Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 653/1976  αρχικά ως Ιατρική Σχολή εξαετούς φοίτησης και στη συνέχεια, με το Π.Δ 103/83, μετονομάστηκε σε Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 96/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και με την αριθμ. 10.954 (ΦΕΚ 1959/τ.Β’/12-08-2013) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης καταργήθηκαν δύο Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, συγκροτήθηκε με μόνο το Τμήμα Ιατρικής και μετονομάστηκε σε μονοτμηματική Σχολή Επιστημών Υγείας. Με την αριθμ. 57356/Ζ1/12-04-2018  Υπουργική Απόφαση μετονομάστηκε σε Ιατρική Σχολή.

Με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της η Ιατρική Σχολή είναι οργανωμένη σε 10 τομείς που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές στους οποίους κατανέμεται το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ) και τα εκπαιδευτικά και τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία στελεχώνονται από  τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Σχολής.  Σύμφωνα με το Π.Δ 361/83 ΦΕΚ (129/τ.Α/22-09-1983) οι Τομείς της Σχολής είναι οι ακόλουθοι:

 • Τομέας Ακτινολογίας
 • Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
 • Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής
 • Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής
 • Τομέας Μητέρας-Παιδιού
 • Τομέας Μορφολογίας
 • Τομέας Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων
 • Τομέας Παθολογίας
 • Τομέας Χειρουργικής
 • Τομέας Ψυχιατρικής

 

Ύψιστος σκοπός της Ιατρικής Σχολής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου  ιατρικών σπουδών  οι οποίες στηρίζονται στην εκμάθηση και κατανόηση της Ιατρικής επιστήμης και στην πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι των ιατρικών σπουδών είναι:

 • Η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου γνώσεων για την κατανόηση των φυσιολογικών λειτουργιών των παθήσεων του ανθρώπου.
 • Η καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων και  ικανοτήτων για την άσκηση της Ιατρικής επιστήμης. 
 • Η κατανόηση της επιστημονικής και ηθικής βάσης κάθε ιατρικής πράξης.
 • Η αντίληψη της ιατρικής πράξης ως υποχρέωσης προς τον ασθενή και στο κοινωνικό σύνολο.
 

Στοιχεία επικοινωνίας

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικής

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης γίνεται με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους εισαγωγής στα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανελλαδικές εξετάσεις, αλλοδαπών-αλλογενών, Ελλήνων του εξωτερικού, υποτρόφων του εξωτερικού, μουσουλμανικής μειονότητας, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, αθλητές, μετεγγραφή, κ.λπ.). Στη Σχολή μπορεί επίσης να εγγράφονται κάθε χρόνο και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων/Σχολών μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

12 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, 360 ECTS

 

Φοίτηση

Πλήρης φοίτηση:  Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS

 

Κατευθύνσεις του προγράμματος

 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι οι εξής:

 • Εγγραφή στη Σχολή και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον δώδεκα (12) εξάμηνα.
 • Επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα συνολικού φόρτου 226 ECTS.
 • Επιτυχία σε όλες τις κλινικές ασκήσεις συνολικού φόρτου 112 ECTS.
 • Επιτυχία σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικού φόρτου τουλάχιστον 22 ECTS.
 • Συμπλήρωση τουλάχιστον τριακοσίων εξήντα (360) ECTS συνολικά.

Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να υπερβούν τα 360 ECTS με παραπάνω κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία θα εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία και στο παράρτημα διπλώματος αλλά δεν θα συνυπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμολογίας για τη λήψη πτυχίου.

 

Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης εκπαιδεύει φοιτητές, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, ακουλουθώντας σύγχρονα πρότυπα.

Προετοιμάζει γιατρούς που θα ασκήσουν μια ανθρωποκεντρική επιστήμη με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας. Επισημαίνει και προσπαθεί να απαντήσει θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν τους μηχανισμούς, την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών. Εκπαιδεύει τόσο στην άσκηση της μάχιμης Ιατρικής όσο και στο συνολικό φάσμα της έρευνας, βασικής, εργαστηριακής και κλινικής.

 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

H αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με γραπτή ή προφορική ή γραπτή συν προφορική εξέταση κατά την κρίση του διδάσκοντος. Είναι στην κρίση κάθε διδάσκοντος και οι εξετάσεις και η βαθμολογία. O τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος αναφέρεται στην ενότητα αναλυτικής περιγραφής των μαθημάτων στον Οδηγό Σπουδών.

Οι εξετάσεις οργανώνονται και διενεργούνται σε τρεις Εξεταστικές Περιόδους σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.

 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10 με μικρότερο προβιβάσιμο βαθμό το 5,0. Η κλίμακα βαθμολογίας στα μαθήματα και στο βαθμό πτυχίου χαρακτηρίζεται ως εξής:

 • Άριστα: από 8,50 έως 10.
 • Λίαν Καλώς: από 6,5 έως 8,49.
 • Καλώς: από 5 έως 6,49.

Βαθμός μικρότερος του 5 ισοδυναμεί με ανεπιτυχή παρακολούθηση.

 

Τίτλος (οι) Σπουδών

Πτυχίο Ιατρικής

 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Σχεδιασμός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Η βασική φιλοσοφία για το σχεδιασμό του ΠΠΣ συνίσταται στην οργάνωσή του σε τρεις κύκλους σπουδών οι οποίοι διακρίνονται σε βασικό (1ο - 4ο εξάμηνο), προκλινικό (5ο – 8ο εξάμηνο) και κλινικό (9ο -12ο εξάμηνο, κλινικές ασκήσεις). Ο βασικός κύκλος περιλαμβάνει μαθήματα-πυλώνες όπως πχ ανατομία, φυσιολογία, βιοχημεία κτλ, πάνω στα οποία οικοδομείται στη συνέχεια η ιατρική γνώση με τα μαθήματα του προκλινικού κύκλου. Ο προκλινικός κύκλος αποτελεί τη γέφυρα για τον τελευταίο κύκλο, τον κλινικό, που απαρτίζεται από τις δύο μεγαλύτερες κλινικές ασκήσεις του 9ου και 10ου εξάμηνου (Παθολογία, Χειρουργική) και ολοκληρώνεται με τις κλινικές ασκήσεις των υπόλοιπων ειδικοτήτων στο 11ο και 12ο εξάμηνο.

Θεμελιώδες στοιχείο του ΠΠΣ που εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 είναι η ύπαρξη των γενικών προαπαιτούμενων μαθημάτων για την είσοδο στον τρίτο κύκλο και των ειδικών προαπαιτούμενων μαθημάτων για τις επιμέρους κλινικές ασκήσεις. Η πρόσφατη καθιέρωση των μαθημάτων της Παθοφυσιολογίας ως προαπαιτούμενων για όλες τις κλινικές ασκήσεις αντανακλά την πολιτική της Σχολής για μια ουσιαστική διασύνδεση της βασικής ιατρικής γνώσης με τις κλινικές ασκήσεις.  Επιπροσθέτως, η προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των κλινικών ασκήσεων στην Παθολογία και τη Χειρουργική πριν τις υπόλοιπες κλινικές ασκήσεις οργανώνει την κλινική άσκηση των φοιτητών σε πιο στέρεα βάση.

Η προσφορά στοχευμένων μαθημάτων επιλογής, κατάλληλων για την περαιτέρω έκθεση των φοιτητών σε εξειδικευμένα αντικείμενα, γίνεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου, ώστε η επιλογή τους να γίνεται με περισσότερη ωριμότητα. Παραλλήλως, το ΠΠΣ είναι εμπλουτισμένο με μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) που καλλιεργούν τις ανθρωπιστικές αξίες κι ενισχύουν την ολοκληρωμένη προσωπικότητα που θα πρέπει να διαθέτει ένας σύγχρονος γιατρός.

Με την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι πτυχιούχοι ιατροί έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων, ικανοτήτων και κλινικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν:

 • Τη γνώση της βασικής αρχιτεκτονικής της δομής και της οργάνωσης του ανθρώπινου σώματος
 • Τη γνώση των φυσιολογικών μηχανισμών που διέπουν τις λειτουργίες των οργάνων και των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού
 • Την κατανόηση του παθοφυσιολογικού υπόβαθρου και τη γνώση τωνπαθογενετικών μηχανισμών των νοσημάτων
 • Τη γνώση των κύριων επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του νοσολογικού προφίλ της κοινότητας και τις βασικές αρχές της πρόληψης
 • Την απόκτηση δεξιοτήτων προσέγγισης κι επικοινωνίας με τον ασθενή και τους οικείους του
 • Τη λήψη ενός πλήρους ιατρικού ιστορικού και την εκτέλεση ολοκληρωμένης φυσικής εξέτασης
 • Τη γνώση του κλινικών εκδηλώσεων των συχνότερων νοσημάτων, τη διαγνωστική τους προσπέλασηκαι τις βασικές αρχές της αντιμετώπισής τους
 • Την εκτέλεση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και την εφαρμογή των βασικών αρχών αντιμετώπισης του πολυτραυματία στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης
 • Την πρωταρχική διαγνωστική προσπέλαση και αποτελεσματική διακίνηση και παραπομπή του ασθενούς/τραυματία

 

Μαθήματα Βασικού και Προκλινικού κύκλου Σπουδών και Κλινικές Ασκήσεις (Διάρκεια και Διάρθρωση)

Το πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική Σχολή αποτελείται από τα υποχρεωτικά μαθήματα, από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και από τις κλινικές ασκήσεις, που κατανέμονται σε 12 ακαδημαϊκά εξάμηνα και υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς της Σχολής.

Τα μαθήματα διδάσκονται  υπό τις εξής τρεις μορφές:

α) Διαλέξεις, ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα μια περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου.

β) Σεμινάρια και Ασκήσεις, ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία οι διδασκόμενοι με τις οδηγίες του διδάσκοντος και τη βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας ερευνούν ένα ειδικό θέμα και το συμπαρουσιάζουν με τον διδάσκοντα.

γ) Εργαστηριακές και Κλινικές Ασκήσεις, ορίζονται τα μαθήματα που αποσκοπούν στην παροχή βασικών ή κλινικών γνώσεων σε επίπεδο πρακτικής εξάσκησης επί συγκεκριμένου αντικειμένου. Κατά την κρίση των διδασκόντων μπορούν να οριστούν ως ασκήσεις ανεξάρτητα μαθήματα που θα γίνονται με περιορισμένο αριθμό φοιτητών (μαθήματα μικρών ομάδων).

Η Διάρκεια των εξαμήνων είναι 14 εβδομάδες για τα 4 πρώτα έτη και 16 εβδομάδες για το 5ο και 6ο  έτος .

Το βάρος κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή είναι το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί το εξάμηνο αυτό. Ο φόρτος αυτός αντιστοιχεί σε 30 ECTS κατ’ ελάχιστον για κάθε εξάμηνο (μέγιστος αριθμός 34 ECTS με κατ’ επιλογήν μαθήματα πέραν του 1ου εξαμήνου).

Ο φόρτος σε ECTS ανά εξάμηνο μπορεί να αυξηθεί από οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών.

Επιπλέον αυτού του φόρτου, επιτρέπεται η εγγραφή του φοιτητή σε ένα ακόμη μάθημα ανά εξάμηνο για αναβαθμολόγηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη περάσει αυτό το μάθημα. Η δυνατότητα αναβαθμολόγησης παρέχεται μία και μόνη φορά ανά μάθημα.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής είναι όλα τα μαθήματα που επιθυμούν οι φοιτητές της Σχολής να παρακολουθήσουν από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα οποία εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία, αλλά δεν συνυπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμολογίας για τη λήψη πτυχίου.

Προαπαιτούμενα μαθήματα υπάρχουν μόνο για την εισαγωγή στις κλινικές ασκήσεις.

Για κάθε μάθημα/κλινική άσκηση του προγράμματος σπουδών έχουν οριστεί: ο τίτλος και ο κωδικός του/της, το εξάμηνο των σπουδών στο οποίο αυτό/ή κανονικά αντιστοιχεί, το βάρος του/της σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες, το κατά πόσο είναι μάθημα υποχρεωτικό/επιλογής ή κλινική άσκηση, καθώς και η περιγραφή της ύλης τους. Ο κατάλογος με τις περιγραφές όλων των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ είναι διαθέσιμος στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών, στα αναλυτικά περιγράμματα των μαθημάτων και στην ιστοσελίδα της Σχολής (Προπτυχιακά).

Κλινική Άσκηση (Διάρκεια και Διάρθρωση)

Οι Πρωταρχικοί στόχοι της Κλινικής Άσκησης είναι ο εμπλουτισμός των θεωρητικών γνώσεων και η ανάπτυξη βασικών κλινικών δεξιοτήτων και εμπειρίας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια καλής ιατρικής συμπεριφοράς με σεβασμό στον ασθενή και αυστηρή τήρηση του ιατρικού απορρήτου, καθώς και στην ανάπτυξη αρίστων σχέσεων με τους συναδέλφους και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Η Κλινική Άσκηση διαρκεί 64 Εβδομάδες και χωρίζεται σε 4 ομάδες (Α, Β, Γ, Δ) Κλινικής Άσκησης.

Οι κλινικές ασκήσεις των ομάδων Α και Β πραγματοποιούνται απαρέγκλιτα στο 5ο έτος (9ο και 10ο εξάμηνο) και οι κλινικές ασκήσεις των ομάδων Γ και Δ στο 6ο έτος (11ο και 12ο εξάμηνο). Οι φοιτητές του 5ου έτους δεν μπορούν να ξεκινήσουν με τις κλινικές του 6ου έτους και αντίστροφα.

Οι τέσσερις (4) ομάδες Κλινικής Άσκησης έχουν ως ακολούθως:

1)            Α΄ Ομάδα

Κλινική Άσκηση Παθολογίας. Η Κλινική Άσκηση στην Παθολογία έχει διάρκεια 16 εβδομάδες και περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

α) Γενική Παθολογία 4 εβδομάδες.

β) Καρδιολογία 4 εβδομάδες.

γ) Πνευμονολογία 4 εβδομάδες.

δ) Κατ' επιλογή υποχρεωτική άσκηση 4 εβδομάδων σε 1 από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

-              Αιματολογία,

-              Γαστρεντερολογία,

-              Δερματολογία,

-              Ενδοκρινολογία,

-              Νεφρολογία,

-              Παθολογική Ογκολογία,

-              Ρευματολογία.

 

2)            Β΄ Ομάδα

Κλινική Άσκηση Χειρουργικής. Η Κλινική Άσκηση στη Χειρουργική έχει διάρκεια 16 εβδομάδες και περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

α) Γενική Χειρουργική/ΧΟΓΚ 8 εβδομάδες.

β) Ορθοπαιδική 4 εβδομάδες.

γ) Κατ' επιλογή υποχρεωτική άσκηση 4 εβδομάδων σε 1 από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

-              Αγγειοχειρουργική,

-              Αναισθησιολογία,

-              Θωρακοχειρουργική,

-              ΜΕΘ,

-              Παιδοχειρουργική,

-              Ουρολογία.

 

3)            Γ΄ Ομάδα

α) Η Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

-              Γενική Παιδιατρική 5 εβδομάδες,

-              Τακτικά Ιατρεία Παιδιατρικών εξειδικεύσεων 1 εβδομάδα,

-              Αιματολογία/Ογκολογία 1 εβδομάδα,

-              Μονάδα Νεογνών/ΜΕΘ Παίδων 1 εβδομάδα.

β) Η Κλινική Άσκηση Γυναικολογίας/Μαιευτικής έχει διάρκεια 5 εβδομάδες.

γ) Η Κλινική Άσκηση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) έχει διάρκεια 3 εβδομάδες.

 

4)            Δ΄ Ομάδα

α) Η Κλινική Άσκηση Νευρολογίας έχει διάρκεια 4 εβδομάδες.

β) Η Κλινική Άσκηση Ψυχιατρικής έχει διάρκεια 4 εβδομάδες.

γ) Η Κλινική Άσκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεία (Π.Φ.Υ.) έχει διάρκεια 4 εβδομάδες.

δ) Η Κλινική Άσκηση Οφθαλμολογίας έχει διάρκεια 2 εβδομάδες.

ε) Η Κλινική Άσκηση ΩΡΛ έχει διάρκεια 2 εβδομάδες.

 

Προϋποθέσεις εγγραφής στις κλινικές ασκήσεις

Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής για να μπορούν να αρχίσουν Κλινικές ασκήσεις στο 9ο εξάμηνο σπουδών θα πρέπει να έχουν περάσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την Παθοφυσιολογία Α και Β και 10 από τα 16 παρακάτω μαθήματα που είναι τα Γενικά Προαπαιτούμενα καθώς και τα αντίστοιχα ανά κλινική άσκηση ειδικά προαπαιτούμενα.

 

Γενικά προαπαιτούμενα μαθήματα:

1)            Βιολογία Α

2)            Βιολογία Β

3)            Βιοχημεία Α

4)            Βιοχημεία Β

5)            Φυσιολογία Α

6)            Φυσιολογία Β

7)            Φυσιολογία Γ

8)            Τοπογραφική Ανατομία Α

9)            Τοπογραφική Ανατομία Β

10)          Ανατομία Μυοσκελετικού

11)          Νευροανατομία

12)          Ιστολογία Α

13)          Ιστολογία Β

14)          Γενική Παθολογική Ανατομική

15)          Ειδική Παθολογική Ανατομική Α

16)          Ειδική Παθολογική Ανατομική Β

 

Ειδικά προαπαιτούμενα μαθήματα:

1)            Κλινική Άσκηση Παθολογίας

Προπαιδευτική Παθολογία, Ακτινολογία Α και 1 από τις Παθολογίες Α ή Β.

2)            Κλινική Άσκηση Χειρουργικής

Προπαιδευτική Χειρουργική, Ακτινολογία Α και Χειρουργική Α.

3)            Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής / Γυναικολογία-Μαιευτική

Παιδιατρική, Μαιευτική-Γυναικολογία και Ακτινολογία Α.

4)            Κλινικές Ασκήσεις Νευρολογίας, Ψυχιατρικής, ΩΡΛ, Οφθαλμολογίας

Ακτινολογία Α και 3 από τα 4 μαθήματα: Νευρολογία, Ψυχιατρική, ΩΡΛ, Οφθαλμολογία.   

5)            Κλινική Άσκηση Π.Φ.Υ.

Επιδημιολογία-Δημόσια Υγεία και Ακτινολογία Α.

Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων δεν γίνεται κλινική άσκηση.

Τα ειδικά προαπαιτούμενα μαθήματα εξετάζονται και στις τρεις εξεταστικές περιόδους.

Αν κάποιος φοιτητής δεν έχει τα προαπαιτούμενα της ομάδος του, δεν παρακολουθεί την άσκηση του τρέχοντος εξαμήνου και προετοιμάζεται να συνεχίσει με την ομάδα του (την ίδια) το επόμενο εξάμηνο στην επόμενη κλινική άσκηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

1ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

ΕCTS

 

2ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

ECTS

ΙΣ 1.1

Ανατομία Μυοσκελετικού

50

7

 

ΙΣ 2.1

Bιολογία B

50

6

ΙΣ 1.2

Bιολογία A

50

7

 

ΙΣ 2.2

Bιοστατιστική

46

4

ΙΣ 1.3

Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία

30

2

 

ΙΣ 2.3

Bιοχημεία A

50

6

ΙΣ 1.4

Επιστημολογία & Ιστορία Ιατρικής

16

2

 

ΙΣ 2.4

Νευροανατομία

46

5

ΙΣ 1.5

Iατρική Φυσική

55

6

 

ΙΣ 2.5

Φυσιολογία A

50

7

ΙΣ 1.6

Xημεία

56

6

 

 

 

 

Σύνολο 

257

30

 

 

Σύνολο

242

28

                 

3ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

ΕCTS

 

4ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

ΕCTS

ΙΣ 3.1

Βασική Ανοσολογία

30

2

 

ΙΣ 4.1

Γενική Παθολογική Ανατομική

50

5

ΙΣ 3.2

Bιοχημεία Β

60

6

 

ΙΣ 4.2

Εμβρυολογία Β

14

2

ΙΣ 3.3

Εμβρυολογία Α

14

2

 

ΙΣ 4.3

Ιστολογία Β

46

3

ΙΣ 3.4

Ιστολογία Α

46

4

 

ΙΣ 4.4

Μικροβιολογία Α

60

5

ΙΣ 3.5

Τοπογραφική Aνατομία  A

60

7

 

ΙΣ 4.5

Τοπογραφική Ανατομία Β

60

6

ΙΣ 3.6

Φυσιολογία Β

50

7

 

ΙΣ 4.6

Φυσιολογία  Γ

50

7

 

Σύνολο

260

28

 

 

Σύνολο

280

28

                 

5ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

ΕCTS

 

6ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

ΕCTS

ΙΣ 5.1

Ειδική Παθολογική Ανατομική Α

36

3

 

ΙΣ 6.1

Ακτινολογία – Ιατρική Απεικόνιση Α

30

2

ΙΣ 5.2

Εργαστηριακή Ιατρική

40

5

 

ΙΣ 6.2

Ειδική Παθολογική Ανατομική Β

36

3

ΙΣ 5.3

Μικροβιολογία Β

60

5

 

ΙΣ 6.3

Επιδημιολογία-Δημόσια Υγεία

30

2

ΙΣ 5.4

Μοριακή Ιατρική

30

2

 

ΙΣ 6.4

Παθοφυσιολογία Β

60

7

ΙΣ 5.5

Παθοφυσιολογία A

60

7

 

ΙΣ 6.5

Προπαιδευτική Παθολογία

45

4

ΙΣ 5.6

Φαρμακολογία Α

60

6

 

ΙΣ 6.6

Προπαιδευτική Χειρουργική

30

3

 

 

 

 

 

ΙΣ 6.7

Τοξικολογία

16

2

 

   

 

 

ΙΣ 6.8

Φαρμακολογία Β

45

5

 

Σύνολο

286

28

 

 

Σύνολο

292

28

                 

7ο εξάμηνο

ΩΔΕ

ΕCTS

 

8ο εξάμηνο

ΩΔΕ

ΕCTS

ΙΣ 7.1

Ακτινολογία – Ιατρική Απεικόνιση Β

46

4

 

ΙΣ 8.1

Αναισθησιολογία

20

2

ΙΣ 7.2

Νευρολογία

50

4

 

ΙΣ 8.2

Εντατική Iατρική

16

2

ΙΣ 7.3

Ορθοπαιδική

30

3

 

ΙΣ 8.3

Επείγουσα Ιατρική

16

2

ΙΣ 7.4

Ουρολογία

20

2

 

ΙΣ 8.4

Μαιευτική-Γυναικολογία

40

3

ΙΣ 7.5

Παθολογία Α

80

8

 

ΙΣ 8.5

Οφθαλμολογία

16

2

ΙΣ 7.6

Χειρουργική Α

50

4

 

ΙΣ 8.6

Παιδιατρική

60

4

ΙΣ 7.7

Ψυχιατρική

46

3

 

ΙΣ 8.7

Παθολογία Β

80

8

 

 

 

 

 

ΙΣ 8.8

Xειρουργική Β

40

3

 

   

 

 

ΙΣ 8.9

ΩΡΛ

20

2

 

Σύνολο

322

28

 

 

Σύνολο

308

28

       

 

 

 

       

9ο – 12ο εξάμηνο

11ο εξάμηνο

ΩΔΕ

ΕCTS

 

9ο – 12ο εξάμηνο

Εβδ.

ΕCTS

ΙΣ 11.1

Ιατροδικαστική - Δεοντολογία

30

2

 

ΙΣ ΚΛ. Α

Κλιν. Άσκηση Παθολογίας

16

28

 

   

 

 

ΙΣ ΚΛ. Β

Κλιν. Άσκηση Χειρουργικής

16

28

 

   

 

 

ΙΣ ΚΛ. Γ1

Κλιν. Άσκηση Παιδιατρικής

8

14

 

   

 

 

ΙΣ ΚΛ. Γ2

Κλιν. Άσκηση Γυναικ./Μαιευτικής

5

9

 

   

 

 

ΙΣ ΚΛ. Γ3

Κλιν. Άσκηση ΤΕΠ

3

5

 

   

 

 

ΙΣ ΚΛ. Δ1

Κλιν. Άσκηση Νευρολογίας

4

7

 

   

 

 

ΙΣ ΚΛ. Δ2

Κλιν. Άσκηση Ψυχιατρικής

4

7

 

   

 

 

ΙΣ ΚΛ. Δ3

Κλιν. Άσκηση Π.Φ.Υ

4

7

 

   

 

 

ΙΣ ΚΛ. Δ4

Κλιν. Άσκηση ΩΡΛ

2

4

 

 

 

 

 

ΙΣ ΚΛ. Δ5

Κλιν. Άσκηση Οφθαλμολογίας

2

3

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Mαθήματα

Ω.Δ.E.

E.C.T.S.

ΙΣ 2.6

Ιατρικά Αγγλικά

30

2

ΙΣ 2.7

Ιατρική και Επιστήμες του Ανθρώπου

(Μαθήματα στο Μουσείο Ιατρικής) 

16

2

ΙΣ 2.8

Μαθηματική Βιολογία

30

3

                                                 

 

TΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Mαθήματα

Ω.Δ.E.

E.C.T.S.

ΙΣ 3.7

Διατροφή 

16

2

ΙΣ 3.8

Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική

16

2

ΙΣ 3.9

Συμπόνια στην Κλινική Φροντίδα

16

2

 

 

TΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Mαθήματα

Ω.Δ.E.

E.C.T.S.

ΙΣ 4.7

Ανοσολογία του Καρκίνου

16

2

ΙΣ 4.8

Από την αναζήτηση των ενδείξεων στην ανάλυση και στη λήψη της κλινικής απόφασης. 

16

2

ΙΣ 4.9

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

30

2

 

 

ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Mαθήματα

Ω.Δ.E.

E.C.T.S.

ΙΣ 5.7

Ακτινοανατομία

16

2

ΙΣ 5.8

Bασικές Aρχές και Μηχανισμοί Oγκογένεσης

16

2

ΙΣ 5.9

Εφαρμογή της Πληροφορικής στην Ιατρική

16

2

ΙΣ 5.10

Ιατρική Αγγλική Ορολογία

30

2

ΙΣ 5.11

Mοριακή βάση της ανάπτυξης και δυσλειτουργίας του Nευρικού Συστήματος

16

2

 

 

 

 

 

EΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Mαθήματα

Ω.Δ.E.

E.C.T.S.

ΙΣ 6.9

Bασικές Aρχές HKΓ

30

2

ΙΣ 6.10

Κυτταρική Επικοινωνία και Ανθρώπινες Ασθένειες

16

2

ΙΣ 6.11

Κυτταρολογία

16

2

ΙΣ 6.12

Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία της Aιμοποίησης

16

2

 

 

EΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Mαθήματα

Ω.Δ.E.

E.C.T.S.

ΙΣ 7.8

Βασική Έρευνα στην Ιατρική

16

2

ΙΣ 7.9

Nεογνική Χειρουργική

16

2

ΙΣ 7.10

Νευροχειρουργική

30

2

ΙΣ 7.11

Το Ανθρώπινο Μικροβίωμα - Από τη βασική έρευνα στην κλινική εφαρμογή

16

2

 

 

 

 

OΓΔΟΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Ω.Δ.E.

E.C.T.S.

ΙΣ 8.10

Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Αγγειακών Παθήσεων και Αρχές στην Αναίμακτη Αγγειοδιαγνωστική

16

2

ΙΣ 8.11

Aνδρολογία

16

2

ΙΣ 8.12

Εστιασμένη στον ασθενή φροντίδα: έννοιες - αρχές

30

2

ΙΣ 8.13

Στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική

16

2

 

 

ΕΝΑΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Ω.Δ.E.

E.C.T.S.

ΙΣ 9.1

Αρχές Ορθολογικής χρήσης Αντιβιοτικών

16

2

ΙΣ 9.2

Βιο-Ιατρική Ηθική

16

2

ΙΣ 9.3

Γυναικολογική Ενδοκρινολογία Εξωσωματική Γονιμοποίηση

16

2

ΙΣ 9.4

Εικονικό Εργαστήριο Παιδοκαρδιολογίας

16

2

ΙΣ 9.5

Μεταβολικά Νοσήματα

16

2

ΙΣ 9.6

Οξύς και χρόνιος πόνος

16

2

ΙΣ 9.7

Παθοφυσιολογία της Kινητικότητας του Πεπτικού

16

2

ΙΣ 9.8

Τραύμα Μυοσκελετικού Συστήματος

16

2

 

 

ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Ω.Δ.E.

E.C.T.S.

ΙΣ 10.1

Απεικόνιση Αθλητικών Κακώσεων

16

2

ΙΣ 10.2

Επείγουσα Παιδιατρική και Εντατική Θεραπεία

16

2

ΙΣ 10.3

Επεμβατική Ακτινολογία

16

2

ΙΣ 10.4

Κλινική Αλκοολογία

16

2

ΙΣ 10.5

Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση συχνών Κλινικών Προβλημάτων

16

2

ΙΣ 10.6

Oικογενειακός Προγραμματισμός

16

2

ΙΣ 10.7

Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης

16

2

ΙΣ 10.8

Παιδιατρική Aιματολογία - Oγκολογία           

16

2

ΙΣ 10.9

Παιδιατρική Νεογνολογία

16

2

ΙΣ 10.10

Ψυχοπαθολογία Παιδιού - Εφήβου

16

2

 

 

 

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Ω.Δ.E.

E.C.T.S.

ΙΣ 11.2

Επαγγελματική Ανάπτυξη

16

2

ΙΣ 11.3

Θεραπευτική Στρατηγική των Nεοπλασματικών Aσθενειών

16

2

ΙΣ 11.4

Καρδιο-θωρακοχειρουργική

16

2

ΙΣ 11.5

Παιδιατρικές Λοιμώξεις

16

2

ΙΣ 11.6

Παιδιατρική Φαρμακολογία

16

2

 

 

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Ω.Δ.E.

E.C.T.S.

ΙΣ 12.1

Διαχείριση επειγόντων περιστατικών

16

2

ΙΣ 12.2

Ζητήματα Κλινικής Ηθικής

16

2

 

 

 

 

       ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΜΗΝΑ: ΕΝΑΤΟ, ΔΕΚΑΤΟ, ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΩΔΕ

EBΔOMAΔEΣ

ECTS

Α΄ Ομάδα

ΙΣ ΚΛ. Α Παθολογία

640

16

28

Παθολογική Κλινική

Καρδιολογική Κλινική

Πνευμονολογική Κλινική

Κλινική Επιλογής

160

160

160

160

4

4

4

4

7

7

7

7

Β΄ Ομάδα

ΙΣ ΚΛ. Β Xειρουργική

640

16

28

Γενική Χειρουργική /ΧΟΓΚ

Ορθοπαιδική Κλινική

Κλινική Επιλογής

320

160

160

8

4

4

14

7

7

Γ΄ Ομάδα

 

640

16

28

ΙΣ ΚΛ. Γ 1 Παιδιατρική Κλινική

ΙΣ ΚΛ. Γ 2 Mαιευτική /Γυναικολογία Κλινική

ΙΣ ΚΛ. Γ 3 ΤΕΠ

320

200

120

8

5

3

14

9

5

Δ΄ Ομάδα

 

640

16

28

ΙΣ ΚΛ. Δ 1 Nευρολογική Κλινική

ΙΣ ΚΛ. Δ 2 Ψυχιατρική Κλινική

ΙΣ ΚΛ. Δ 3 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας      

ΙΣ ΚΛ. Δ 4 ΩPΛ Κλινική

ΙΣ ΚΛ.  Δ 5 Oφθαλμολογική Κλινική

160

160

160

80

80

4

4

4

2

2

7

7

7

          4

3

 

 

Κινητικότητα φοιτητών

Στην Ιατρική Σχολή παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα για συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας για τους εξής σκοπούς:

Α. Για την πραγματοποίηση κλινικών ασκήσεων μέσω του προγράμματος Erasmus.

Β) Για πραγματοποίηση κλινικών ασκήσεων εντός Κρήτης, εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδος, εκτός πλαισίου ERASMUS.

Γ) Για Εργαστηριακή άσκηση σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια της περιοχής της Βοστώνης (Boston University, Harvard University, MIT, Tufts), για φοιτητές 3ου έτους.

Δ) Κινητικότητα τελειόφοιτων φοιτητών για Κλινική άσκηση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης (Boston University Medical School).

 

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

Οι φοιτητές μπορούν να ενισχύονται οικονομικά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μέσω υποτροφιών επίδοσης, βραβείων αριστείας και ανταποδοτικών υποτροφιών.

Ειδικότερα, η Ιατρική Σχολή εξασφαλίζει για τους φοιτητές της Προπτυχιακές υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και βραβεία, χρηματικά ή μη, από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ή από φυσικά πρόσωπα.

Πληροφορίες για υποτροφίες που προκηρύσσονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης της Δ.Α.ΣΤΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της Σχολής έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση της ΓΣ η δυνατότητα ανάθεσης επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο εργαστηριακών ασκήσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές με το όνομα «Διδακτικό Επικουρικό Έργο Προπτυχιακών Φοιτητών» ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ. Η επιλογή ενός προπτυχιακού φοιτητή στο πρόγραμμα ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ θεωρείται ένα είδος τιμητικής διάκρισης με αποτέλεσμα να αυξάνει τα κίνητρα για καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις κάτι που αποτελεί σταθερό στόχο της Σχολής για τους φοιτητές της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον οδηγό και τον κανονισμό σπουδών της Ιατρικής Σχολής στο σύνδεσμο:

http://www.med.uoc.gr/?q=proptyxiaka/anatheorimeno-odigos-kai-kanonismos-spoudon