Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Το Τμήμα Ιατρικής ανήκει στην Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) και ιδρύθηκε με το ΠΔ 653/76 αρχικά ως Ιατρική Σχολή εξαετούς φοίτησης. Μετά την Εισαγωγή του Νόμου Πλαισίου για τα ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ν. 1268/82, η Ιατρική Σχολή μετονομάστηκε σε Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Κρήτης. Το Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ αρχικά στεγάστηκε σε προκατασκευασμένα κτίρια του Πανεπιστημίου που ευρίσκονται 4 χιλιόμετρα νοτίως του Ηρακλείου, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 με την εισαγωγή των πρώτων 91 φοιτητών του. Με το υπαριθμ. Π.Δ 96/2013 το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας μετονομάστηκε σε μονοτμηματική Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής.

Οι ιατρικές σπουδές στηρίζονται στην εκμάθηση και κατανόηση της Ιατρικής επιστήμης και στην πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι των ιατρικών σπουδών είναι:

  • Η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου γνώσεων για την κατανόηση των φυσιολογικών λειτουργιών των παθήσεων του ανθρώπου.
  • Η καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων και  ικανοτήτων για την άσκηση της Ιατρικής επιστήμης. 
  • Η κατανόηση της επιστημονικής και ηθικής βάσης κάθε ιατρικής πράξης.
  • Η αντίληψη της ιατρικής πράξης ως υποχρέωσης προς τον ασθενή και στο κοινωνικό σύνολο.

                                        
 

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικής

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

12 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, 360 ECTS

 

Φοίτηση

Πλήρης φοίτηση /  Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS

 

Κατευθύνσεις του προγράμματος

 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ιατρικής οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν μαθήματα και κλινικές ασκήσεις.

Η φοίτηση στην Ιατρική Σχολή είναι εξαετής και περιλαμβάνει διδασκαλία σε αμφιθέατρα, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις.

Τα μαθήματα των 4ων πρώτων εξαμήνων είναι κυρίως βασικά μαθήματα, του 5ου και 6ου εξαμήνου κυρίως προκλινικά, του 7ου και 8ου εξαμήνου κλινικά μαθήματα ενώ στα τελευταία εξάμηνα (9ο- 12ο ) διεξάγεται η κλινική άσκηση των φοιτητών.

 

Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης εκπαιδεύει φοιτητές, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, ακουλουθώντας σύγχρονα πρότυπα.

Προετοιμάζει γιατρούς που θα ασκήσουν μια ανθρωποκεντρική επιστήμη με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας. Επισημαίνει και προσπαθεί να απαντήσει θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν τους μηχανισμούς, την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών. Εκπαιδεύει τόσο στην άσκηση της μάχιμης Ιατρικής όσο και στο συνολικό φάσμα της έρευνας, βασικής, εργαστηριακής και κλινικής.

 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

Η εξέταση γίνεται με προφορικές εξετάσεις, προόδους/γραπτά ή και μέσω εργασίας.

Οι εξετάσεις οργανώνονται και διενεργούνται σε 3 Εξεταστικές Περιόδους σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.

 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).

Άριστα : 8,50-10,00

Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

Καλώς: 5,00- 6,49

Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

 

Τίτλος (οι) Σπουδών

Πτυχίο Ιατρικής

 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.