Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης ανήκει στην Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Π.Κ.. Ιδρύθηκε το 1984 (ΦΕΚ 53/Τεύχος Α’) και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης,

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,

Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο, Ελλάδα

 

Γραμματεία Τμήματος:

T. +30.2831077451-50
F. +30.2831077455
E. politiki_epistimi@pol.soc.uoc.gr

http://political.soc.uoc.gr/el/contact

 

Ιστοσελίδα του Τμήματος:

http://www.political.soc.uoc.gr

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικής Επιστήμης

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Η εισαγωγή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης γίνεται με τους προβλεπόμενους από την Εθνική Νομοθεσία τρόπους εισαγωγής στα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα

 

Φοίτηση

Πλήρης φοίτηση

 

Κατευθύνσεις του προγράμματος

Το Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κατευθύνσεις.

 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε σαράντα τέσσερα (44) πλέον αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα, ως εξής: 

Α) Είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ).

Β) Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας.

Γ) Ένα (1) μάθημα είναι ελεύθερης επιλογής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΕΠ).

Δ) Δέκα οκτώ (18) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων έξι (6) σεμινάρια (YΕΣ) και δώδεκα (12) παραδόσεις (ΥΕΠ). Στα έξι (6) σεμινάρια συμπεριλαμβάνεται και το υποχρεωτικό για όλους/ες ΥΕΣ «Συγγραφή επιστημονικής εργασίας» (ΣΕΕΠ570),  το οποίο ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώνει από το Γ΄ εξάμηνο φοίτησης. Ειδικότερα στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο μπορεί να το δηλώνει επιπλέον των μαθημάτων που προβλέπεται ανά εξάμηνο φοίτησης. Εάν δηλωθεί στα υπόλοιπα εξάμηνα συμπεριλαμβάνεται στον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων.

Ε) Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΣ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΣ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

ΣΤ) Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΠ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΠ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

 

Κατηγορίες Μαθημάτων

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

21

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

12

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

6

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

4

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

1

 

 

Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα σύγχρονο τμήμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στο ευρύ πεδίο της πολιτικής επιστήμης. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης λειτουργεί από το 1999· συγκροτήθηκε εξαρχής και διαμορφώθηκε σε αμιγή βάση, εντός του πλαισίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του οικείου πανεπιστημίου. Η αφετηρία αυτή του επιτρέπει να αναδείξει τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί διεθνώς, όσο και να συνεργαστεί με άλλους επιστημονικούς κλάδους στη βάση κοινών στοχοθεσιών για την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας. Βασικό αντικείμενο του Τμήματος είναι το φαινόμενο της εξουσίας σε όλες τις διαστάσεις του: τόσο ιστορικά, με συγκριτική αναδρομή σε κοινωνικούς σχηματισμούς που προηγούνται του νεωτερικού ορίζοντα, όσο και γεωγραφικά, μέσα από την επίσης συγκριτική εξέταση διαφορετικών πολιτικών και εξουσιαστικών συστημάτων, όσο επίσης και μέσα από την εξέταση του λόγου περί της εξουσίας, ο οποίος καταλαμβάνει το πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας. Μέσα από την άρθρωση του προγράμματος σπουδών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους φορείς και τη δυναμική του σύγχρονου πολιτικού συστήματος, εξετάζοντας όλο το φάσμα των αντίστοιχων δυνατοτήτων, από την εκλογική συμπεριφορά μέχρι τις ταξικές δομές των κοινωνικών συμφερόντων, και από την τοπική πολιτική μέχρι τους διεθνείς συσχετισμούς δύναμης. Η κριτική σκέψη, το ζήτημα των πολιτικών αξιών και της κανονιστικής διάστασης της πολιτικής καλλιεργούνται σε συνδυασμό με την συστηματική εξέταση διαδικασιών λειτουργίας και μεταβολής των δομών εξουσίας. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πολιτικούς επιστήμονες, ικανούς να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις γνώσης και πραγμάτευσης των πολιτικών φαινομένων και της σύγχρονης πολιτικής σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει μαθήματα και ερευνητική επίβλεψη στα βασικά πεδία του αντικειμένου (πολιτική φιλοσοφία και πολιτική θεωρία, συγκριτική και ευρωπαϊκή πολιτική, πολιτικό σύστημα – με έμφαση στην Ελλάδα – διεθνείς σχέσεις) καθώς επίσης και δεξιότητες απαραίτητες στους σημερινούς φοιτητές (ξένη γλώσσα, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.ά.). Προς πλαισίωση της ερευνητικής δυναμικής, στο Τμήμα λειτουργεί επίσης και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Πολιτικό σύστημα και δημόσιες πολιτικές.

 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

Η εξέταση γίνεται προφορικά ή γραπτά ή και μέσω εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.

 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).

Άριστα : 8,50-10,00

Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

Καλώς: 5,00- 6,49

Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

 

Τίτλος (οι) Σπουδών

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης

 

Επαγγελματική κατοχύρωση

Δεν υπάρχει.

 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

ΕΙΝΠ118

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεωτέρων Χρόνων

6.00

ΥΠΟ

ΑΓΓΠ010

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α’

5.00

ΞΓ

ΕΕΠΠ120

Ελληνική Πολιτική

6.00

ΥΠΟ

ΠΟΕΠ100

Πολιτική Επιστήμη Ι - Εννοιολογικές Παράμετροι

6.00

ΥΠΟ

ΕΜΕΠ138

Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης

6.00

ΥΠΟ

ΠΟΘΠ133

Πολιτική Θεωρία Ι – Θεωρία Αρχαίας Πόλης

6.00

ΥΠΟ

ΣΥΔΠ149

Συνταγματικό Δίκαιο Ι

6.00

ΥΠΟ

 

 

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

ΑΓΓΠ020

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β’

5.00

ΞΓ

ΠΕΡΠ 140 

Περιγραφική  και Επαγωγική  Στατιστική

6.00

ΥΠΟ

ΠΜΚΠ137

Ποιοτικές Μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

6.00

ΥΠΟ

ΠΕΛΠ148

Πολιτική Επιστήμη ΙΙ: Λειτουργικές Παράμετροι

6.00

ΥΠΟ

ΠΟΘΠ134

Πολιτική Θεωρία ΙΙ – Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία – Φυσικό Δίκαιο – Φιλελευθερισμός – Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

6.00

ΥΠΟ

ΠΣΕΠ139

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.00

ΥΠΟ

ΣΔΙΠ150

Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ

6.00

ΥΠΟ

 

 

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

ΠΟΘΠ135

Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ – Καντ, Χέγκελ, Μαρξ, Βέμπερ

6.00

ΥΠΟ

ΠΕΔΠ142

Πολιτική Επιστήμη ΙΙΙ - Διεθνείς Σχέσεις

6.00

ΥΠΟ

ΟΣΚΠ143

Ομάδες Συμφερόντων και Κοινωνικά Κινήματα

6.00

ΥΠΟ

ΑΓΓΠ030

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ’

5.00

ΞΓ

 

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

ΠΘΣΠ145

Πολιτική Θεωρία IV – 20ος αιώνας και Σύγχρονα Ρεύματα στην Πολιτική Θεωρία

6.00

ΥΠΟ

ΣΠΑΠ129

Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση

6.00

ΥΠΟ

ΚΡΠΠ132

Κράτος και Κρατικές Πολιτικές

6.00

ΥΠΟ

ΠΚΟΠ126

Πολιτικά Κόμματα

6.00

ΥΠΟ

ΕΚΚΠ146

Εκλογική Κοινωνιολογία

6.00

ΥΠΟ

ΠΟΕΠ147

Πολιτική Επιστήμη IV: Εξωτερική Πολιτική, Γεωοικονομία και Ασφάλεια

6.00

ΥΠΟ

ΑΓΓΠ040

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ’

5.00

ΞΓ

 

Ενδεικτικά μαθήματα Επιλογής (ΥΕΠ) Χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

ΕΕΔΠ459

Η εμβάπτιση της θεωρίας στα εμπειρικά δεδομένα

5.00

ΥΕΠ

ΒΚΠΠ415

Βία και Πολιτική

5.00

ΥΕΠ

ΠΚΕΠ422

Πολιτική (και) Επικοινωνία

5.00

ΥΕΠ

ΟΨΕΠ299

Όψεις Πολιτικοθεσμικού Εκσυγχρονισμού

5.00

ΥΕΠ

ΙΠΣΠ460

Ιδεολογία και Πολιτική της Σοσιαλδημοκρατίας

5.00

ΥΕΠ

ΟΑΔΠ461

Οικονομική Ανάπτυξη και Δημοκρατία

5.00

ΥΕΠ

ΣΠΑΠ446

Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση

5.00

ΥΕΠ

ΕΘΕΠ458

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

5.00

ΥΕΠ

ΔΗΠΠ447

Δημόσιες Πολιτικές

5.00

ΥΕΠ

ΔΕΚΠ402

Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

5.00

ΥΕΠ

ΕΙΝΠ238

Ελληνική Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων

5.00

ΥΕΠ

ΠΣΥΠ454

Πολιτικό Σύστημα

5.00

ΥΕΠ

ΣΔΠΠ475

Συγκριτική Δημόσια Πολιτική

5.00

ΥΕΠ

ΠΠΡΠ471

Πολιτικό Προσωπικό

5.00

ΥΕΠ

ΕΚΒΠ480

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη

5.00

ΥΕΠ

ΘΕΑΠ472

Θεσμοί Αντιπροσώπευσης

5.00

ΥΕΠ

ΠΚΕΠ479

Πολιτική Κουλτούρα και Εθνική Ταυτότητα

5.00

ΥΕΠ

ΚΣΕΠ478

Κρατική Συγκρότηση και εξωτερική πολιτική

5.00

ΥΕΠ

 

 

Ενδεικτικά μαθήματα Επιλογής (ΥΕΠ) Εαρινού εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

ΣΜΠΠ476

Συγκριτική Μεταναστευτική Πολιτική

5.00

ΥΕΠ

ΘΕΝΠ439

Θεωρίες εξουσίας στη Νεωτερικότητα

5.00

ΥΕΠ

ΕΙΝΠ238

Ελληνική Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων

5.00

ΥΕΠ

ΣΤΔΠ451

Στρατηγική Διοίκηση

5.00

ΥΕΠ

ΠΣΥΠ454

Πολιτικό Σύστημα

5.00

ΥΕΠ

ΜΚΠΠ477

Μειονότητες και Κρατική Πολιτική

5.00

ΥΕΠ

ΤΣΚΠ481

Τάξεις και στρώματα της ελληνικής κοινωνίας

5.00

ΥΕΠ

ΚΚΠΠ457

Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική

5.00

ΥΕΠ

 

 

 

Ενδεικτικά Σεμινάρια (ΥΕΣ) Χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

ΕΠΑΠ563

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική και Απασχόληση

6.00

ΥΕΣ

ΠΔΔΠ579

Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας POISSON LOGISTIC REGRESSION

6.00

ΥΕΣ

ΕΝΣΠ398

Πολιτικές Ενσωμάτωσης

6.00

ΥΕΣ

ΕΕΠΠ-558

Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Περιβάλλον (European Business Environment)

6.00

ΥΕΣ

ΘΠΚΠ305

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας

6.00

ΥΕΣ

ΠΑΘΠ557

Πολιτική και Αθλητισμός

6.00

ΥΕΣ

ΕΠΘΠ567

Ευρωπαϊκό Πολιτικό Θέατρο

6.00

ΥΕΣ

ΠΟΚΠ506

Η Ελλάδα σε Πόλεμο: Πολιτική Οικονομία και Κοινωνία στη δεκαετία του 1940

6.00

ΥΕΣ

ΑΠΔΠ562

Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION

6.00

ΥΕΣ

ΣΠΘΠ587

Συγκρότηση πολιτικών θεσμών: η Επανάσταση του 1821

6.00

ΥΕΣ

ΕΕΠΠ558

Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Περιβάλλον (European Business Environment)

6.00

ΥΕΣ

ΚΔΠΠ569

Κόμματα και Διαδίκτυο

6.00

ΥΕΣ

ΚΚΜΠ586

Κράτος και Κοινωνική Μεταρρύθμιση

6.00

ΥΕΣ

ΣΕΕΠ570

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

6.00

ΥΕΣ

 

Ενδεικτικά Σεμινάρια (ΥΕΣ) Εαρινού εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

ΗΔΔΠ561

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση

6.00

ΥΕΣ

ΙΠΔΠ533

Ιστορία και Πολιτική μέσα από τη Δραματουργία

6.00

ΥΕΣ

 

ΣΠΟΠ588

Σοσιαλδημοκρατία: Πρόοδος ή οπισθοχώρηση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη?

6.00

ΥΕΣ

ΘΠΣΠ326

Ειδικά Θέματα Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος

6.00

ΥΕΣ

ΠΘΕΠ367

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Hegel

6.00

ΥΕΣ

ΔΕΠΠ572

International Business  Environment

6.00

ΥΕΣ

ΠΟΚΠ506

Η Ελλάδα σε Πόλεμο: Πολιτική Οικονομία και Κοινωνία στη δεκαετία του 1940

6.00

ΥΕΣ

ΚΣΤΠ583

Αναλύοντας Πολιτικά Δεδομένα στο πλαίσιο της Negative Binomial Logistic Regression – Κοινωνική Στατιστική ΧΙΙ

 

6.00

ΥΕΣ

 

ΣΕΕΠ570

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

6.00

ΥΕΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων (http://political.soc.uoc.gr/el/page/9/56/prosferomena-mathimata) και στον Οδηγό Σπουδών       (http://political.soc.uoc.gr/el/page/9/55/organwsi-spoydwn)

 

Κινητικότητα φοιτητών

Erasmus + : Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus +.

Πληροφορίες για τη διαδικασία στην  ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης εδώ.

 

Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Πρακτικής άσκησης  (Π.Π.Α.). Πληροφορίες για τη διαδικασία εδώ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

  • Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)
  • Οικονομική ενίσχυση στεγαστικού επιδόματος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (http://www.merimna.uoc.gr/images/Stegastiko_2016/N_3220_2004_arthro_10_S...)
  • Δυνατότητα σίτισης/στέγασης προπτυχιακών φοιτητών που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Φοιτητική Μέριμνα: http://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/)