Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Το Τμήμα Φιλολογίας ανήκει στην Φιλοσοφική Σχολή του Π.Κ.. Ιδρύθηκε το 1983 (ΠΔ 103/1983 ΦΕΚ 48Α)* και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδ. έτος  1983-84

Οι εκπαιδευτικές και οργανωτικές δραστηριότητες οργανώνονται στους ακόλουθους τομείς:

Τομέας Κλασικών Σπουδών

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Τομέας Γλωσσολογίας

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

* Το Τμήμα προηγουμένως ήταν ενταγμένο στην ενιαία Φιλοσοφική Σχολή που ιδρύθηκε το 1977 (ΠΔ 655/1976 ΦΕΚ 241Α).

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Ο σύνδεσμος επικοινωνίας του Τμήματος είναι http://www.philology.uoc.gr/

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φιλολογίας

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα

 

Φοίτηση

Πλήρης φοίτηση / Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS

 

Κατευθύνσεις του προγράμματος

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:

 • Κλασικών Σπουδών
 • Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
 • Γλωσσολογίας
 • Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών
 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS.

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Φιλολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε 44 Υποχρεωτικά και Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα ως εξής: 25 μαθήματα Κορμού, 16 μαθήματα Κατεύθυνσης και 3 Ελεύθερες Επιλογές. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν και πρακτική άσκηση.

 

Κατηγορίες Μαθημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μαθήματα Κορμού

25

Μαθήματα Κατεύθυνσης

16

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

3

 

Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αντιστοιχούν στο έκτο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (https://proson.eoppep.gr/el/).

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι/ες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας έχουν καλλιεργηθεί ώστε να διαθέτουν:

 • θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα των τεσσάρων κατευθύνσεων του Προγράμματος Σπουδών, με γενική και προχωρημένη εποπτεία των θεωριών, των πηγών και σωμάτων κειμένων και της δευτερογενούς βιβλιογραφίας, στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα διεθνώς,
 • κριτική ικανότητα για τη στάθμιση της επιστημονικής πληροφορίας, την ανάλυση και τη σύνθεσή της, με παραγωγικό και επαγωγικό λογισμό, και γενικότερα με κριτική και αυτοκριτική σκέψη
 • ικανότητα για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων στα επιστημονικά τους πεδία
 • γνώσεις και ικανότητα για να συμμετέχουν στο δημόσιο λόγο σε θέματα γλώσσας, γραμματείας και παιδείας, με εφόδια θεωρίας και ιστορίας της γλώσσας και των γραμμάτων
 • τεχνικές δεξιότητες για την εφαρμογή της γνώσης στην έρευνα, την εκπαίδευση, τη μετάφραση, τη διόρθωση και την επιμέλεια κειμένων, την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, με προϋποθέσεις καινοτομίας
 • επάρκεια διδασκαλίας των γλωσσών και της γραμματείας, αρχαίας ελληνικής, λατινικής και νέας ελληνικής
 • ικανότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο επόμενο, μεταπτυχιακό, επίπεδο, σε ελληνικά ή σε ξένα πανεπιστήμια, υψηλού επιπέδου και διεθνούς αναγνώρισης σε κάθε περίπτωση
 • δημοκρατική συνείδηση και προσήλωση στις αξίες της ελευθερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολυ-πολιτισμικότητα, με ευαισθησία σε θέματα φύλου, με αίσθηση επαγγελματικής και κοινωνικής ευθύνης
 • επαγγελματικές δεξιότητες σε πεδία που αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω, καθώς και την ικανότητα να χρησιμοποιούν εργαλεία για την περαιτέρω αυτοβελτίωσή τους

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών παρέχει στους αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι/ες μπορούν να εργαστούν:

Σε Bιβλιοθήκες και Aρχεία, εφημερίδες και περιοδικά, εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς, στην Tοπική Aυτοδιοίκηση, ως Φιλόλογοι στη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια Eκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική), στον χώρο των εκδόσεων (μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων, γλωσσολόγοι, ως συγγραφείς βοηθημάτων για φιλολογικά μαθήματα του σχολείου) και στον Tύπο, ως καθηγητές της Eλληνικής ως Ξένης γλώσσας, ως ωρομίσθιοι καθηγητές-εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (I.E.K., K.E.K., Σχολές του O.A.E.Δ., Σχολές Tουριστικών Eπαγγελμάτων, Σχολές Eνόπλων Δυνάμεων, Σχολή Aστυνομίας, Σχολή Nοσηλευτικής, κ.ά.), σε N.E.Λ.E. για διδασκαλία Eλληνικών σε Προγράμματα Aναλφαβητισμού και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε ερευνητικά κέντρα, σε Θεατρικούς Oργανισμούς και Mέσα Mαζικής Eνημέρωσης.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Το Τμήμα δίνει στους φοιτητές / στις φοιτήτριες τη δυνατότητα να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) μετά από παρακολούθηση του σχετικού κύκλου μαθημάτων. Η λήψη του Πιστοποιητικού προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση των φοιτητών / φοιτητριών σε έξι (6) μαθήματα (30 ECTS). Βάσει του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, δίδεται η δυνατότητα το σύνολο ή μέρος μαθημάτων να προσμετράται στο Πτυχίο, καθώς και η δυνατότητα μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων να καταγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

Η εξέταση γίνεται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος παρέχονται στον  Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Εξεταστικές Περίοδοι: Ιανουάριος και Σεπτέμβριος κάθε έτους.

Αναβαθμολόγηση: Είναι δυνατή με τη λήψη επιπλέον παραδόσεων της ίδιας ενότητας. Δεν επιτρέπεται στα εισαγωγικά μαθήματα και στα σεμινάρια.

 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).

Άριστα: 8,50-10,00

Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

Καλώς: 5,00- 6,49

Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

 

Τίτλος (οι) Σπουδών

Πτυχίο Φιλολογίας, Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών

Πτυχίο Φιλολογίας, Κατεύθυνση Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Πτυχίο Φιλολογίας, Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

Πτυχίο Φιλολογίας, Κατεύθυνση Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 

1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

 

 

 

 

1

ΑΕΦΦ 015

ΛΑΦΦ 015

ΑΕΦΦ: ΕΚΟ

ΑΕΦΦ: ΕΚΟ

2

ΑΕΦΦ 100

ΛΑΦΦ 100

ΛΑΦΦ: ΕΚΟ

ΛΑΦΦ : ΕΚΟ

3

ΒΥΦΦ 100

ΝΕΦΦ 100

ΝΕΦΦ 103

ΒΥΦΦ 101

4

ΓΛΩΦ 100

ΓΛΩΦ 175

ΓΛΩΦ 165

ΝΕΦΦ: ΕΚΟ

5

ΘΠΑΦ 100

ΚΠΑΦ 100

ΒΥΦ: ΕΚΟ

ΓΛΩΦ 102

6

ΝΕΦΦ: ΕΚΟ

ΑΕΦΦ: ΕΚΟ

ΥΚΑ

ΥΚΑ

7

 

 

 

 

 

 

 

5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

 

 

 

 

1

ΑΕΦΦ:ΕΚΟ

ΑΕΦΦ: ΕΚΟ

ΥΚΑ/ΕΚΑ

ΥΚΑ/ΕΚΑ

2

ΝΕΦΦ: ΕΚΟ

ΥΚΑ/ΕΚΑ

ΥΚΑ/ΕΚΑ

ΥΚΑ/ΕΚΑ

3

ΥΚΑ/ΕΚΑ

ΥΚΑ/ΕΚΑ

ΥΚΑ/ΕΚΑ

ΥΚΑ/ΕΚΑ

4

ΥΚΑ/ΕΚΑ

ΕΛΕ

ΕΛΕ

ΕΛΕ

5

ΣΕΜ

ΣΕΜ

ΣΕΜ

ΣΕΜ

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων (http://www.philology.uoc.gr/spoudes/undergraduate-studies/mathimata-etous) και στον Οδηγό Σπουδών (http://www.philology.uoc.gr/spoudes/undergraduate-studies/odhgos-spoudon

 

Κινητικότητα φοιτητών

Erasmus + : Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus +.

Πληροφορίες για τη διαδικασία στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.philology.uoc.gr/studies/gr.htm) και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://www.uoc.gr/international-relations/international-networks/erasmus...).

 

Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Πρακτικής άσκησης. Πληροφορίες για τη διαδικασία εδώ (http://www.dasta.uoc.gr/pa/) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.philology.uoc.gr/spoudes/undergraduate-studies/praktiki-askisi)

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

Υποτροφίες και βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), για τα οποία πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι φοιτητές μπορούν επιπλέον να ενημερωθούν από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου για τις υποτροφίες και τα βραβεία ιδιωτών και εταιρειών (βλ. και http://www.uoc.gr/studies-at-uni/scolar-intro/gen-scolarships.html).