Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Tο Τμήμα Bιολογίας της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Κρήτης, λειτουργεί από το 1983 με Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και από το 1987 με Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών. Αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο σύγχρονης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Βιολογίας, με ενεργό συμμετοχή στην εκρηκτική εξέλιξη της σύγχρονης Βιολογίας σε διεθνές επίπεδο.

Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας το Τμήμα είναι οργανωμένο σε Ερευνητικούς Τομείς, στους οποίους κατανέμεται το διδακτικό προσωπικό και οι εργαστηριακές μονάδες.

Κάθε Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Σύμφωνα με το Π.Δ. 103/83, ΦΕΚ 48 τ. Α, οι Τομείς του Τμήματος Βιολογίας είναι σήμερα τρεις (3):

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Τομέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιολογίας του Κυττάρου, Αναπτυξιακής Βιολογίας, Γενετικής και Ανοσολογίας και ασχολείται κυρίως με την μελέτη της λειτουργίας του κυττάρου ως μονάδα ζωής και τη σχέση αυτού με τον περιβάλλοντα χώρο.

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Τομέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ζωολογίας, Βοτανικής, Οικολογίας, Φυσιολογίας, Θαλάσσιας Βιολογίας και ασχολείται κυρίως με τη βιολογία οργανισμών, πληθυσμών και περιβάλλοντος.

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Τομέας αυτός ασχολείται με εφαρμογές της βιολογίας και βιολογικών διεργασιών στη μηχανική και τεχνολογία, στο περιβάλλον και στην ιατρική.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας,

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810394401, Fax : 2810394404,

E-mail: secretary@biology.uoc.gr,

Web Page: http://www.biology.uoc.gr/

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα

 

Φοίτηση

Tο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έναν αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας και που παρέχουν στους φοιτητές υψηλού επιπέδου γνώσεις σε σύγχρονα θέματα της Μοριακής, Κυτταρικής, Πληθυσμιακής και Οργανισμικής Βιολογίας (μαθήματα κορμού).

Μετά την περάτωση του 4ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία εκ των δύο κατευθύνσεων του προγράμματος και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της επιλεγμένης κατεύθυνσης καθώς και να διαλέξουν μια σειρά μαθημάτων επιλογής.

 

Κατευθύνσεις του προγράμματος

Οι κατευθύνσεις (απόφαση υπ. Αριθμ. 66442Α/Β1, ΦΕΚ 1658/12-11-2003) συγκροτούν δύο ευρείες θεματικές περιοχές επιμέρους γνωστικών αντικειμένων αιχμής της επιστήμης της Βιολογίας και είναι:

Α. Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία  (Μοριακή Κατεύθυνση)

Β. Περιβαλλοντική Βιολογία και Διαχείριση Βιολογικών Πόρων (Περιβαλλοντική Κατεύθυνση)

 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Κατά τη διάρκεια των τριών (3) πρώτων εξαμήνων σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται σε 18 υποχρεωτικά μαθήματα κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις και σε 3 μαθήματα Αγγλικής γλώσσας. Στο 4ο εξάμηνο εγγράφονται σε ακόμη ένα μάθημα Αγγλικής γλώσσας. Στο τέλος του 4ου εξαμήνου, οι φοιτητές έχοντας λάβει τη γενική γνώση που θεωρείται απαραίτητη βάση για ένα Βιολόγο, καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση που αντιστοιχεί στα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα. Στο 4ο, 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές εγγράφονται τόσο στα κοινά υποχρεωτικά μαθήματα των δύο κατευθύνσεων όσο και στα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης.

Σε κάθε εξάμηνο τα μαθήματα που δηλώνονται για πρώτη φορά (υποχρεωτικά, επιλογής, ελεύθερης επιλογής, μαθήματα εκτός Τμήματος), δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 35 ECTS. Επιπλέον των 35 ECTS επιτρέπεται να δηλώνονται μαθήματα στα οποία ο φοιτητής είχε εγγραφεί σε προηγούμενα εξάμηνα αλλά δεν είχε εξεταστεί επιτυχώς. Επίσης επιπλέον των 35 ECTS υπολογίζεται η πρακτική άσκηση εφόσον πραγματοποιείται κατά τους θερινούς μήνες.

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου είναι η φοίτηση 8 διδακτικών εξαμήνων, η επιτυχής παρακολούθηση 36 υποχρεωτικών μαθημάτων για την κατεύθυνση Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας (για τους εισακτέους από το ακ. έτος 2011-12) ή 32 υποχρεωτικών μαθημάτων για την κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων, 4 υποχρεωτικών εξαμηνιαίων μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας και η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 ECTS (Πιστωτικών Μονάδων) και για τις δύο κατευθύνσεις.

 

Κατηγορίες Μαθημάτων

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

32  Κοινά Υποχρεωτικά μαθήματα Μοριακής και Περιβαλλοντικής Κατεύθυνσης, 135 ECTS

8 Μοριακής Κατεύθυνσης, 43 ECTS

4 Περιβαλλοντικής Κατεύθυνσης, 16 ECTS

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

17 Κοινά μαθήματα Επιλογής Μοριακής και Περιβαλλοντικής Κατεύθυνσης, 60 ECTS

Πτυχιακή Εργασία, 20 ECTS

Τριμηνιαίο Εργαστηριακό Μάθημα, 4 ECTS

Μάθημα με Ανάθεση Ύλης, 4 ECTS

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (διάρκεια 3 μηνών), 3 ECTS

Πρακτική Άσκηση Erasmus (διάρκειας 3 μηνών) 3 ECTS (και 17 θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος)

9 Μοριακής Κατεύθυνσης, 36 ECTS

10 Περιβαλλοντικής Κατεύθυνσης, 39 ECTS

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής- Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και επιλογής της μη επιλεγμένης κατεύθυνσης, 32 ECTS (υπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου)

Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μαθήματα εκτός Τμήματος -Μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα,18 ECTS (συμπεριλαμβάνονται στα 32 ECTS από τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και υπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου)

Πρακτική Άσκηση στην Διδακτική της Βιολογίας, 6 ECTS

Διδακτική της Βιολογίας, 4 ECTS

 

Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθεί εξεταστική περίοδος, η διάρκεια της οποίας ρυθμίζεται με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, κατά την οποία οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα στην εξεταστική περίοδο του διδασκόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου, ο φοιτητής μπορεί να επανεξεταστεί κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην επαναληπτική εξέταση μπορεί να επανεξεταστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου.

Αναβαθμολογήσεις

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να κάνει αναβαθμολόγηση σε μαθήματα παλαιότερων ετών και του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Για αναβαθμολόγηση μαθημάτων παλαιότερων ακαδημαϊκών ετών, ο φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει τα μαθήματα προς αναβαθμολόγηση στη Γραμματεία την περίοδο που γίνονται οι δηλώσεις των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Στους φοιτητές που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους, ενώ θα μπορούσαν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι, το Τμήμα δίνει το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για αναβαθμολόγηση και αναστολή της ανακήρυξής τους ως πτυχιούχων για μία εξεταστική περίοδο. Η αίτηση θα πρέπει να πρωτοκολλείται κατά την κατάθεση, να γίνεται ταυτοπροσωπία και να ζητείται το γνήσιο της υπογραφής.

 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η αξιολόγηση των φοιτητών, απαραίτητο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι συνεχής και εξελίσσεται σε όλη τη χρονική διάρκεια του εξαμήνου. Η βαθμολογία των επιδόσεων των φοιτητών ορίζεται με βάση τη δεκάβαθμη κλίμακα (0 έως 10). Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, εάν ο φοιτητής βαθμολογηθεί τουλάχιστον με το βαθμό πέντε (5). Ο υπεύθυνος του μαθήματος έχει την απόλυτη ευθύνη για την επιλογή του τρόπου ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, καθώς επίσης για τη βαθμολογία και για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Τα ακριβή χαρακτηριστικά της εξεταστικής διαδικασίας (αριθμός εξετάσεων, συχνότητα, τρόπος ελέγχου και αξιολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών) προσδιορίζονται για κάθε μάθημα από τον υπεύθυνο διδάσκοντα στην αρχή του εξαμήνου. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται βάσει του Κανονισμού Διεξαγωγής Εξετάσεων, το πλήρες κείμενο του οποίου βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.biology.uoc.gr/el/studies/undergraduate/various).

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 

A’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες**

ΔΜ

ECTS

ΒΙΟΛ-101 Κ-Εισαγωγή στη Ζωολογία

Μ. Παυλίδης, Ν. Πουλακάκης

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-102   Κ-Εργαστηριακό Μάθημα «Εισαγωγή στη Ζωολογία»

Ν. Πουλακάκης, Μ. Παυλίδης

 

3 Χ11

2

3

ΒΙΟΛ-103   Κ-Φυσική

Ι. Κομίνης (Π.Δ. 407)

2 Χ13

 

3

4

ΒΙΟΛ-105 Κ-Γενική Xημεία

Α. Ρίζος (Tμήμα Χημείας)

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-107   Κ-Oργανική Xημεία

Η. Γκιζελή

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-109 K-Χρήσεις Η/Υ και Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων

Χ. Νικολάου

2 Χ13

2

2

ΒΙΟΛ-111 Κ-Aγγλικά I

Μ. Κουτράκη

3 Χ13

3

2

 

B’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες

ΔΜ

ECTS

ΒΙΟΛ-150 Κ-Kυτταρική Bιολογία

Γ. Xαλεπάκης

5 Χ13

(*)

4

6

ΒΙΟΛ-152 Κ-Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών

K. Kοτζαμπάσης

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-153 Κ-Εργαστηριακό Μάθημα «Δομή και Λειτουργική Οργάνωση Φυτικών Οργανισμών»

K. Kοτζαμπάσης

3 Χ11

2

3

ΒΙΟΛ-154 Κ-Bιοχημεία I

Χ. Σπηλιανάκης

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-156  Κ-Bιομαθηματικά

K. Λύκα

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-158 Κ-Aγγλικά II

Μ. Κουτράκη

3 Χ13

3

2

ΒΙΟΛ-155 Κ-Γενικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων

Δ. Τζαμαρίας,  Χ. Σπηλιανάκης

Κ. Κοτζαμπάσης

4 Χ11

2

3

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες

ΔΜ

ECTS

ΒΙΟΛ-201 Κ-Mικροβιολογία

(Το ακ. έτος 2016-17 θα διδαχθεί κατ’ εξαίρεση στο εαρινό εξάμηνο)

Β. Σανδαλάκης

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-203 Κ-Oικολογία

Σ. Πυρίντσος

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-204 Κ-Μέθοδοι στην Οικολογία

Σ. Πυρίντσος

Χ. Νικολάου

3 Χ11

2

3

ΒΙΟΛ-205 Κ-Γενετική I

Χ. Δελιδάκης

5 Χ13

(*)

4

6

ΒΙΟΛ-207 Κ-Mοριακή Bιολογία

Ι. Παπαματθαιάκης

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-208 Κ-Γενικές Μέθοδοι Κυτταρικής και Γενετικής Ανάλυσης

Χ. Δελιδάκης,

Β. Μπουριώτης

3 Χ11

2

3

ΒΙΟΛ-211 Κ- Aγγλικά III

Μ. Κουτράκη

3 Χ13

3

3

 

Δ’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες

ΔΜ

ECTS

ΒΙΟΛ-251   Κ- Μέθοδοι Λειτουργικής Ανάλυσης Βιολογικών  Μακρομορίων

Γ. Γαρίνης, Β. Μπουριώτης,

Ε. Αθανασάκη, Κ.Κοτζαμπάσης

3 Χ12

2

3

ΒΙΟΛ-252 M-Bιοχημεία II

Δ. Τζαμαρίας

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-254 M-Γενετική II

Γ. Γαρίνης

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-256 M-Φυσικοχημεία

Κ. Πετράτος (ΙΤΕ), Δ. Άγγλος – Σ. Φαράντος (Τμήμα Χημείας)

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-263   Κ-Εργαστηριακό Μάθημα «Βιοποικιλότητα-Ζώα»

Μ. Μυλωνάς, Ν. Πουλακάκης, Γ. Κουμουνδούρος

3 Χ11

2

3

ΒΙΟΛ-257 Κ-Βιοποικιλότητα και Εξελικτική Οικολογία  Φυτών

Σ. Πυρίντσος

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-259 Π-Εργαστηριακό Μάθημα «Βιοποικιλότητα-Φυτά»

Σ. Πυρίντσος

3 Χ11

2

3

ΒΙΟΛ-265 Κ-Θαλάσσια Βιολογία

Μ. Κεντούρη, Ι. Καρακάσης,

Μ. Παυλίδης, Γ.Κουμουνδούρος

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-266 Π-Εργαστήρια Θαλάσσιας Βιολογίας

Ι. Καρακάσης,

Μ. Παυλίδης, Γ.Κουμουνδούρος

3 Χ11

2

3

ΒΙΟΛ-258 Κ-Aγγλικά IV

Μ. Κουτράκη

3 Χ13

3

3

 

Ε’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες

ΔΜ

ECTS

ΒΙΟΛ-300 Κ-Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κυτταρικών Διεργασιών

Δ. Αλεξανδράκη,

Ε. Αθανασάκη, Κ. Κοτζαμπάσης, Γ. Ζάχος

3 Χ11

2

3

ΒΙΟΛ-303   Κ-Eξέλιξη

Ε. Λαδουκάκης

5 Χ13

(*)

4

6

ΒΙΟΛ-305 Μ-Ενζυμική Βιοτεχνολογία

Β. Μπουριώτης

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-307 Μ-Aνοσοβιολογία

E. Aθανασάκη

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-309 Π-Βιοστατιστική

Κ. Λύκα

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-313 Π-Βιογεωγραφία

Μ. Μυλωνάς,

Ν. Πουλακάκης

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-311 M-Γενετική Ανθρώπου

Γ. Γαρίνης

3 Χ13

3

4

 

ΣΤ’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες

ΔΜ

ECTS

ΒΙΟΛ-350 Κ-Aναπτυξιακή Bιολογία

Δ. Aλεξανδράκη

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-352 Μ-Bιοτεχνολογία

M. Kοκκινίδης, Κ. Καλαντίδης

4 Χ13

4

6

ΒΙΟΛ-358 Κ-Φυσιολογία Φυτών

K. Α. Pουμπελάκη-Αγγελάκη

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-355 Κ-Μέθοδοι Ανάλυσης Φυσιολογικών Διεργασιών

Κ. Κοτζαμπάσης,

Κ. Σιδηροπούλου

4 Χ11

2

3

ΒΙΟΛ-357 Κ-Φυσιολογία Ζώων

Κ. Σιδηροπούλου

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-315 Μ-Υπολογιστική Βιολογία

Χ. Νικολάου

4 Χ13

(*)

4

5

ώρες διδασκαλίας και φροντιστηρίου

** ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα X αριθμό εβδομάδων

 

Χειμερινό Εξάμηνο

α. Κατεύθυνση Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας

Ζ’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες**

ΔΜ

ECTS

ΒΙΟΛ-406 ΜΕ-Kρυσταλλογραφική Aνάλυση Bιολογικών Mακρομορίων

M. Kοκκινίδης

2 Χ13

2

4

ΒΙΟΛ-408 ΜΕ-Eιδικά Θέματα Kυτταρικού κύκλου και Διαφοροποίησης

(Δεν θα διδαχθεί το ακ. έτος 2016-17)

Δ. Aλεξανδράκη

2 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-410 ΜΕ-RNA

E. Tσαγρή

2 Χ13

2

4

ΒΙΟΛ-412 ΜΕ-Κυτταρική Αύξηση, Πολλαπλασιασμός και Καρκίνος

(Για τη λήψη του παραπάνω μαθήματος συνιστάται η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων Κυτταρική Βιολογία, Μοριακή Βιολογία, Γενετική Ι και Γενετική ΙΙ)

Γ. Ζάχος

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-414 ΜΕ-Βιοχημεία της Επιγενετικής

Χ. Σπηλιανάκης

3 Χ13

3

4

β. Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων

Ζ’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες

ΔΜ

ECTS

ΒΙΟΛ-413 ΠΕ-Ιχθυολογία

Μ. Παυλίδης

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-403 ΠΕ-Υδατοκαλλιέργειες

M. Kεντούρη

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-405 ΠΕ-Διαχείριση Χερσαίων Oικοσυστημάτων

(Υποχρεωτικές παρακολουθήσεις)

Σ. Πυρίντσος

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-465 ΠΕ-Πανίδα της Ελλάδας

(Για τη λήψη του παραπάνω μαθήματος συνιστάται η επιτυχής παρακολούθηση του υποχρεωτικού μαθήματος Βιοποικιλότητα – Ζώα)

Μ. Μυλωνάς

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-409 ΠΕ-Θαλάσσια Ρύπανση

(Το μάθημα διδάσκεται κάθε ζυγό ακαδημαϊκό έτος)

Ν. Παπαγεωργίου (Μεταδιδάκτορας)

2 Χ13

2

4

ΒΙΟΛ-411 ΠΕ-Βενθική Oικολογία

(Δεν θα διδαχθεί το ακ. έτος 2016-17)

Ι. Καρακάσης

3 Χ13

3

4

γ. Κοινά μαθήματα των δύο Κατευθύνσεων

Ζ’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες

ΔΜ

ECTS

ΒΙΟΛ-440 KE-Φωτοσύνθεση

K. Kοτζαμπάσης

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-443 KE-Μάθημα με ανάθεση ύλης

μέλος ΔΕΠ

 

2

4

ΒΙΟΛ-444 KE-Τριμηνιαίο Εργαστηριακό μάθημα

μέλος ΔΕΠ

 

2

4

ΒΙΟΛ-447 KE-Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών

Κ. Καλαντίδης

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-445 KE-Εργαστηριακό Μάθημα - Πράσινη Βιοτεχνολογία

Κ. Κοτζαμπάσης,

Κ. Καλαντίδης, Σ. Πυρίντσος,

Ε. Τσαγρή, Ι. Βόντας

3 Χ13

3

4

 

ΒΙΟΛ-449 KE-Εισαγωγή στην Ιατρική και Οικονομική Εντομολογία

Χ. Λούης,  Ι. Βόντας

(υπεύθυνος Χ. Δελιδάκης)

2 Χ13

2

4

ΒΙΟΛ-415 KE-Μοριακοί και Κυτταρικοί Μηχανισμοί Ανάπτυξης του Νευρικού Συστήματος

Μ. Σαββάκη

(Μεταδιδάκτορας)

2 Χ13

2

4

ΒΙΟΛ-416 KE-Ειδικά Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας

Γ. Χαλεπάκης

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-492 KE-Νευροβιολογία

Κ. Σιδηροπούλου

3 Χ13

3

4

 

Εαρινό Εξάμηνο

α. Κατεύθυνση Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας

 

Η’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες

ΔΜ

ECTS

 

ΒΙΟΛ-452 ΜΕ-Πρωτεϊνική Mηχανική

M. Kοκκινίδης

2 Χ13

2

4

 

ΒΙΟΛ-454 ΜΕ-Θέματα Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας

(Συνιστάται για τη λήψη του παραπάνω μαθήματος η επιτυχής παρακολούθηση του υποχρεωτικού μαθήματος Ενζυμική Βιοτεχνολογία)

B. Mπουριώτης

2 Χ13

2

4

 

ΒΙΟΛ-456 ΜΕ-Mοριακή Oγκογένεση

(1. Το μάθημα διδάσκεται κάθε μονό ακαδημαϊκό έτος. 2. Συνιστάται για τη λήψη του παραπάνω μαθήματος η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων Γενετική Ι και ΙΙ, Κυτταρική Βιολογία, Μοριακή Βιολογία και Αναπτυξιακή Βιολογία. 3. Υποχρεωτικές παρακολουθήσεις)

I. Παπαματθαιάκης

2 Χ13

3

4

 

ΒΙΟΛ-460 ΜΕ-Mοριακή Ιολογία Φυτών

Ε. Tσαγρή

2 Χ13

2

4

 

ΒΙΟΛ-462 ΜΕ-Eιδικά Θέματα Aνοσολογίας

(Για τη λήψη του παραπάνω μαθήματος συνιστάται η επιτυχής παρακολούθηση του υποχρεωτικού μαθήματος Ανοσολογία.)

E. Aθανασάκη

4 Χ13

3

4

 

ΒΙΟΛ-468 ΜΕ-Βιολογία Ανάπτυξης της Δροσόφιλας

(Για τη λήψη του παραπάνω μαθήματος συνιστάται η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων Γενετική Ι και ΙΙ, Κυτταρική Βιολογία και Μοριακή Βιολογία)

(υποχρεωτικές παρακολουθήσεις)

X. Δελιδάκης

2 Χ13

3

4

 

β. Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων

 

Η’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες

ΔΜ

ECTS

 

ΒΙΟΛ-407 ΠΕ-Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωμορφολογίας

Χ. Φασουλάς

3 Χ13

3

4

ΒΙΟΛ-453 ΠΕ-Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

(Υποχρεωτικές παρακολουθήσεις)

Γ. Κουμουνδούρος

2 Χ13

2

4

 

ΒΙΟΛ-455 ΠΕ-Θαλάσσια Βιοτεχνολογία

(Υποχρεωτικές παρακολουθήσεις)

M. Κεντούρη,

2 Χ13

2

4

 

ΒΙΟΛ-461 ΠΕ-Εργαστηριακό Μάθημα «Πανίδα της Ελλάδας»

(Συνιστάται για τη λήψη του παραπάνω μαθήματος η επιτυχής παρακολούθηση του ΠΕ-Πανίδα της Ελλάδας)

Μ. Μυλωνάς

3 Χ11

2

3

 

ΒΙΟΛ-471 ΠΕ-Εξελικτική Οικολογία

Ν. Πουλακάκης

3 Χ13

3

4

 

γ. Κοινά μαθήματα των δύο Κατευθύνσεων

 

Η’ Εξάμηνο

Μάθημα

Διδάσκοντες Μαθήματος

Ώρες

ΔΜ

ECTS

 

ΒΙΟΛ 463 ΚΕ-Φωτοβιολογία

K. Kοτζαμπάσης

2 Χ13

2

4

 

ΒΙΟΛ-446 KE-Μοριακή Εξέλιξη

Ε. Λαδουκάκης

2 Χ13

2

4

 

ΒΙΟΛ-450 KE-Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Εξέλιξη

Ν. Πουλακάκης, Ε. Λαδουκάκης

3 Χ13

3

4

 

ΒΙΟΛ-490 ΚΕ-Μοριακή Φυσιολογία Καταπονήσεων Φυτών

(1. Το μάθημα διδάσκεται κάθε ζυγό ακαδημαϊκό έτος. 2. Για τη λήψη του παραπάνω μαθήματος συνιστάται η επιτυχής παρακολούθηση του υποχρεωτικού μαθήματος Φυσιολογία Φυτών)

K. Α. Pουμπελάκη-Αγγελάκη

 

3 Χ13

3

4

 

ΒΙΟΛ-491 ΚΕ-Bιοτεχνολογία Φυτών

(Το μάθημα διδάσκεται κάθε μονό ακαδημαϊκό έτος)

K. Α. Pουμπελάκη-Αγγελάκη

3 Χ13

3

4

 

ΒΙΟΛ-493 ΚΕ-Εφαρμογές Σύγχρονων Τεχνικών Μικροσκοπίας

(Υποχρεωτικές παρακολουθήσεις)

Γ. Ζάχος

2 Χ13

2

4

 

ΒΙΟΛ-443 ΚΕ-Μάθημα με ανάθεση ύλης

μέλος ΔΕΠ

 

2

4

 

ΒΙΟΛ-444 ΚΕ-Τριμηνιαίο Εργαστηριακό μάθημα

μέλος ΔΕΠ

 

2

4

 

ΒΙΟΛ-494 ΚΕ-Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Μάθημα Επιλογής που απευθύνεται στα εξάμηνα φοίτησης Δ, Στ, Πτυχίο. Εκτός Κύκλου Μαθημάτων

Γ. Δημητρακάκης

3 Χ13

3

4

 

ΒΙΟΛ-472 KE-Βιολογία της Καταπόνησης, Διαχείριση και Ευημερία Πειραματόζωων

Ξ. Κωνσταντουδάκη (Μεταδιδάκτορας)

2 Χ13

2

4

 

ΒΙΟΛ-451ΔΕΜ KE-Σύγχρονες διαγονιδιακές Τεχνολογίες

Β. Δουρής

(Μεταδιδάκτορας)

2 Χ13

2

4

 

ΒΙΟΛ-400 KE-Μηχανισμοί Γήρανσης και Μακροβιότητας

Κ. Στρατήγη

(Μεταδιδάκτορας)

2 Χ13

2

4

 

ΒΙΟΛ-495 ΚΕ-Σύγχρονες Τεχνικές μικρο/νανοτεχνολογίας στη Βιολογική Έρευνα και Μοριακή Διαγνωστική

(1. Για τη λήψη του παραπάνω μαθήματος συνιστάται η επιτυχής παρακολούθηση της Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας Ι 2. Υποχρεωτικές παρακολουθήσεις)

Η. Γκιζελή

2 Χ13

2

4

 

** ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα X αριθμό εβδομάδων

 

Κινητικότητα φοιτητών

Κατοχύρωση ECTS μέσω του Προγράμματος Erasmus

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, αφού επιλέξουν ένα από τα Πανεπιστήμια του δικτύου, μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα της επιλογής τους και να λάβουν την αντίστοιχη κατοχύρωση για την κατεύθυνσή τους, εφόσον υπάρξει θετική εισήγηση από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος. Διευκρινίζεται ότι αν τα μαθήματα που έχουν επιλέξει οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, συμπίπτουν με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας, μπορούν να αναγνωριστούν ως τέτοια, μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος. Οι ξένες γλώσσες δεν αναγνωρίζονται.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης/Erasmus σε Πανεπιστήμιο ή άλλο φορέα εκτός Ελλάδας. Για τρεις μήνες Πρακτικής Άσκησης Erasmus κατοχυρώνονται για το πτυχίο 3 ECTS καθώς και 17 επιπλέον ECTS για το παράρτημα διπλώματος.

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

Υποτροφίες, βραβεία για προπτυχιακούς φοιτητές σε επίπεδο Τμήματος/Σχολής/Ιδρύματος.

Για τον υπολογισμό της σειράς κατάταξης των φοιτητών προκειμένου να τους απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις ή υποτροφίες σε επίπεδο Τμήματος/Σχολής/Ιδρύματος λαμβάνονται υπόψη όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατ’ έτος πλην των Αγγλικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Ο υπολογισμός γίνεται με το άθροισμα των βαθμών των μαθημάτων επί τον συντελεστή βαρύτητάς τους δια του αθροίσματος των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων.

Κρατικές και άλλες χρηματοδοτήσεις.

Οι φοιτητές δύνανται να επιτύχουν χρηματοδότηση των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύματα και Κληροδοτήματα που χορηγούν υποτροφίες.