Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 53/27-4-1984 και λειτουργεί από το 1987. Απονέμει Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες και είναι ενταγμένο στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την παρούσα χρονική στιγμή (2017) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διδάσκουν: 18 μέλη ΔΕΠ (σε διάφορες βαθμίδες), 2 μέλη ΕΔΙΠ, 1 μέλος ΕΕΠ, 1 Ομότιμος Καθηγητής και 1 αφυπηρετόν μέλος. Οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές είναι 1.866, ενώ οι φοιτητές του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα) είναι 46.

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών λειτουργούν εξειδικευμένα Εργαστήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα μέλη ΔΕΠ, τους μεταπτυχιακούς και όσους προπτυχιακούς φοιτητές ενδιαφέρονται για την εφαρμοσμένη έρευνα στις Οικονομικές Επιστήμες. Τα εργαστήρια αυτά καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της ακαδημαϊκή έρευνας που πραγματοποιείται στο Τμήμα και είναι τα ακόλουθα:

 • Εργαστήριο Οικολογικών Ερευνών και Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Εργαστήριο Οικονομικών των Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών
 • Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Οικονομικής Ανάπτυξης και
 • Μονάδα Επιχειρηματικότητας και Ερευνών Αγοράς

Τα ερευνητικά σεμινάρια και τα ερευνητικά δοκίμια (working papers) αποτελούν ένα ακόμα σημαντικό μέσο προώθησης της έρευνας που πραγματοποιείται από τα μέλη του Τμήματος.

Τέλος, το Τμήμα προσφέρει 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική  και
 • στην Επιχειρηματική Οικονομική ΤΙΜΕ ΜΒΕ

Το δεύτερο πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και προσφέρεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Wageningen University της Ολλανδίας.

Παράλληλα με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Τμήμα εδω και αρκετά χρόνια προσφέρει την δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε οποιονδήποτε τομέα των Οικονομικών Επιστημών.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Γάλλος , Ρέθυμνο 741 00, Ελλάδα

T. +30.2831077405

T. +30.2831077430

T. +30.2831077406

F. +30.2831077404

http://economics.soc.uoc.gr/el

Email επικοινωνίας κοινού και φοιτητών: info@econ.soc.uoc.gr

Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών: Τρίτη, Πέμπτη 12:00-15:00

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Οι προβλεπόμενες από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (πανελλαδικές εξετάσεις, ειδικές κατηγορίες όπως αλλοδαπών-αλλογενών, Ελλήνων του εξωτερικού, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, κατάταξη με εξετάσεις). Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους αποφοίτους άλλων Τμημάτων αυτοί δύνανται να εγγραφούν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών μέσω κατατακτήριων εξετάσεων. Οι κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται σε 3 μαθήματα (Στατιστική, Μαθηματικά και Οικονομική Θεωρία).

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

8 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Οι φοιτητές του Τμήματος ολοκληρώνουν τις σπουδές τους όταν εξεταστούν επιτυχώς στα προσφερόμενα από  τον Οδηγό Σπουδών μαθήματα συγκεντρώνοντας τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.  Ο βαθμός του Πτυχίου προσδιορίζεται από τον μέσο όρο των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς. Με βάση τον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων και τις πιστωτικές τους μονάδες, οι φοιτητές θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών προκειμένου να αποκτήσουν το Πτυχίο τους, τα οποία αντιστοιχούν σε 240 ECTS. Σε περίπτωση που οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατά την αποφοίτηση τους σε περισσότερα μαθήματα, ο μέσος όρος του πτυχίου τους υπολογίζεται από τα μαθήματα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ακολουθώντας βέβαια τους περιορισμούς που προκύπτουν από τον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων, των ελεύθερων επιλογών από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και της ολοκλήρωσης των θεματικών ενοτήτων.

Τα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι φοιτητές να μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησης τους. Στα δύο πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (14) που προσφέρονται από το Τμήμα, έχοντας περιορισμένες δυνατότητες ελεύθερων επιλογών. Στο 3o και 4o έτος σπουδών οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποια μαθήματα επιθυμούν από αυτά που προσφέρει το Τμήμα, ακολουθώντας τον περιορισμό των πιστωτικών μονάδων ανά έτος. Στις περιπτώσεις που τα υποχρεωτικά μαθήματα των 2 πρώτων ετών δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν κατά προτεραιότητα στα επόμενα έτη σπουδών.

 

Κατηγορίες Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δώδεκα (12) βασικά μαθήματα (Μαθηματικά Ι και ΙΙ, Στατιστική Ι και ΙΙ, Μικροοικονομική Θεωρία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Μακροοικονομική Θεωρία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Οικονομετρία Ι και ΙΙ), δύο (2) μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Ι και ΙΙ) και τέσσερα (4) μαθήματα Αγγλικών για Οικονομολόγους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV), τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους. Πέρα από τα υποχρεωτικά μαθήματα, το Τμήμα προσφέρει μαθήματα επιλογής, τα οποία ανήκουν στις παρακάτω τρεις (3) θεματικές ενότητες που αποτελούν και τους τρεις τομείς έρευνας του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού:

 • Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
 • Επιχειρηματική Οικονομική
 • Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη

Ο αριθμός των ECTS σε όλα τα μαθήματα είναι 5,5 εκτός των Αγγλικών που είναι 5 ECTS. Κάθε φοιτητής έχει επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε σεμιναριακά μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στα δύο τελευταία έτη σπουδών (3o και 4o έτος). Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών ανά σεμινάριο ορίζεται στους είκοσι (20). Τα σεμιναριακά μαθήματα αποτελούν καινοτομία του Τμήματος σε σχέση με τα υπόλοιπα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ερευνητικών δυνατοτήτων των φοιτητών μέσω της εκπόνησης μιας εμβρυακής μορφής έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης.

 

Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει ως στόχο την παροχή σύγχρονης και εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικής όσο και εμπειρικής, σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο βασίζεται στην ανάλυση των πλέον σύγχρονων εξελίξεων στην Οικονομική Επιστήμη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας. Επιπλέον, στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών ικανών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγοι, σύμβουλοι, αναλυτές και ερευνητές.

 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το τέλους του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια των εξαμήνων αυτών. Επιπλέον, οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξεταστικών περιόδων ανακοινώνεται στους φοιτητές τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις τελικές εξετάσεις. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δυσλεξία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων ορίζεται ορίζεται από τους διδάσκοντες οι οποίοι μπορούν να οργανώσουν κατά την κρίση τους γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις. Μπορεί επίσης να στηριχτεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Κάθε γραπτή εξέταση θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός (3) ωρών. Η ελάχιστη διάρκεια της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (2) ώρες. Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων και οι υποχρεώσεις των φοιτητών και επιτηρητών καθορίζονται από τον κώδικα δεοντολογίας που παρατίθεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Οι βαθμοί των εξετάσεων αναρτώνται στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας Class Web το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη κάθε εξεταστικής περιόδου.

Οι φοιτητές του 4ου έτους σπουδών και οι επανεγγραφέντες φοιτητές μπορούν να κάνουν αναβαθμολόγηση σε τρία (3) μαθήματα που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα έτη σπουδών και έχουν εξεταστεί με επιτυχία. Αν οι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τα (3) μαθήματα στα οποία επιθυμούν αναβαθμολόγηση, έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να επαναδηλώσουν μέχρι τρία (3) μαθήματα. Αν κάποιος φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών εξετάζεται, μετά από αίτηση του, από Τριμελή Επιτροπή Καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα.

 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

H βαθμολογία σε κάθε μάθημα κυμαίνεται μεταξύ 0 και 10. Βάση επιτυχίας είναι το 5.0. O βαθμός Πτυχίου κλιμακώνεται ως εξής:

Άριστα: 8,50 - 10,00

Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49

Καλώς: 5,00 - 6,49

 

Τίτλος (οι) Σπουδών

Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες

 

Επαγγελματική κατοχύρωση

Στο Π.Δ. 475/91 περιγράφονται οι δραστηριότητες του επαγγέλματος του Οικονομολόγου και της άδειας ασκήσεως του.

 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πεδία:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματική Οικονομική
 • Μάνατζμεντ - Μάρκετινγκ
 • Οικονομετρία
 • Βιομηχανική Οργάνωση
 • Αγροτική και Περιβαλλοντική Οικονομική
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Πολιτική Οικονομία
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
 • Οικονομική Ιστορία
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1ο ΄Ετος Σπουδών

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

ΟΙΚ1001

Μαθηματικά Ι

ΟΙΚ1004

Μαθηματικά ΙΙ

ΟΙΚ1002

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

ΟΙΚ1005

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

ΟΙΚ1003

Στατιστική Ι

ΟΙΚ1006

Στατιστική ΙΙ

ΟΙΚ1401

Αγγλικά για Οικονομολόγους Ι

ΟΙΚ1402

Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ

ΟΙΚ1501

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι

ΟΙΚ1301

Πολιτική Οικονομία Ι

ΟΙΚ1201

Λογιστική Ι

 

 

 

2ο ΄Ετος Σπουδών

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

ΟΙΚ2001

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

ΟΙΚ2004

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ

ΟΙΚ2002

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

ΟΙΚ2005

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ

ΟΙΚ2003

Οικονομετρία Ι

ΟΙΚ2006

Οικονομετρία ΙΙ

ΟΙΚ2401

Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ

ΟΙΚ2402

Αγγλικά για Οικονομολόγους IV

ΟΙΚ2301

Κοινωνική Οικονομική Ι

ΟΙΚ2501

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ

ΟΙΚ2302

Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Τομέα Ι

ΟΙΚ2101

Οικονομική των Φυσικών Πόρων & της Ενέργειας

 

 

ΟΙΚ2303

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ι

 

3ο & 4ο ΄Ετος Σπουδών

5ο-7ο Εξάμηνο

6ο-8ο Εξάμηνο

ΟΙΚ3001

Οικονομετρία ΙΙΙ

ΟΙΚ3103

Οικονομική Πολιτική

ΟΙΚ3102

Θεωρία Παιγνίων

ΟΙΚ3106

Διεθνής Χρηματοοικονομική

ΟΙΚ3104

Οικονομική του Περιβάλλοντος

ΟΙΚ3108

Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου

ΟΙΚ3105

Οικονομικά των Νομισματικών Ενώσεων

ΟΙΚ3111

Οικονομικά της Εργασίας Ι

ΟΙΚ3109

Νομισματική Θεωρία Ι

ΟΙΚ3113

Ελληνική Οικονομία Ι

ΟΙΚ3112

Προχωρημένη Μακροοικονομική

ΟΙΚ3114

Αστική και Περιφερειακή Οικονομική

ΟΙΚ3201

Βιομηχανική Οργάνωση Ι

ΟΙΚ3209

Μάνατζμεντ ΙΙ

ΟΙΚ3202

Μάνατζμεντ Ι

ΟΙΚ3210

Οικονομικά της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας

ΟΙΚ3203

Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΟΙΚ3213

Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΟΙΚ3204

Οικονομικές Προβλέψεις & Χρηματιστηριακές Αναλύσεις

ΟΙΚ3302

Οικονομική Ανάπτυξη Ι

ΟΙΚ3207

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

ΟΙΚ3501

Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

ΟΙΚ3211

Οικονομική των Επιχειρήσεων

ΣΚΕ3301

Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών

ΟΙΚ3212

Οικονομική των Μέσων Ενημέρωσης & Ψυχαγωγίας

Σεμινάρια

ΟΙΚ3301

Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ

ΟΙΚ4102

Νομισματική Θεωρία ΙΙ

ΟΙΚ3303

Μαρξιστική Οικονομική

ΟΙΚ4105

Οικονομικά της Εργασίας ΙΙ

ΟΙΚ3305

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

ΟΙΚ4202

Οικονομικοί & Χρηματιστηριακοί Δείκτες

ΟΙΚ3306

Οικονομική Ιστορία

ΟΙΚ4203

Συλλογή, Διαχείριση & Ανάλυση Ποσοτικών & Ποιοτικών Δεδομένων

ΣΚΕ3302

Παραγωγικές Αναδιαρθρώσεις και Εργασιακές Σχέσεις

ΟΙΚ4205

Οικονομικά των Μέσων Επικοινωνίας και Ψυχαγωγίας ΙΙ

Σεμινάρια

ΟΙΚ4301

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας

ΟΙΚ4101

Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας

ΟΙΚ4303

Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Τομέα ΙΙ

ΟΙΚ4103

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΟΙΚ4501

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ

ΟΙΚ4201

Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης

 

 

ΟΙΚ4203

Συλλογή, Διαχείριση & Ανάλυση Ποσοτικών & Ποιοτικών Δεδομένων

 

 

 

 

Κινητικότητα φοιτητών

Το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του να διεκπεραιώσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε άλλο Πανεπιστήμιου του εξωτερικού καθώς και να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (traineeship) σε άλλη χώρα στα πλαίσια του προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών ERASMUS+. Υπάρχουν 28 διαθέσιμες θέσεις κάθε ακαδημαϊκό έτος για μετακίνηση φοιτητών σε ίδρυμα της Αλλοδαπής (σε Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Τουρκία, Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία) με σκοπό τις σπουδές ενώ οι διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση καθορίζονται ετησίως ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων.

 

 

Πρακτική άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η πρώτη πρακτική άσκηση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Από το 1995 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να εργάζονται για διάστημα δύο (2) ή τριών (3) μηνών σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα σχετιζόμενο με το αντικείμενο των σπουδών τους. Οι φορείς αυτοί μπορεί να βρίσκονται είτε εντός Κρήτης είτε σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας ακόμη και στην αλλοδαπή. Η Πρακτική Άσκηση είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και αντιστοιχεί σε 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εξαρτάται από την κατανομή τους ανά Τμήμα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα προηγούμενα χρόνια, οι φοιτητές/τριες που έκαναν Πρακτική Άσκηση στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ήταν κατά μ.ο. περίπου 40 ανά έτος. Για το έτος 2018, η διαθεσιμότητα αυξήθηκε και ανέρχεται στις 120 θέσεις περίπου.

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

 • Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)
 • Υποτροφία Αλεξάνδρου Καραβίτη (Η υποτροφία δίδεται από τη Δωρεά Αλεξάνδρου Καραβίτη σύμφωνα με την 269η/17-09-2009 απόφαση της Συγκλήτου)
 • Οικονομική ενίσχυση στεγαστικού επιδόματος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (http://www.merimna.uoc.gr/images/Stegastiko_2016/N_3220_2004_arthro_10_S...)
 • Δυνατότητα σίτισης/στέγασης προπτυχιακών φοιτητών που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Φοιτητική Μέριμνα: http://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/)