Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανήκει στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, η οποία λειτουργεί στο Ηράκλειο. Η Σχολή ιδρύθηκε σαν Φυσικομαθηματική Σχολή με το Π.Δ. 87/73 και μετονομάσθηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών με το Π.Δ. 452/22-10-84.  Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 103, ΦΕΚ 48/15-4-83, όντας χρονολογικά το δεύτερο Τμήμα Yπολογιστών/Πληροφορικής στην Ελλάδα. H συνεισφορά του Τμήματος στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Ακολουθώντας κυρίως το υπόδειγμα αμερικανικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών τμημάτων «Computer Science and Engineering»,  το  πρόγραμμα  σπουδών  αντιμετωπίζει  την  Πληροφορική  ως  τεχνολογική  επιστήμη:  έχοντας  αυστηρά επιστημονικά θεμέλια και μεθοδολογία, αποσκοπεί στην κατασκευή συστημάτων, υλικού και λογισμικού, τα οποία καλούνται να  εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανθρώπινες ανάγκες. Έτσι, καλύπτει εξ ίσου τα αντικείμενα του υλικού, του λογισμικού, των εφαρμογών  της  πληροφορικής,  και  της  θεωρίας.  Παράλληλα,  δίνεται  ισόρροπη  έμφαση  στη  διδασκαλία  της  αυστηρής επιστημονικής μεθόδου και στην καλλιέργεια των ικανοτήτων σύνθεσης και της νοοτροπίας μηχανικού μέσω ειδικών εργασιών και εργαστηρίων. 
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία, καθώς και προαιρετική Πρακτική Άσκηση μέσω εργασίας εκτός Πανεπιστημίου. Τέλος, προσφέρονται μαθήματα παιδαγωγικής κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοι του  Τμήματος  μπορούν  να  ανταποκριθούν  με  την  ίδια  ευκολία  στις  απαιτήσεις  όλου  του  φάσματος  επαγγελματικής απασχόλησης, από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα.
Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών και εφαρμοσμένων περιοχών στην Επιστήμη Υπολογιστών. Οι κύριες περιοχές δραστηριοποίησης και εξειδίκευσης είναι: 
•    Αλγόριθμοι και Θεωρία Υπολογισμού
•    Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή
•    Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Γλώσσες Προγραμματισμού, Συστήματα Υπολογιστών
•    Βάσεις δεδομένων, Γνωσιακά συστήματα, Πληροφοριακά συστήματα
•    Βιοϊατρική Πληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία
•    Γραφικά Υπολογιστών, Υπολογιστική Όραση, Ρομποτική
•    Δίκτυα, Τηλεπικοινωνίες, Ασφάλεια, Κατανεμημένα Συστήματα
•    Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Αναγνώριση Προτύπων 
•    Σήματα και Πολυμέσα
Στα τριάντα δύο  (32) χρόνια λειτουργίας του, το Τμήμα έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Σήμερα, η σημαντική του συνεισφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών στην χώρα μας είναι πλέον αναγνωρισμένη. Ταυτόχρονα, τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το ερευνητικό του έργο είναι καταξιωμένα διεθνώς. 
Το Τμήμα έχει στελεχωθεί σταδιακά με εξαίρετους επιστήμονες, οι οποίοι διατηρούν σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με τη βιομηχανία. Από την έναρξη λειτουργίας του παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία, γεγονός το οποίο φαίνεται τόσο από την ποιότητα του ολοκληρωμένου προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, όσο και από την επιτυχή σταδιοδρομία των πτυχιούχων του. 
Από την έναρξη λειτουργίας του, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών συνεργάζεται στενά με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Η συνεργασία αυτή είναι προς αμοιβαίο όφελος και του Τμήματος και του Ινστιτούτου, όσον αφορά τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το ερευνητικό έργο.
Σήμερα (2017) στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών διδάσκουν: 21 μέλη ΔΕΠ, 4 Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, 3 μέλη ΕΔΙΠ και 1 μέλος ΕΕΠ.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

http://www.csd.uoc.gr/  (Αρχική ιστοσελίδα του Τμήματος)

http://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?content=contact_and_location (ιστοσελίδα με πληροφορίες επικοινωνίας)

Τηλ.: +30 2810393500

Fax: +30 2810393501

Email: info@csd.uoc.gr

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Η εισαγωγή στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης γίνεται με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων,  τρόπους εισαγωγής στα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανελλαδικές εξετάσεις, ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, και άλλων, αλλοδαπών-αλλογενών, Eλλήνων του εξωτερικού και άλλων, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, κατάταξη πτυχιούχων μετά από εξετάσεις (σε τρία μαθήματα) που διεξάγονται στο Τμήμα).

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα

 

Φοίτηση

Συνιστάται ο εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή σε καθεστώς πλήρους φοίτησης να είναι περίπου ίσος με 30 ECTS (οι πιστωτικές μονάδες ECTS ενός μαθήματος εκφράζουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή προκειμένου να επιτύχει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που αφορούν στο συγκεκριμένο μάθημα). Ο μέγιστος επιτρεπτός φόρτος είναι πενήντα δύο (52) ECTS ανά εξάμηνο και ενενήντα επτά (97 ECTS) ανά Ακαδημαϊκή χρονιά. Επιπλέον αυτού του μέγιστου επιτρεπτού φόρτου, επιτρέπεται η εγγραφή του φοιτητή σε ένα (1) επιπλέον μάθημα ανά εξάμηνο για αναβαθμολόγηση (υπό την προφανή προϋπόθεση ότι έχει ήδη περάσει αυτό το μάθημα). Η μερική φοίτηση είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 3 του ν. 4009/2011.

 

Κατηγορίες Μαθημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΡΜΟΥ (υποχρεωτικά)

25

Ε1: Μαθήματα Επιλογής Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Επιλεγμένα μαθήματα από Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ε2: Μαθήματα Επιλογής άλλων Επιστημών

Επιλεγμένα μαθήματα από Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ε3: Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα

Ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής Ε3-Ε9 προσαρμόζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος βάσει των μαθησιακών στόχων του Τμήματος.

Ε4: Υλικό (Hardware)

Ε5: Λογισμικό Συστημάτων

Ε6: Πληροφοριακά Συστήματα

Ε7: Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική

Ε8: Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων

Ε9: Πληροφορική και Κοινωνία

 

Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι:

 • Η υψηλή στάθμη και ποιότητα με διεθνή κριτήρια,
 • Η εναρμόνισή του με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών, της πληροφορικής, και των τηλεπικοινωνιών.
 • Η εφαρμοσμένη κατεύθυνση, με έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση, παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης και την κατανόηση των αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα και του μηχανικού.
 • Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων, και,
 • στο μεταπτυχιακό επίπεδο, η εξειδίκευση σε τομείς αιχμής και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης, σε συνεργασία και με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.   

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος, και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλή στάθμη των μελών του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του.

 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

Η  αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στα μαθήματα γίνεται μέσω προόδων,  ασκήσεων,  εργασιών, παρουσιάσεων, και τελικών εξετάσεων.

Υπάρχουν τρεις εξεταστικές περίοδοι ανά ακαδημαϊκό έτος:

 • η εξεταστική περίοδος του Ιανουαρίου για την κανονική εξέταση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου,
 • η εξεταστική περίοδος του Ιουνίου για την κανονική εξέταση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, και
 • η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου για την επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων και του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.
 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι 0-10 με βάση επιτυχίας το 5, και με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:

 • Άριστα: 8,5-10
 • Λίαν Καλώς: 6,5- 8,49
 • Καλώς: 5- 6,49
 • Ανεπιτυχώς: 0-4,99
 

Τίτλος (οι) Σπουδών

Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών

 

Επαγγελματική κατοχύρωση

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων καθορίζονται στο ΠΔ44 ΦΕΚ/58-8-4-2009.

Για τη διδασκαλία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) που αντιστοιχεί συνολικά σε 30-40 ECTS. Οι φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων και διδακτικής πρακτικής άσκησης. Τα μαθήματα του Προγράμματος ΠΔΕ προσφέρονται από το 3ο ή 5ο εξάμηνο σπουδών με βάση τα προαπαιτούμενα και το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος αναγράφεται και στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα βασικών σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών αποτελείται από 25 μαθήματα κορμού, που είναι υποχρεωτικά, και από 9 ομάδες μαθημάτων επιλογής. Οι επιλογές επιτρέπουν την ειδίκευση σε τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας των υπολογιστών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών ή και σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.

Απολύτως αναγκαία για σπουδές στην επιστήμη υπολογιστών είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, διότι η συντριπτική πλειοψηφία της βιβλιογραφίας είναι γραμμένη σ' αυτήν. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν τα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών τους με κάθε επιμέλεια (εφ' όσον βέβαια δεν ξέρουν ήδη Αγγλικά σε βαθμό που να μπορούν να περάσουν τις αντίστοιχες εξετάσεις χωρίς παρακολούθηση), δεδομένου ότι στον 3ο και 4ο χρόνο σπουδών γίνεται ευρεία χρήση αγγλόφωνης βιβλιογραφίας.

Είναι δυνατόν ένας προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος να εγγράφεται και σε μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος ως ελεύθερες μονάδες, αλλά μόνο μετά από προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Οι μονάδες ECTS των μεταπτυχιακών μαθημάτων συνυπολογίζονται στις συνολικές μονάδες ECTS του φοιτητή.

Το ενδεικτικό Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

1ο εξάµηνο

Σύνολο ECTS

36

 

 

ΗΥ-100

Εισαγωγή στην Επιστήµη Υπολογιστών

8

Υ

 

ΗΥ-110

Απειροστικός Λογισµός Ι

8

Υ

 

ΗΥ-112

Φυσική Ι

8

Υ

 

ΗΥ-120

Ψηφιακή Σχεδίαση

8

Υ

 

ΗΥ-108

Αγγλικά Ι

4

Υ

 

2ο εξάµηνο

Σύνολο ECTS

30

 

 

ΗΥ-111

Απειροστικός Λογισµός ΙΙ

6

Υ

ΗΥ-110

ΗΥ-118

∆ιακριτά Μαθηµατικά

6

Υ

 

HY-119

Γραµµική Άλγεβρα

6

Υ

 

ΗΥ-150

Προγραµµατισµός

8

Υ

 

ΗΥ-109

Αγγλικά ΙΙ

4

Υ

ΗΥ-108

3ο εξάµηνο

Σύνολο ECTS

32

 

 

ΗΥ-217

Πιθανότητες

6

Υ

ΗΥ-110

ΗΥ-240

∆οµές ∆εδοµένων

8

Υ

ΗΥ-100, ΗΥ-150 (ΗΥ-118)

ΗΥ-252

Αντικειμενοστρεφής Προγραµµατισµός

8

Υ

ΗΥ-150

ΗΥ-280

Θεωρία Υπολογισµού

6

Υ

 

ΗΥ-208

Αγγλικά ΙΙΙ

4

Υ

ΗΥ-109

4ο εξάµηνο

Σύνολο ECTS

32

 

 

ΗΥ-180

Λογική

6

Υ

 

ΗΥ-215

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς

8

Υ

ΗΥ-110

ΗΥ-225

Οργάνωση Υπολογιστών

8

Υ

ΗΥ-120

ΗΥ-255

Εργαστήριο Λογισµικού

6

Υ

ΗΥ-100 ή ΗΥ-150

ΗΥ-209

Αγγλικά ΙV

4

Υ

ΗΥ-208

5ο εξάµηνο

 Σύνολο ECTS

28

 

 

ΗΥ-335

∆ίκτυα Υπολογιστών

6

Υ

ΗΥ-118 ή ΗΥ-217

ΗΥ-345

Λειτουργικά Συστήµατα

8

Υ

ΗΥ-240, ΗΥ-255, (ΗΥ-225)

ΗΥ-360

Αρχεία και Βάσεις ∆εδοµένων

8

Υ

ΗΥ-240, ΗΥ-118, (ΗΥ-180)

ΗΥ-3xx

Μάθηµα Επιλογής

6

 

 

6ο εξάµηνο

 Σύνολο ECTS

34

 

 

ΗΥ-340

Γλώσσες και Μεταφραστές

8

Υ

ΗΥ-280, [ΗΥ-240 ή ΗΥ-255], (ΗΥ-225)

ΗΥ-380

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

8

Υ

ΗΥ-240, ΗΥ-118

ΗΥ-3xx

Μάθηµα Επιλογής

6

 

 

ΗΥ-3xx

Μάθηµα Επιλογής

6

 

 

ΗΥ-3xx

Μάθηµα Επιλογής

6

 

 

7ο εξάµηνο

 Σύνολο ECTS

33

 

 

(Ε3-Ε9)

 Μαθήματα Επιλογής

24

 

 

ΗΥ-499

Διπλωματική Εργασία                                        

9

Υ

 

8ο εξάµηνο

 Σύνολο ECTS

27

 

 

(Ε3-Ε9)

 Μαθήματα Επιλογής

18

 

 

ΗΥ-499

Διπλωματική Εργασία                                        

9

Υ

 

  Υ: μάθημα κορμού - υποχρεωτικό

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Τμήματος:

http://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=courses_catalog&openmenu=demoAcc3&lang=gr (Κατάλογος Μαθημάτων)

http://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=undergrad_regulation&openmenu=demoAcc3&lang=gr  (Πλήρης Οδηγός Σπουδών)

 

Κινητικότητα φοιτητών

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +.

Πληροφορίες για τη διαδικασία θα βρείτε στην  ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=student_exchange&openmenu=demoAcc3&lang=gr) και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://www.uoc.gr/intrel/index.php/el/foitites ).

 

Πρακτική άσκηση

Φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος βασικών σπουδών του Τμήματος μπορούν να εργάζονται για 3 ή 6 μήνες ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για σκοπούς πρακτικής τους εξάσκησης σε θέματα σχετικά με την επιστήμη υπολογιστών και την πρακτική της εφαρμογή. Η εργασία γίνεται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ ή επισκέπτη καθηγητή και ενός εργαζομένου του φορέα υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=work_experience&openmenu=demoAcc3&lang=gr

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

 • Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)
 • Διακεκριμένες Προπτυχιακές Υποτροφίες "Στέλιος Ορφανουδάκης" που απονέμονται από το Ι.Π. του Ι.Τ.Ε. (Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας) σε φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Π.Κ.
 • Υποτροφίες του κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» που απευθύνονται σε πρωτοετείς φοιτητές της ΣΘΕΤΕ (Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Οικονομική ενίσχυση στεγαστικού επιδόματος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (http://www.merimna.uoc.gr/images/Stegastiko_2016/N_3220_2004_arthro_10_Stegstiko_Epidoma.pdf)
 • Δυνατότητα σίτισης/στέγασης προπτυχιακών φοιτητών που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Φοιτητική Μέριμνα: http://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/)