Για το Ε03 01 κατά 70% η παράδοση και 30% η εργαστηριακή άσκηση.

Προκειμένου η εργαστηριακή άσκηση στα ανωτέρω μαθήματα να συνεισφέρει στο βαθμό του μαθήματος, θα πρέπει ο φοιτητής να μην έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από δύο (2) απουσίες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στην ιστοσελίδα του www.edc.uoc.gr

 

Κινητικότητα φοιτητών

Erasmus +: π.χ. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus +.

Πληροφορίες για τη διαδικασία στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.edc.uoc.gr και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης http://www.en.uoc.gr/international-relations/international-networks/eras...

Επιπλέον το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. έχει συμφωνίες για την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών ή την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης των φοιτητών με τα παρακάτω Πανεπιστήμια:

Bozok Üniversitesi Turkey, VIA University College-Silkeborg Denmark, Université de Nantes France, University of Cyprus Cyprus, Université de Liège Belgium, Universidad de Sevilla Spain, Universidad de Extremadura Spain, Georg-August-Universität Göttingen Germany, Freie Universität Berlin Germany, ISFEC Aquitane France, Universidade do Minho Portugal, Balıkesir University Turkey, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Czech Republic, Akademia Pedagogiczna w Krakowie Poland, Università degli Studi di Bari Italy Università di Bologna Italy, Università degli Studi di Firenze Italy, Université Paris Descartes France, Middlesex University UK,. Bath Spa University UK, Università degli Studi di Padova Italy, Private Padagogische Hochschule der Diozese Linz Austria, OBB University of Economics & Technology Turkey, European University of Cyprus Cyprus, Institute of Education UK , Aksraray Universitesi Turkey University of Bogazici Turkey, Paedagogische Hochschule WIEN Austria, University of Presov Slovakia, Frederick University Cyprus, Universita degli Studi de Roma La Sapienza Italy, Trnava University Slovakia, Malmö University Sweden, Cankaya University Turkey, Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca Romania.

 

Πρακτική άσκηση

Σκοπός της πρακτικής άσκηση είναι να φέρει σε συστηματική επαφή τους φοιτητές με τη σχολική πραγματικότητα μέσω της παρατήρησης, οργάνωσης, της διαδικασίας διδασκαλίας- μάθησης στο σχολείο καθώς και τη κοινότητα. Η Σχολική Πρακτική είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και οργανώνεται σε δύο επίπεδα.  Οι φοιτητές του Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Αυτοχρηματοδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης (Α.Π.Α.). Πληροφορίες για τη διαδικασία στην ιστοσελίδα του Τμήματος

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

Υποτροφίες παρέχονται στους προπτυχιακούς φοιτητές μας από το Υπουργείο Παιδείας, κληροδοτήματα και ιδιωτικούς φορείς.