Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Το Τμήμα Φυσικής ανήκει στην Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Π.Κ.. Ιδρύθηκε το 1976 ως τομέας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Π.Κ. (26-06-1976 Προεδρικό Διάταγμα 654 στο ΦΕΚ τ.α΄ 241/12-9-1976) και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδ. έτος  1978. 
Οι εκπαιδευτικές και οργανωτικές δραστηριότητες οργανώνονται στους ακόλουθους τομείς:
Τομέας Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής
Τομέας Ατομικής, Μοριακής και Οπτικής Φυσικής
Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα

 

Φοίτηση

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS

 

Κατευθύνσεις του προγράμματος

Δεν υπάρχουν

 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν 240 ECTS.

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα  τα οποία κατανέμονται σε τρείς κατηγορίες. Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα (Κατηγορία Α) είναι 22, είναι τα βασικότερα μαθήματα του Τμήματος και προσφέρονται από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος, στο Χειμερινό ή στο Εαρινό, ή και στα δύο εξάμηνα. Τα μαθήματα της Κατηγορίας B είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου και προσφέρουν γνώσεις σε κύριες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Τα μαθήματα της Κατηγορίας Γ περιλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρει το Τμήματος Φυσικής, καθώς και μαθήματα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην αρχή κάθε εξαμήνου με βάση τον διαθέσιμο αριθμό διδασκόντων και αξιολογώντας τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες το Τμήμα καταρτίζει τη λίστα των  μαθημάτων που θα προσφέρει στην Κατηγορία Γ. Αποφασίζει επίσης ποια  από τα μαθήματα τα οποία προσφέρουν άλλα Τμήματα συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή.

 

Κατηγορίες Μαθημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Κατηγορία Α)

22

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Κατηγορία Β)

>20

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Κατηγορία Γ)

-

 
 
 

 

Από τα 240 ECTS τα οποία θα αποκτήσει ο φοιτητής, 144 πρέπει να προέρχονται από τα 22 Υποχρεωτικά Μαθήματα του Τμήματος (Κατηγορία Α), τουλάχιστον 40 από Μαθήματα της Κατηγορίας Β, και το υπόλοιπο – αν υπάρχει - από μαθήματα της Κατηγορίας Γ.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν πτυχιακή διπλωματική εργασία ή/και πρακτική άσκηση. Με την διπλωματική εργασία ο φοιτητής μπορεί να ασχοληθεί με ερευνητική εργασία υπό την καθοδήγηση καθηγητή-συμβούλου που προέρχεται από το Τμήμα Φυσικής. Η κατοχύρωση της διπλωματικής εργασίας γίνεται με δημόσια παρουσίαση την οποία ακολουθεί προφορική εξέταση από τριμελή επιτροπή, τα μέλη  της οποίας ορίζονται από την Επιτροπή Σπουδών. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με 12 ECTS. Με την πρακτική άσκηση οι φοιτητές μπορούν να εξασφαλίσουν συνολικά μέχρι 3 ECTS, ενώ άλλα 17 ECTS αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.

 

Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής, προσφέρει αρκετά ευρείες επιλογές στη χάραξη της μελλοντικής επαγγελματικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε φοιτητή. Έτσι, πέρα από τις προφανείς παραδοσιακές κατευθύνσεις διδασκαλίας στη μέση εκπαίδευση και της ερευνητικής σταδιοδρομίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα που θα τον οδηγήσει, πολλές φορές έπειτα από κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές, σε σύγχρονες, ταχύτατα εξελισσόμενες τεχνολογικές περιοχές, όπως: Mικροηλεκτρονική, Φωτονική, Λέιζερ, Επιστήμη των υλικών, Ιατρική τεχνολογία, Αστροφυσική, Διαστημική Φυσική, Περιβαλλοντικές μελέτες, Ήπιες μορφές ενέργειας, Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστική Επιστήμη και προσομοιώσεις φυσικών συστημάτων.

Η δομή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής επίσης εφοδιάζει τον φοιτητή με γενικής φύσεως δεξιότητες όπως:

  • ικανότητα χρήσης προχωρημένων μαθηματικών εργαλείων
  • ικανότητα αναγνώρισης των βασικών παραγόντων που καθορίζουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα
  • ικανότητα ποσοτικής διατύπωσης των σχέσεων μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος, καθώς και ανάληψης πρωτοβουλιών
  • εμπειρία στη χρήση της βιβλιογραφίας
  • εμπειρία στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • γνώση της αγγλικής γλώσσας κατ' ελάχιστο
 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

Η εξέταση γίνεται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος είναι διαθέσιμες στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.

Εξεταστικές Περίοδοι: Προσφέρονται τρείς εξεταστικές περίοδοι σε κάθε ακαδημαϊκό έτος: η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου τον Ιανουάριο, η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου τον Ιούνιο και μια έξτρα εξεταστική περίοδος τον Σεπτέμβριο. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Αναβαθμολόγηση: Εάν ένας φοιτητής έχει αποκτήσει προβιβάσιμο βαθμό σε ένα μάθημα κατά την εξεταστική περίοδο του Χειμερινού ή του Εαρινού εξαμήνου μπορεί, αν το  επιθυμεί, να εξεταστεί και πάλι σε αυτό κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους για να βελτιώσει την βαθμολογία του. Για να το κάνει αυτό  πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τη Γραμματεία το αργότερο 15 μέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου ότι επιθυμεί να προσέλθει στις εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο μεγαλύτερος από τους δύο βαθμούς.

 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).

Άριστα : 8,50-10,00

Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

Καλώς: 5,00- 6,49

Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5. Ο βαθμός Πτυχίου υπολογίζεται αθροίζοντας το γινόμενο του βαθμού (από 5 έως 10) σε κάθε μάθημα το οποίο έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής επί τα αντίστοιχα ECTS του μαθήματος, και διαιρώντας το µε το άθροισμα όλων των ECTS των μαθημάτων αυτών. Το αποτέλεσμα δίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 240 μονάδες ECTS αφαιρούνται από τον υπολογισμό του μέσου όρου τα επιπλέον μαθήματα της Κατηγορίας Β και Γ µε τη μικρότερη βαθμολογία, διατηρώντας πάντοτε συνολικό άθροισμα μεγαλύτερο ή ίσο των 240 ECTS.

 

Τίτλος (οι) Σπουδών

Πτυχίο Φυσικής

 

Επαγγελματική κατοχύρωση

Δεν υπάρχει / Δεν απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση για τους αποφοίτους του Τμήματος Φυσικής.

 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Το Τμήμα Φυσικής προσφέρει δύο αυτοτελή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αυτά είναι το πρόγραμμα "Προχωρημένης Φυσικής" και το πρόγραμμα "Φωτονικής και Νανοηλεκτρονικής¨, τα οποία οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. - Masters). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διδακτορικών σπουδών και εκπόνησης διατριβής στις περισσότερες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά είναι διαθέσιμες εδώ.

Το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει επίσης στο διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, "Εγκέφαλος και Νους", το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. - Masters).

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Φυσικής προτείνει το ακόλουθο πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο μπορεί να ακολουθήσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει της σπουδές του μέσα σε 8 εξάμηνα φοίτησης. Μαθήματα επιλογής (της Κατηγορίας Β ή Γ) δηλώνονται με το γενικό όνομα «Μάθημα Επιλογής».

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

Προαπαιτούμενα

 Φ101

Φυσική I

7

A ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

 

 Φ111

Μαθηματικά Ι

7

A ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

 

Φ113

Μαθ. για Φυσ. Ι

7

A ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

 

Φ011

Αγγλικά Ι

4

A ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

 

Φ150

Εισαγωγή  Η/Υ

4

A ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

 

 

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

Προαπαιτούμενα

Φ102

Φυσική ΙΙ

7

A

Υποχρεωτικό

 

Φ112

Μαθηματικά ΙΙ

7

A

Υποχρεωτικό

 

Φ108

Εργαστήρ. ΦΙ Μηχανική & Θερμοδυναμική

7

A

Υποχρεωτικό

Φ101, Φ107

Φ012

Αγγλικά ΙΙ

4

A

Υποχρεωτικό

 

Φ151

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - C

6

A

Υποχρεωτικό

 

 

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

Προαπαιτούμενα

Φ201

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι

7

A

Υποχρεωτικό

 

Φ211

Διαφορικές Εξισώσεις Ι

7

A

Υποχρεωτικό

 

Φ207

Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ – Ηλεκτρισμός

7

A

Υποχρεωτικό

Φ102, Φ108

-

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

Προαπαιτούμενα

Φ202

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ

7

A

Υποχρεωτικό

 

Φ212

Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

7

A

Υποχρεωτικό

 

Φ204

Κλασική Μηχανική I

7

A

Υποχρεωτικό

 

Φ208

Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ - Οπτική

7

A

Υποχρεωτικό

Φ207

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

Προαπαιτούμενα

Φ303

Κβαντομηχανική Ι

7

A

Υποχρεωτικό

 

Φ405

Θερμοδυναμική και Στατιστική Φυσική

7

A

Υποχρεωτικό

 

Φ307

Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικής Ι

7

A

Υποχρεωτικό

Φ201, Φ208

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

Προαπαιτούμενα

Φ301

Ηλεκτρομαγνητισμός Ι

7

A

Υποχρεωτικό

 

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

Προαπαιτούμενα

Φ403

Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν

7

A

Υποχρεωτικό

 

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Κατηγορία Μαθήματος

Προαπαιτούμενα

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Μάθημα Επιλογής

 

Β ή Γ

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων (εδώ) και στον Οδηγό Σπουδών (εδώ).

 

Κινητικότητα φοιτητών

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω  προγραμμάτων όπως το Erasmus +.

Πληροφορίες για τη διαδικασία στον οδηγό σπουδών του Τμήματος εδώ, στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης εδώ.

 

Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Πρακτικής άσκησης  (Π.Π.Α.). Πληροφορίες για τη διαδικασία εδώ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ.

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν υποτροφίες αριστείας από το ΥΚΙ.