Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών προήλθε ιστορικά από τους κόλπους της ενιαίας Φιλοσοφικής Σχολής (1977-1983) και ιδρύθηκε μαζί με τα άλλα Τμήματα της σημερινής Φιλοσοφικής Σχολής με το Π.Δ. 103 το 1983. Στο Τμήμα  λειτουργούν δύο Τομείς  (Υ.Α. ΒΙ/465, ΦΕΚ 1681/99): ο Τομέας Φιλοσοφίας και ο Τομέας Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Η εισαγωγή στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών γίνεται με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους από το ΥΠΑΙΘΠΑ τρόπους εισαγωγής στα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, το Τμήμα διενεργεί κατατακτήριες εξετάσεις για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ή κατόχων αναγνωρισμένων πτυχίων της αλλοδαπής, κάθε ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο – πλαίσιο.

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

Οκτώ (8) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα.

 

Φοίτηση

Πλήρης φοίτηση. Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.

 

Κατευθύνσεις του προγράμματος

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση Φιλοσοφίας
 • Κατεύθυνση Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών
 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν 240 μονάδες ECTS. Συγκεκριμένα, για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε 42 μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλογής (ή 46 μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων ξένης γλώσσας, από τα οποία απαλλάσσονται φοιτητές/τριες που έχουν κατάλληλη πιστοποίηση επάρκειας). Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση πτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ισοδυναμεί με τρία μαθήματα) ή/και πρακτική άσκηση (ισοδυναμεί με ένα μάθημα αλλά δεν βαθμολογείται).

 

Κατηγορίες Μαθημάτων

Τα μαθήματα τα οποία απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: παραδόσεις, σεμινάρια και ασκήσεις (οι οποίες αφορούν μόνο φοιτητές/τριες που θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση Φιλοσοφίας). Τα σεμινάρια και οι ασκήσεις απευθύνονται σε φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 4 εξάμηνα σπουδών και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

 

Συνοπτικό διάγραμμα μαθημάτων

Τύπος Μαθήματος

Αριθμός Μαθημάτων

Μονάδες ECTS

Σύνολο ECTS ανά κατηγορία Μαθήματος

Παραδόσεις

36

5

180

Σεμινάρια/Ασκήσεις

6

10

60

Ξένη Γλώσσα*

4

2

8*

Σύνολο

42 or 46

 

240 (κατ’ελάχιστο)

*Οι μονάδες ECTS για την Ξένη Γλώσσα δεν προσμετρούνται στο σύνολο των ελάχιστων μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη Πτυχίου.

 

Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φ.Κ.Σ. είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει στις/ους πτυχιούχους του Τμήματος ευρεία παιδεία στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, με τη διδασκαλία των γνωστικών πεδίων της Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας και των Επιστημών της Εκπαίδευσης. Η διδασκαλία των μαθημάτων, τα σεμινάρια, οι πρακτικές ασκήσεις και η ένταξη σε εργαστήρια στοχεύουν στην παροχή θεωρητικής, επιστημολογικής και εμπειρικής γνώσης που υποστηρίζεται από μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Αυτό επιτρέπει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες μας να επιλέξουν έγκαιρα από το 4ο εξάμηνο σπουδών έναν από τους δύο τομείς του Τμήματος και στη συνέχεια να εμβαθύνουν σε ένα ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο της αρεσκείας τους, με την παρακολούθηση μαθημάτων επιλογής. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται μάλιστα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, οι οποίες, σε συνδυασμό με τα μαθήματα που προσφέρονται από τα δύο άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, δίνουν σε όσες/ους το επιθυμούν τη δυνατότητα να εργαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (μετά από επιτυχή εξέταση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στην κατηγορία «Φιλόλογοι»). Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος μπορούν, επίσης, να εργαστούν σε ερευνητικά κέντρα, μουσεία (ιστορικά, λαογραφικά), σε φορείς του Δημοσίου (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπηρεσίες υπουργείων, κ.λ.π.), στα ΜΜΕ, σε Προγράμματα Επιμόρφωσης κτλ. Επιπροσθέτως, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τόσο του ίδιου του Τμήματος (ΠΜΣ Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία, ΠΜΣ Βιοηθική, ΠΜΣ Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη, ΠΜΣ Εγκέφαλος και Νους) όσο και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται προφορικά ή γραπτά ή/και μέσω εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος παρέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος (βλ. http://www.fks.uoc.gr/greek/undergraduate.htm).

Εξεταστικές Περίοδοι: Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται στην Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου (Ιανουάριος). Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στην Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου (Ιούνιος). Στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου εξετάζονται τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων.

Αναβαθμολόγηση: Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν πρόσθετα μαθήματα ώστε να αντικαταστήσουν μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει με βαθμό που κρίνουν μη ικανοποιητικό, με τον περιορισμό ότι οι κωδικοί των μαθημάτων αυτών δεν θα πρέπει να συμπίπτουν.

 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών/τριών είναι δεκαβάθμια (0-10):

Άριστα : 8,50-10,00

Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

Καλώς: 5,00- 6,49

Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

 

Τίτλος (οι) Σπουδών

 • Πτυχίο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κατεύθυνση Φιλοσοφίας
 • Πτυχίο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κατεύθυνση Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών
 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα συνέχειας των σπουδών τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία προσφέρει το Τμήμα, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.fks.uoc.gr/greek/postgraduate.php).

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

  Μαθήματα

  Αριθμός Μαθημάτων

  Μονάδες ECTS ανά μάθημα

  Συνολικές μονάδες ECTS ανά κατηγορία μαθήματος

  Υποχρεωτικά

  Υποχρεωτικά Επιλογής

  Παραδόσεις

  14

  10

  5

  120

  Ξένη Γλώσσα*

  4

  2

  8

   

  B. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

   

   

  Μαθήματα

  Αριθμός Μαθημάτων

  Μονάδες ECTS ανά μάθημα

  Συνολικές μονάδες ECTS ανά κατηγορία μαθήματος

  Κατεύθυνση Φιλοσοφίας

  Κατεύθυνση ΘΕΜΚΕ

   

   

  Παραδόσεις

  6

  5

  30

  Σεμινάρια

  3

  6

  10

  60

  Ασκήσεις

  3

  -

   

   

   

   Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Μαθήματα

  Αριθμός Μαθημάτων

  Μονάδες ECTS ανά μάθημα

  Συνολικές μονάδες ECTS ανά κατηγορία μαθήματος

  Παραδόσεις

  6

  5

  30

   

  Σύνολο

  42 or 46

   

  240 **

  *Φοιτητές με πιστοποίηση επάρκειας (proficiency) σε κάποια από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας.

   ** Δεν υπολογίζονται τα ECTS  της ξένης γλώσσας.

  Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος θα βρείτε στον Κατάλογο Μαθημάτων (http://www.fks.uoc.gr/greek/courses.htm) καθώς και στο Πρόγραμμα Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος (βλ. http://www.fks.uoc.gr/greek/undergraduate.htm).

 

Κινητικότητα φοιτητών

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, μέσω του προγράμματος Erasmus. Το Τμήμα έχει συνάψει συνεργασίες Erasmus με συναφή Τμήματα 36 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus προσφέρονται στην  ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.fks.uoc.gr/greek/erasmus.php) και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Πρακτικής άσκησης  (Π.Π.Α.). Πληροφορίες για τη σχετική διαδικασία προσφέρονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (βλ. http://praktiki.fks.uoc.gr/).

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

Σε φοιτητές και φοιτήτριες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών χορηγούνται υποτροφίες και βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), για τις οποίες πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (βλ. και https://www.iky.gr/el/) Οι υποτροφίες που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω κληροδοτημάτων και δωρεών ανακοινώνονται στη σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (βλ. http://www.uoc.gr/announce/ypotrofies)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν επιπλέον να ενημερωθούν από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις υποτροφίες και τα βραβεία που χορηγούν ιδιώτες, εταιρείες και φορείς (βλ. http://www.uoc.gr/studies-at-uni/scolar-intro/gen-scolarships.html).